Teknofütüristik Bağlamda Sosyal Bilgiler Eğitiminde Öğretim Materyalleri


Özet Görüntüleme: 21 / PDF İndirme: 26

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11434647

Anahtar Kelimeler:

Sosyal Bilgiler, Yapay Zeka, QR Kod, Artırılmış Gerçeklik, Teknofütüristik

Özet

Teknolojinin hızlı gelişimi nedeniyle teknoloji ve pedagojiyi öğrenme ortamlarına entegre etmek günümüzde oldukça önemlidir. Özellikle yapay zekâ, artırılmış gerçeklik gibi kavramların günümüzde sıklıkla duyulmaya başlanması gelecekte dijital teknolojilerin eğitimde daha fazla kullanılacağının bir göstergesidir. Sosyal bilgiler bu teknolojilerin bütünleştirilerek etkin bir şekilde kullanılabileceği bir derstir. Çünkü geleceği emin adımlarla inşa ederek değişen koşullara ayak uydurabilecek bireylerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Günümüz insan profiline uygun etkin vatandaş yetiştirme misyonu dijital öğretim materyallerinin sosyal bilgiler dersinde kullanımını gelecekte daha da gerekli kılacaktır. Sosyal bilgiler derslerinde yapay zeka uygulamaları, artırılmış ve sanal gerçeklik, QR kodlar, dijital haritalar gibi öğretim materyalleri kullanılabilmektedir. Bu bağlamda bu araştırmada sosyal bilgiler eğitiminde günümüzde ve gelecekte kullanılabilecek öğretim materyallerini derlemek amaçlanmıştır.  Sosyal bilgiler ders kitaplarının QR kodlarla desteklenmesi bilgilerin kalıcılığına ve öğrencilerin derse karşı ilgilerinde olumlu yönde bir etki meydana getirecek, öğretim sürecinin zevkli ve heyecan verici olacaktır. Sosyal bilgiler ders içeriğinde yer alan soyut kavramların somutlaştırılması ve konuların ilgi çekici hale getirilerek bilginin kalıcılığının sağlanması adına artırılmış gerçeklik uygulamalarının önemli katkılar sunacağı düşünülmektedir. Yapay zeka uygulamaları, gelecek dönemde eğitim-öğretim sürecinde daha fazla yer bulacaktır. Sosyal bilgiler derslerinde de kullanılacak yapay zeka uygulamaları Ders anlatma, sınıf içi öğretim uygulamalarını gerçekleştirme, öğretim sürecinde öğretmeni destekleme, öğrencilerin bireysel değerlendirilmesinde ve eksikliklerinin giderilmesinde katkıda bulunacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Afsar, B., & AlGhazali, B.M. (2023). Enablers and impact of social innovation in higher education institutes: a futuristic perspective, Global Knowledge, Memory and Communication, https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2023-0208.

Akdeniz, M., & Özdinç, F. (2021). Eğitimde yapay zeka konusunda türkiye adresli çalışmaların incelenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 912-932. https://doi.org/10.33711/yyuefd.938734

Aktaş, C., & Çaycı, B. (2013). QR kodun mobil eğitimde yeni eğitim yöntemlerinin geliştirilmesine katkısı. (Turkish). Global Media Journal: Turkish Edition, 4(7), 1–19.

Arslan, K. (2020). Eğitimde yapay zeka ve uygulamaları. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(1), 71-88.

Atweh, B., & Goos, M. (2011). The Australian mathematics curriculum: A move forward or back to the future?. Australian Journal of Education, 55(3), 214-228.

Avery, D. V. (1980). Futuristic and education. Educational Leadership, JSTOR, 441-442.

Barbazzeni, B., & Friebe, M. (2021). Digital scientist 2035—an outlook on innovation and education. Frontiers in Computer Science, 3, 1-7. https://doi.org/10.3389/fcomp.2021.710972

Bilir, M. O., & Ergüner-Özkoç, E. (2020). QR kod güvenlik farkındalığı üzerine Ankara ilinde bir araştırma. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 11(2), 113-129. https://doi.org/ 10.34231/viuyd.763399

Blosveren, M., Long, K., Norcel, J., Zwicker, R., & Zuffa, B. (1986). Futuristic education: Hopeful realism. Sacred Heart University Review, 6(1), 2.

