Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Yayınlanan Müzik Dersi Kitaplarındaki Marşların İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 11 / PDF İndirme: 7

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11434535

Anahtar Kelimeler:

Müzik Eğitimi, Marşlar, MEB müzik kitapları

Özet

Müziğin tanımını yaparken müzikal ürünlerin içeriği açısından inceleme yapıldığında, bireysel ve toplumsal olarak iki boyutta bir değerlendirme yapmak mümkündür. Bu iki boyutun toplumsal yönünü yansıtan müzik türlerinden biri marşlardır. Marşlar ortak değerleri vurgulamak ve toplumsal birlikteliği sağlamak amacıyla törenlerde, milli bayramlarda söylendiği gibi müzik eğitiminde de kullanılan önemli materyallerdendir. Marşlar, toplumda birlik ve dayanışma duygusunu pekiştirirken, kültürel kimliğin korunmasına da katkıda bulunurlar. Öğrencilerin müzikal deneyimlerini zenginleştirirken, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bağlarını güçlendirirler. Bu çalışma marşlarımızın Milli Eğitim Bakanlığının 2. Kademe güncel müzik kitaplarında yer alma durumlarını araştırmak amacıyla yapılmış durum tespitine yönelik betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın nitel verileri için doküman inceleme yoluyla müzik kitapları taranmıştır. Elde edilen veriler tablolar halinde gösterilmiştir. Örneklem grubunu MEB tarafından hazırlanmış 2022-2023 eğitim- öğretim yılında genel müzik eğitimi için kullanılan ilköğretim ikinci kademe ve ortaöğretim öğretmen kılavuz kitapları oluşturmaktadır. Bu kitaplarda yer alan marşların nicelik ve nitelik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamını oluşturan kitaplardan elde edilen verilerin analizi için doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Marşlar tonalite, ses aralığı ve tek seslilik/çok seslilik bağlamında incelenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında müzik kitaplarında ortaokul kademesinde 21, lise kademesinde ise 35 marşa yer verildiği görülmüştür. Çalışmanın sonucunda her iki kademede marşların ses aralıklarının oldukça geniş olduğu ve iki sesli 1 marş haricinde bütün marşların tek sesli olduğu tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Altınbaş, N. (2015). Millî Mücadele’de Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Marşı. TBMM Basımevi.

Apaydınlı, K. (2017). Milli İrade Bilincine Etki Eden Marşların Ortaokul ve Lise Müzik Kitaplarında Yer Alma Durumları. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi, Ordu.

Cooke, N. (2005). Review of Early American Anthems. Part 1: Anthems for Public Celebrations; Early American Anthems. Part 2: Anthems for Special Occasions, by K. Kroeger]. Notes, 62(1), 199–202. http://www.jstor.org/stable/4487566

Creswell, J. W. (2021). Nitel Araştirma Yöntemleri. M. Bütün & SB Demir, Trans.(Eds.). İstanbul: Siyasal Kitabevi.

Çuhadar, C. H. (2009). Türkiye’de Ulusalcılığın Değişmeyen Simgesi: Onuncu Yıl Marşı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 199-208.

Egüz, S. (1999). Toplu Ses Eğitimi I Temel Konular. Doğuş Matbaacılık

Feridunoğlu, L. (2019). Müziğe Giden Yol. İnkılâp Kitabevi.

Gorgoretti̇, B. (2020). “The Role of Music Education in National Identity”. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 143-62.

Karataş, Z. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.

Mermutlu, B. (2008). Toplumsal Zihniyet İnşa ve Anlama Aracı Olarak Marşlar. Tarih Bilinci Dergisi, 6, 27-36.

Millî Eğitim Bakanlığı (2022a). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 5. Sınıf Müzik Ders Kitabı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Millî Eğitim Bakanlığı (2022b). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf Müzik Ders Kitabı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Millî Eğitim Bakanlığı (2022c). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf Müzik Ders Kitabı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Millî Eğitim Bakanlığı (2022d). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf Müzik Ders Kitabı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Millî Eğitim Bakanlığı (2022e). Ortaöğretim 9. Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Millî Eğitim Bakanlığı (2022f). Ortaöğretim 10. Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Millî Eğitim Bakanlığı (2022g). Ortaöğretim 11. Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Millî Eğitim Bakanlığı (2022h). Ortaöğretim 12. Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Pavkovic, A. & Kelen, C. (2016) Anthems and the Making of Nation States: Identity and Nationalism in the Balkans (London, I.B. Tauris).

Say, A. (2002). Müzik Sözlüğü. Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara.

Sonsel, Ö. B.ve Özbek, G. (2023). Genel Müzik Eğitiminde Kullanılan Marşların Eğitim Müziği Açısından İncelenmesi, Lokum Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(5), 1-12.

Tepebaşılı, F. (2005). Kullanımlık Metin Türü Olarak Ulusal Marş Kavramı ve İşlevleri. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (17), 383-393.

Uzun, C. D. (2021). Anayasalarda Milli Marşlar. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(1), 571-591.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. Ankara.

İndir

Yayınlanmış

2024-05-31

Nasıl Atıf Yapılır

Özal Göncü, İlknur. (2024). Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Yayınlanan Müzik Dersi Kitaplarındaki Marşların İncelenmesi. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 8(42), 674–680. https://doi.org/10.5281/zenodo.11434535