Halk Eğitim Kursiyerlerinin Girişimcilikle İlgili Görüşleri


Özet Görüntüleme: 48 / PDF İndirme: 22

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10642718

Anahtar Kelimeler:

Girişimcilik, kursiyer, halk eğitimi, inovasyon, fırsat, risk

Özet

Bu araştırmayla Halk Eğitimi Merkezlerindeki kursiyerlerin girişimcilik özelliklerine ilişkin görüşlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma görüşme yöntemiyle yapılmıştır. 2023 yılında Denizli ili Çal, Tavas, Merkezefendi ve Pamukkale Halk Eğitimi Merkezlerinde kursiyer olan 40 kişiyle görüşülerek veriler toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaca kursiyerlerin gelişmeleri yakından izleme ve bunları girişimci davranışlarına yansıtabilme potansiyeline ilişkin görüşleri büyük ölçüde olumludur. Kursiyerlerin fırsatları değerlendirmeye çalıştıkları, gelişmeleri takip ettikleri, uygulama imkânı olan fırsatları hayata geçirmeye çalıştıkları görülmüştür. Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin büyük kısmı, girişimcilik fırsatlarını fark etme potansiyellerini iyi düzeyde görmektedir. Bununla birlikte fırsatları görmekle birlikte cesaret edemediğini, imkânlarının olmadığını, araştırmalar yaptıklarını, çabaladıklarını belirtmişlerdir. Girişimcilikle ilgili olarak işbirliği yapma ve ortak bulma potansiyelleri konusunda; kursiyerlerin bir kısmı kendini iyi ve çok iyi düzeyde görürken, bir kısmı daha temkinli ve seçici olarak değerlendirmektedir. Kursiyerler, işbirliği yapma ve ortak bulma potansiyelleri konusunda; güven, geçmiş deneyimler, işbirliği ve ortaklıktan kaynaklı fayda/maliyet değerlendirmesi sonucundaki beklentilerinin etkili olduğunu belirtmişlerdir.  Kursiyerlerin büyük kısmı, girişimcilikle ilgili sektörel destek ve projeleri takip etme potansiyellerini iyi düzeyde görmektedir. Girişimcilikle ilgili sorunların çözümlerine ilişkin farklı bakış açılarına sahip oldukları, bilen birine sordukları ve bu alanda iyi düzeyde oldukları görülmüştür. Kursiyerlerin girişimcilikle ilgili planlama ve uygulama potansiyellerinin büyük oranda iyi olduğu, detaylı planlama yaptıkları ve bunu uygulamaya koydukları, planlı ve düzenli oldukları saptanmıştır. Kursiyerler girişimcilikle ilgili yer, süreç ve çalışmaya katılma potansiyellerini büyük oranda olumlu görmektedir. Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin genel olarak girişimcilikle ilgili inisiyatif ve risk alabildikleri görülmüştür. Ancak önemli bir bölümü de inisiyatif ve risk alamadıklarını ve korku yaşadıklarını belirtmişlerdir. Kursiyerlerin girişimcilikle ilgili fırsat yaratma ve fırsatları değerlendirmeye yönelik görüşlerinin büyük ölçüde olumlu olduğu, bu konuda fırsat yaratmaya ve fırsatlardan yararlanmaya çalıştıkları görülmüştür. Kursiyerlerin girişimcilikle ilgili yenilik ve inovasyon yaratmak için kural dışı davranabilme konusuna mesafeli oldukları ve kural dışına çıkma eğilimlerinin olmadığı tespit edilmiştir. Kursiyerlerin yarıya yakını, girişimcilikle ilgili risk alma ve riskli projelerle ilgilenme konusunda temkinli davrandıkları ve bu işlerle ilgilenmedikleri yönünde görüşler ileri sürmüşlerdir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Bayraktar, S. (2011). Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programlarında Girişimcilik Eğitimlerinin Ekonomik Kalkınmadaki Önemi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,12(1), 245-264.

Bozkurt, Ö. ve Alparslan, A. (2013). Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler ile Girişimcilik Eğitimi: Girişimci ve Öğrenci Görüşleri. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8 (1), 7-28.

Ekici, E. ve Turan, M. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi: Planlanmış Davranışlar Teorisi Ve Girişimcilik Eğitiminin Rolü. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(1), 201-215.

Eroğlu, N. ve Dündar, Ş. (2018). Ortaöğretim Girişimcilik Ders Kitabı. MEB: Devlet Kitapları.

Ertekin, AB. (2020). Spor Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerin Girişimcilik Düzeyleri ile Kariyer Farkındalıkları Arasındaki İlişki. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7 (3), 14-27.

Güven, B. ve Kaygın, E. (2018). Girişimcilik: Temel Kavramlar, Girişimcilik Türleri, Girişimcilikte Güncel Konular. İstanbul: Siyah İnci Akademi, s.35-47 ve 87-191.

Hansen, B. (2019). The digital revolution–digital entrepreneurship and transformation in Beijing. Small Enterprise Research 26 (1), 36-54.

Hisrich, R. ve Peters, M. (1998). Entrepreneurship 4th Edition. Boston: Mcgraw Hill. Hofstede, G. (1983). National Cultures İn Four Dimensions: A Research-Based Theory Of Cultural Differences Among Nations. International Studies Of Management & Organization, s.46-74.

Işık N., Göktaş, D., Kılınç, E. C. (2011). İktisadi Büyümede Girişimciliğin Rolü Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 6 (1), 148-178

İlhan, S. (2004). Girişimcilik ve Sosyo-Ekonomik Süreçteki Rolü. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 70-75.

Murathan, G., İnan, H. ve Karakaplan Özer, E. (2020). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Tarih Okulu Dergisi, 47, 2807-2822.

Uygun, M., Güner, E. ve Mete, S. (2018). Girişimcilik Eğitiminin Gençlerin Girişimcilik Motivasyonlarının Gelişimindeki Rolü. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25 (3), s.879-894.

Yaghoubi, N. M., Salehi, M., Eftekharian, A. ve Samipourgiri, E. (2012). Identification of the effective structural factors on creating and developing digital entrepreneurship in the agricultural sector. African Journal of Agricultural Research 7 (6), 1047-1053.

Yelkikalan, N., Akatay, A., Yıldırım, H.M. Karadeniz, Y., Köse, C., Koncagül, Ö., Özer, E. (2010). Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,12(19), 51-59.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Denizli, M. (2024). Halk Eğitim Kursiyerlerinin Girişimcilikle İlgili Görüşleri. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 8(38), 125–137. https://doi.org/10.5281/zenodo.10642718