Bozkurt, A. (2015). Mobil öğrenme: Her zaman, her yerde kesintisiz öğrenme deneyimi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 65-81.

Bozkurt, A. (2023). ChatGPT, üretken yapay zeka ve algoritmik paradigma değişikliği. Alanyazın, 4(1), 63-72. https://doi.org/10.59320/alanyazin.1283282

Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2023). Challenging the status quo and exploring the new boundaries in the age of algorithms: Reimagining the role of generative aı in distance education and online learning. Asian Journal of Distance Education, 18(1).

Chen, L., Chen, P., & Lin, Z. (2020). Artificial intelligence in education: A review. Ieee Access, 8, 75264-75278.

Cho, H. (2000). A desirable futuristic control engineering education: A perspective view. IFAC Proceedings Volumes, 33(31), 93-98. https://doi.org/10.1016/S1474-6670(17)37844-8

Coşkun, F., & Gülleroğlu, H. D. (2021). Yapay zekânın tarih içindeki gelişimi ve eğitimde kullanılması. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 54(3), 947-966.

Çakır, H., & Çakır, Ö. F. (2020). Sanal-artırılmış gerçeklik ve robotik kodlama. M. A. Özerbaş (Editör), Öğretim teknolojileri içinde (s. 21-260). Pegem Akademi.

Çalışkan, H., & Uzunkol, E. (2021). Sosyal bilgiler alanı, özellikleri ve temel amaçları. V. Aktepe, M. Gündüz, N. Kurtdede Fidan ve E. Yalçınkaya (Editörler), Kuramdan uygulamaya sosyal bilgiler öğretimi içinde (s. 1-21). Pegem Akademi.

Çam, M. B., Çelik, N. C., Turan-Güntepe, E., & Durukan, Ü. G. (2021). Öğretmen adaylarının yapay zekâ teknolojileri ile ilgili farkındalıklarının belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(48), 263-285.

Çataloğlu, E. & Ateşkan, A. (2014). QR (Quick Response) kodunun eğitim ve öğretimde kullanımının örneklenmesi. İlköğretim Online, 13(1), 5–14.

Çetin, M. (2022). Sosyal bilgilerde yenilikçi öğrenme uygulamalarının kullanımının öğrencilerin harita okuryazarlık becerilerine, akademik başarılarına ve kalıcılığa etkisi. Doktora Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde.

Çetin, M., & Aktaş, A. (2021). Yapay zeka ve eğitimde gelecek senaryoları. OPUS International Journal of Society Researches, 18(Eğitim Bilimleri Özel Sayısı), 4225-4268. https://doi.org/ 10.26466/opus.911444

Çetin, M., & İşçi, T. G. (2022). Eğitimde sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik vekarma gerçeklik. E. Ünal (Ed.), Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar içinde (s. 21-55). Eğiten Kitap.

Çetinkaya, H. H., & Akçay, M. (2013, Ocak). Eğitim ortamlarında arttırılmış gerçeklik uygulamaları. XV. Akademik Bilişim Konferansı, 23-25 Ocak, Antalya.

Çoban, M. E., Çubukçu, B., Yayla, R., & Yüzgeç, U. (2019, September). Raspberry pi based robot application using qr code: Qr-robot. In 2019 4th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK) (pp. 119-123). IEEE.

Davis, C., Bush, T., & Wood, S. (2024). Artificial intelligence in education: Enhancing learning experiences through personalized adaptation. International Journal of Cyber and IT Service Management, 4(1), 26-32. https://doi.org/10.34306/ijcitsm.v4i1.146

Demirer, V., & Erbaş, Ç. (2015). Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının incelenmesi ve eğitimsel açıdan değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3). https://doi.org/10.17860/efd.29928

Duobliene, L., Kontrimiene, S., Vaitekaitis, J., Garbauskaite-Jakimovska, J., & Kaire, S. (2024). Futuristic scenarios of the general education school: Lithuanian trajectories and implications. Policy Futures in Education, 0(0). https://doi.org/10.1177/14782103241244557

Emmungil, L. (2022). Eğitimde yapay zeka. E. Ünal (Ed.), Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar içinde (s. 1-20). Eğiten Kitap.

