Türkiye Ekonomisinde Maliye ve Para Politikalarının Etkinliği


Özet Görüntüleme: 19 / PDF İndirme: 29

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11434428

Anahtar Kelimeler:

Maliye Politikası, Para Politikası, Ekonomik Gelişme, Ekonomik Büyüme, İstikrar

Özet

Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde, maliye ve para politikalarının etkinliğinin incelenmesidir. İktisat politikalarının temel araçlarından ikisi para ve maliye politikalarıdır. Maliye politikaları, kamu gücünün genel hedeflerine ulaştırılması için vergiler, harcamalar ve borçlanmaların yönetilmesi ile ilgili kararları kapsamaktadır. Bu kapsamda maliye ve para politikalarının tek başına ekonomiyi yönlendirmesi mümkün olmadığından her iki uygulama arasında bir koordinasyonun olması ve bu koordinasyonun sürekliliği çok önemlidir. Dolayısıyla ülke ekonomilerinin büyümesi, kalkınması, tam istihdamın sağlanması, toplumun yaşam standartlarının artırılması ve ekonomide istikrarlı bir gelişimin sağlanması için para ve maliye politikalarının büyük önemi vardır.

Maliye politikaları kamu otoritesinin belirlenen ekonomik amaç ve hedeflere ulaşması için; kamuya yönelik harcamalar, vergi uygulamaları ve borçlanma araçlarının yönetimi ile ilgili konuları kapsarken; para politikaları ise Merkez Bankasının ekonominin amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere; para ve faizlerin nasıl yönetileceği ile ilgili uygulamalarını kapsamaktadır. Ülke ekonomilerinin büyümesi ve gelişmesi için para ve maliye politikalarının ülke şartlarına göre belirlenmesi ve uygulanması gerekmektedir. Dolayısıyla bu makalede Türkiye ekonomisinde maliye ve para politikalarının etkinliği ile ilgili konular incelenmiş ve çalışma kapsamında elde edilen bulgular ve öneriler araştırmacılara ve ilgili kurumların bilgisine sunulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Afuberoh, D., & Okoye, E. (2014). The impact of taxation on revenue generation in Nigeria: A study of federal capital territory and selected states. International Journal of Public Administration and Management Research, 2(2), 22-47.

Ahmadov, F. (2020). Income dıstrıbutıon ın Azerbaıjan and ıts effect on economıc growth. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 7(59), 2461-2469. DOI: https://doi.org/10.26450/jshsr.2056.

Aktan, C. C., & Vural, İ. Y. (2002). Gelir dağılımında adalet (siz) lik ve gelir eşit (siz) liği: terminoloji. Temel Kavramlar ve Ölçüm Yöntemleri, Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 1-21.

Aktuğ, S. (2010). Kavramsal açıdan ekonomik büyüme ekonomik kalkınma ve bölüşüm ilişkileri. Sosyal Politika, 10(04), 1-28.

Andlib, Z., Khan, A., & Ul Haq, I. (2012). The coordination of fiscal and monetary policies in Pakistan: an empirical analysis 1980–2011. The Pakistan Development Review, 695-704.

Bastian, I. (2006). Sistem akuntansi sektor publik, edisi kedua. Salemba Empat.

Berdiyorov, B. S. (2022). Scientific and theoretical basis of providing employment of the population in the conditions of a market economy. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 6321-6325.

Bernard, A. B., & Jones, C. I. (1996). Productivity and convergence across US states and industries. Empirical Economics, 21, 113-135. 1-32. https://doi.org/10.1007/BF01205496.

Biswas, S., Chakraborty, I., & Hai, R. (2017). Income inequality, tax policy, and economic growth. The Economic Journal, 127(601), 688-727. 1-62. https://doi.org/10.1111/ ecoj.12485.

Bozkurt, C., & Göğül, P. K. (2010). Para ve maliye politikalarının koordinasyonu. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 2(2), 27-44.

Carney, M. (2019, August). The growing challenges for monetary policy in the current international monetary and financial system. In Remarks at the Jackson Hole Symposium, 23, 377-411.

Caruana, J., & Avdjiev, S. (2012). Sovereign creditworthiness and financial stability: an international perspective. Banque de France Financial Stability Review, 16(April), 71-85.

Cawley, J., & Frisvold, D. (2015). The incidence of taxes on sugar-sweetened beverages: the case of Berkeley, California (No. w21465). National Bureau of Economic Research, 1-19.

Ceran, Y., Kargı, V., Çiçek, R., & Özuğurlu, H. Y. (2007). Türkiye’de küreselleşmenin vergi politikaları üzerine etkileri: 1980-2005 dönemi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14(1), 275-289.

Chekima, B., Wafa, S. A. W. S. K., Igau, O. A., Chekima, S., & Sondoh Jr, S. L. (2016). Examining green consumerism motivational drivers: does premium price and demographics matter to green purchasing?. Journal of Cleaner Production, 112, 3436-3450. https://doi.org/10.1016/j. jclepro.2015.09.102.

Chris-Ejiogu, U. G., Emmanuel, B., & Awa, S. K. (2019). Effect of fiscal and monetary policy instruments on economic growth of Nigeria from 1985-2016. International Journal of Contemporary Research and Review, 10(10), 21635-21655. DOI: https://doi.org/10.15520/ ijcrr.v10i10.763.