Emre, İ. E., Selçuk, M., Budak, V. Ö., Bütün, M., & Şimşek, İ. (2019). Eğitim amaçlı sanal gerçeklik uygulamalarında kullanılan cihazların daldırma açısından incelenmesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 12(2), 119-129. https://doi.org/10.17671/gazibtd.453381

Erbaş, Ç., & Demirer, V. (2015). Eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamaları: Google glass örneği. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 3(2), 8-16.

Ersoy, H., Duman, E., & Öncü, S. (2016). Artırılmış gerçeklik ile motivasyon ve başarı: deneysel bir çalışma. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 5(1), 39-44.

FATİH Projesi (2010). Fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/ about.html adresinden erişilmiştir.

Filgueiras, F. (2023). Artificial intelligence and education governance. Education, Citizenship and Social Justice, 0(0). https://doi.org/10.1177/17461979231160674

Geçgel, Ş. (2024). A Study on the levels of adoption of cyberculture and global citizenship among social studies teacher candidates. International E-Journal of Educational Studies, 8(16), 120-130. https://doi.org/10.31458/iejes.1424048

Gentile, M., Città, G., Perna, S., & Allegra, M. (2023). Do we still need teachers? Navigating the paradigm shift of the teacher’s role in the AI era. Frontiers in Education, 8, 01-14. https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1161777

Glines, D. (1973). Futuristic Education Directions. American Secondary Education, 3(4), 3-7.

Güzey, C., Çakır, O., Athar, M. H., Yurdaöz, E., & Saad, S. (2023). Eğitimde yapay zeka konusunda yapılmış çalışmaların içerik analizi. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, 5(1), 66-77. https://doi.org/10.53694/bited.1060730

Hariguna, T., Rahardja, U., & Aini, Q. (2023). The antecedent e-government quality for public behaviour intention, and extended expectation-confirmation theory. Comput. Sci. Inf. Technol, 4(1), 33-42.

Holcomb, J. H. (1995). Futuristic Education. International Journal of Educational Management, 9(1), 41-41. https://doi.org/10.1108/09513549510076014

Izadi, P. (1997). Applicability of systems philosophy to the futuristic science of education: Dissident vistas. World Futures, 51(1–2), 139–163. https://doi.org/10.1080/02604027.1997.9972678

İçten, T., & Bal, G. (2017). Artırılmış Gerçeklik Üzerine Son Gelişmelerin ve Uygulamaların İncelenmesi. Gazi University Journal of Science Part C: Design and Technology, 5(2), 111-136.

İşler, B., & Kılıç, M. (2021). Eğitimde yapay zekâ kullanımı ve gelişimi. Yeni Medya Elektronik Dergisi, 5(1), 1-11.

Karahan, E., & Canbazoğlu Bilici, S. (2017). QR Kodların Fen Eğitimine Entegresyonu: Öğretmen görüşleri ve öneriler. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11(1), 433-457. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.356571

Karakuş, A. (2023). Social studies and artificial intelligence. International Journal of Eurasian Education and Culture, 8(24), 3079-3102. http://dx.doi.org/10.35826/ijoecc.1813

Karaoğlan-Yılmaz, F., & Öztürk, T. (2020). Öğretim teknolojilerinde yaklaşımlar ve yönelimler. S. Dinçer (Ed.), Öğretim teknolojileri içinde (s. 93-111). Pegem Akademi.

Kaymakcı, S. (2015). Öğretmen görüşleri ışığında 1998 ve 2005 sosyal bilgiler öğretim programlarındaki değişimi anlamak. Eğitim ve Bilim, 40(181). 293-309.

Kaymakcı, S. (2015). Yeni sosyal bilgiler programının ve ders kitaplarının bilim ve teknolojiye yaklaşımı. B. Ata (Ed.), Bilim, teknoloji ve sosyal değişme (6. Baskı) içinde (s. 3-11). Pegem Akademi.

Kazancı, A., & Dönmez, F. İ. (2013). Okul 2.0 eğitimde sosyal medya ve mobil uygulamalar. Anı Yayıncılık.

Kılıç, H. (2022). QR kod teknolojisi ile desteklenen fen bilimleri ders kitabının bazı değişkenler üzerindeki etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Kumar, R., Sexena, A., & Gehlot, A. (2023, May). Artificial Intelligence in Smart Education and Futuristic Challenges. In 2023 International Conference on Disruptive Technologies (ICDT) (pp. 432-435). IEEE.

Law, C., & So, S. (2010). QR Codes in education. Journal of Educational Technology Development and Exchange, 3(1), 85-100.

Miandari K, Sarlak M. A, Ahmadi A. A, & Jalalian N. (2013). The design of futuristic organization (higher education). Journal of Medical Education and Development, 8(3), 63-80.

Nguyen, A., Ngo, H. N., Hong, Y., Dang, B., & Nguyen, B. P. T. (2023). Ethical principles for artificial intelligence in education. Education and Information Technologies, 28(4), 4221-4241. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11316-w

Osuna, J. B., Gutiérrez-Castillo, J., Llorente-Cejudo, M., & Ortiz, R. V. (2019). Difficulties in the incorporation of augmented reality in university education: Visions from the experts. Journal of New Approaches in Educational Research (NAER Journal), 8(2), 126-141.

Ouyang, F., Zheng, L., & Jiao, P. (2022). Artificial intelligence in online higher education: A systematic review of empirical research from 2011 to 2020. Education and Information Technologies, 1–33. https://doi.org/10.1007/s10639-022-10925-9

Öcal, E. E., Atay, E., Önsüz, M. F., Algın, F., vd. (2020). Tıp fakültesi öğrencilerinin tıpta yapay zeka ile ilgili düşünceleri. Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi, 2(1), 9-16.

Önal, N. (2018). Öğretimde kullanılabilecek teknoloji destekli uygulamalar. N. Önal (Ed.), Etkinlik örnekleriyle zenginleştirilmiş eğitimde teknoloji uygulamaları (2. Baskı) içinde (s. 2-13). Pegem Akademi.

Renz, A., & Hilbig, R. (2020). Prerequisites for artificial intelligence in further education: Identification of drivers, barriers, and business models of educational technology companies. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 17(1), 14. https://doi.org/10.1186/s41239-020-00193-3

Roll, I., & Wylie, R. (2016). Evolution and revolution in artificial intelligence in education. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 26, 582-599. https://doi.org/10.1007/s40593-016-0110-3

Safran, M. (2015). Sosyal bilgiler öğretimine bakış. B. Tay ve A. Öcal (Editörler), Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi (4. Baskı) içinde (s. 1-18). Pegem Akademi.

Sağlık Bakanlığı (2020). Hayat eve sığar güvenli alan – hes kodu – ihbar. https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/HES.pdf adresinden erişilmiştir.

Sarsar, F. (2020). Sosyal ağlar ve öğretme ortamları. A. A. Kurt (Ed.), Öğretim teknolojilerinin temelleri içinde (s. 147-164). Nobel Yayıncılık.

Serdyukov, P. (2017). Innovation in education: what works, what doesn’t, and what to do about it?. Journal of Research in Innovative Teaching & Learning, 10(1), 4-33. https://doi.org/10.1108/JRIT-10-2016-0007

Shostak, A. B. (2011). Getting started in educational futuristics. Journal of Future Studies, 15(4), 133-146.

Siegle, D. (2015.) Using QR codes to differentiate learning for gifted and talented students. Gifted Child Today 38(1), 63–66. https://doi.org/10.1177/1076217514556534

Singh, N., & Srivastava, N. (2022). Encumbrances in Digitization of Education: A Schema of NEP. Management Journal for Advanced Research, 2, 5-9.

So, S. (2008). A study on the acceptance of mobile phones for teaching and learning with a group of pre-service teachers in Hong Kong. Journal of Educational Technology Development and Exchange (JETDE), 1(1), 81-92. https://doi.org/10.18785/ jetde.0101.07

So, S. (2011). Beyond the simple codes: QR in education. In G. Williams, P. Statham, N. Brown & B. Cleland (Eds.), Changing demands, changing directions. Proceedings Ascilite Hobart In (p.1157-1161). Australia.