Dahana, M. A. (2020). Analysis of the budget planning process and budget execution process. European Journal of Business and Management Research, 5(4), 1-6. doi.org/10. 24018/ejbmr.2020.5.4.426.

Darıcı, B. (2012). Finansal istikrar ve finansal istikrara yönelik kamusal sorumluluk çerçevesinde para politikası: Türkiye analizi. Bankacılar Dergisi, 83, 34-66.

Demirhan, B. (2013). Türkiye’de yeni yaklaşim çerçevesinde para politikalarinin finansal istikrari sağlama yönünde uygulanmasi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 567-589.

Ekpo, A. H. (2003). The macroeconomic policy framework: ıssues and challenges. Central Bank of Nıgerıa, Thırd Annual Monetary Polıcy Conference, 11th - 12th December, pp. 11-44.

Eren, E. (2002). Stratejik yönetim ve işletme politikası. Beta Yayınları.

Erol, A. (2011). Vergi felsefesi:(devlet ve vergi). İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Yayınları.

Ersezer, D. (2006). Gelir dagilimi politikasi ve araclari. Firat Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 255-268.

Ertuğrul, M. (2008). Değer-fiyat ayrımı ve işletme değeri: Kuramsal bir bakış. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.B.B.F. Dergisi, 3(2), 143-154.

Falk, M. (2007). R&D spending in the high-tech sector and economic growth. Research in Economics, 61(3), 140-147. https://doi.org/10.1016/j.rie.2007.05.002.

Göker, Z., & Dane, K. (2013). Tam istihdamın sağlanmasında maliye politikasının rolü ve postkeynesyen çözüm önerileri. Akdeniz İİBF Dergisi, 13(26), 103-119.

Gülmez, A., & Akpolat, A. G. (2014). AR-GE, inovasyon ve ekonomik büyüme: Türkiye ve ab örneği için dinamik panel veri analizi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 1–17.

Hanif, M. N., & Arby, M. F. (2003). Monetary and fiscal policy coordination. Published in: The Journal of National Institute of Management, (2007), pp. 41-72.

Komárková, Z., Dingová, V., & Komárek, L. (2012). Fiscal sustainability and financial stability. Czech National Bank Financial Stability Report, 2013, 103-112.

Kurylo, V., Duliba, Y., Kurylo, I., & Mushenok, V. (2020). Fiscal policy measures of air protection: Ukrainian realities and the EU experience. European Journal of Sustainable Development, 9(2), 315-315. DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p315.

Muonago, S. (2012). Effectiveness of fiscal policy in economic growth: the case of Zimbabwe. International Journal of Economics Research, 3(6), 93-99.

Özbek, S. (2022). Para ve maliye politikalarının göreli etkinliği: Türkiye örneği. Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 15-20.

Özdemir, M. (2016). Finansal yönetim. Türkmen Kitabevi.

Özsabuncuoğlu, İ. H., & Direkçi, T. (2012). Seçilmiş bazı makroekonomik değişkenlerin Türkiye'de bölgesel ıstihdama etkisi (No. 2012/86). Discussion Paper.

Özyakışır, D. (2011). Beşeri sermayenin ekonomik kalkınma sürecindeki rolü: teorik bir değerlendirme. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 6(1), 46-71.

Özyılmaz, A. (2016). Para ve maliye politikaları arasındaki koordinasyonun makroekonomik değişkenler üzerindeki etkinliği. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 28-34.

Qayum, A., Gupta, A., Gupta, A., & Arya, R. (2016). Environmental taxation based integrated modeling towards sustainable environmental conservation approach. Environmental Systems Research, 5, 1-10. DOI 10.1186/s40068-016-0074-1.

Pasichnyi, M. (2017). Empirical study of the fiscal policy impact on economic growth. Problems and perspectives in management, 15(3), 316-322.

Rahmon, A. B., & Adefunke, O. O. (2019). Empirical analysis of monetary and fiscal policies and balance of trade dynamics in Nigeria (1981-2017). Journal of Poverty, Investment and Development, 50, 78-91. DOI: 10.7176/JPID.

Srinivasu, B., & Rao, P. S. (2013). Infrastructure development and economic growth: Prospects and perspective. Journal of Business Management and Social Sciences Research, 2(1), 81-91.

Şimşek, H. A. & Altay, A. (2009). Küresel kriz ortamında Türkiye'de maliye politikalarının değerlendirilmesi. Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 18, 11-23.

Şimşek, H. A. (2008). Üreselleşme sürecinde finansal krizler ve maliye politikaları: teorik bir değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1), 183-208.

Talvan, L. M. M., & Lupu, A. (2010). Fiscal and monetary policy measures to ensure price stability. The Romanian Economic Journal, 13, 155-170.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, (2013). Enflasyon ve fiyat istikrarı. Ankara.

Tüyen, Z. (2014). Türkiye’de para politikalarının geleceği. Gümrük ve Ticaret Dergisi, 4, 19-31.

Tüzün, O., & Kahyaoğlu, H. (2015). Makro ihtiyati para politikası amacı olarak finansal istikrar: Türkiye üzerine bir uygulama. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, (603), 25-45.

İndir

Yayınlanmış

2024-05-31

Nasıl Atıf Yapılır

Timur, S. (2024). Türkiye Ekonomisinde Maliye ve Para Politikalarının Etkinliği. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 8(42), 664–673. https://doi.org/10.5281/zenodo.11434428