Somyürek, S. (2014). Öğretim sürecinde z kuşağının dikkatini çekme: Artırılmış gerçeklik. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 4(1), 63-80. https://doi.org/10.17943/etku.88319

Sri Mariya, Sufyarma, & Jamaris (2021). Futurism and Digitalism in the World of Education. Central Asian Journal of Social Sciences and History, 2(12), 78-84.

Tanel, Z. (2020). Eğitimde teknoloji entegrasyonu. F. Orhan, A. A. Kurt & S. Bardakcı (Editörler), Öğrenme-öğretme sürecinde teknoloji entegrasyonu üzerine karma yazılar içinde (s. 1-19). Pegem Akademi.

Taşkıran, A., Koral, E., & Bozkurt, A. (2015, Şubat). Artırılmış gerçeklik uygulamasının yabancı dil öğretiminde kullanılması. Akademik Bilişim, 4-6 Şubat, Eskişehir.

Tepekule, B., Yavuz, U., & Pusane, A. E. (2013, April). On the use of modern coding techniques in QR applications. In 2013 21st Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) (pp. 1-4). IEEE.

Timur, B., & Özdemir, M. (2018). Fen eğitiminde artırılmış gerçeklik ortamlarının kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (10), 62-75.

Turan, S., & Cansoy, R. (2021). Yenilikçi okullar özellikler-beceriler-stratejiler-uygulama örnekleri. Nobel Yayıncılık

Tülü, M., & Yılmaz, M. (2012, Şubat). iPhone ile Arttırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Eğitim Alanında Kullanılması. XIV. Akademik Bilişim Konferansı, 1-3 Şubat 2012, Uşak.

Uçak, E. & Usta, S. (2023). Eğitimde QR kod kullanımına yönelik öğrenci, öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 22(87), 889-909.

Uçak, E. (2019). Teaching materials developed using qrcode technology in science classes. International Journal of Progressive Education, 15(4), 215-228. https://dx.doi.org/ 10.29329/ijpe.2019.203.16

Ünlü, M. (2023). Matematik eğitiminde etkinlik geliştirmede QR kod uygulamaları. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 13(2), 164-179. https://doi.org/10.5961/higheredusci.1248351

Widyasari, W., Sutopo, H., & Agustian, M. (2019). QR code-based learning development: Accessing math game for children learning enhancement. International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), 13(11), 111–124. https://doi.org/10.3991/ijim.v13i11.10976

Xu, W., & Ouyang, F. (2021). A systematic review of AI role in the educational system based on a proposed conceptual framework. Education and Information Technologies, 1–29. https://doi.org/10.1007/s10639-021-10774-y

Yalçınkaya, E., & Uslu, S. (2015). Sosyal bilgilerin tarihçesi ve temel eğitimdeki yeri. R. Sever (Ed.), Sosyal bilgiler öğretimi içinde (s. 25-45). Nobel Yayıncılık.

Yeşiltaş, E., & Sönmez, Ö. F. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde bilgisayar kullanımı ve bilgisayar tabanlı materyal geliştirme. R. Turan, A. M. Sünbül ve H. Akdağ (Editörler), Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar-1 (2. Baskı) içinde (s. 387-436). Pegem Akademi.

Yılmaz, B. & Canbazoğlu Bilici, S. (2017). QR kodlar ile tasarlanmış güneş sistemi ve ötesi, uzay bilmecesi etkinliği. Anadolu Öğretmen Dergisi, 1(2), 75-82.

Yılmaz, B. (2019). Astronomi kavramlarına ilişkin QR kodlar ile hazırlanan oyunların 7. Sınıf öğrencilerinin fene ve teknolojiye yönelik tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi, Aksaray.

Young, L., & Wilkinson, D. (2005). Futuristic medical education. Medical Journal of Australia, 183(11-12), 590-591.

Županović, I. Č. & Tijan, E. (2012, May). QR codes as a time management tool in m-learning. MIPRO, 2012 Proceedings of the 35th International Convention (pp. 1470-1474). Opatija, Croatia.

İndir

Yayınlanmış

2024-05-31

Nasıl Atıf Yapılır

Çetin, M. (2024). Teknofütüristik Bağlamda Sosyal Bilgiler Eğitiminde Öğretim Materyalleri. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 8(42), 681–692. https://doi.org/10.5281/zenodo.11434647