Etik Liderlik ile Performans Arasındaki İlişki Üzerine Bir Meta Analiz Çalışması


Özet Görüntüleme: 39 / PDF İndirme: 26

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12603500

Anahtar Kelimeler:

Etik Liderlik, Performans, Meta Analiz

Özet

Etik liderler, organizasyonlardaki bireylerin performans değerlendirmesini iyi kurulmuş etik ve çalışma standartlarına göre yapar ve takipçilerini ödül ve ceza mekanizmasıyla bu standartları takip etmeleri için etkilerler. Kendileri, rol model olarak etik davranış sergiler ve takipçilerin düşünce ve davranışlarını etkilemek için güçlü etik mesajlar iletirler. Etik liderler, doğru değerleri ve sağlam karakteri sergiler, içsel değerler oluşturur, karar verir ve herkesin yararına eylemlerde bulunurlar. Bu nedenle örgütsel olarak performansın artışına etik liderler büyük katkı sağlamaktadırlar. Yapılan çalışmada Sosyal Öğrenme Teorisi ve Etik Etki Teorisinden esinlenerek çeşitli veri tabanlarından tespit edilen 7 eser üzerinden 8 farklı sonucun meta analizi yapılarak ortak bir değer ortaya çıkarılmıştır. Meta analiz sonucunda etik liderlik ile performans arasında 0,420’lik orta güçte bir ilişki bulunduğu belirlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Abbasov, A., & Tolay, E. (2021). Dijital liderliğin bireysel performans üzerindeki etkisi - Azerbaycan’da endüstri 4.0 teknolojilerini uygulayan bir firmada araştırma. İzmir Yönetim Dergisi, 2(1), 59-74.

Abuzaid, A. N. (2018). The relationship between ethical leadership and organizational commitment in banking sector of Jordan. Journal of Economic and Administrative Sciences, 34(3), 187-203. https://doi.org/10.1108/JEAS-01-2018-0006

Akdoğan, A., & Demi̇rtaş, Ö. (2014). Etik liderlik davranışlarının etik iklim üzerindeki etkisi: Örgütsel politik algılamaların aracı rolü. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 107-124.

*Akdoğan, S. (2016). Etik Liderlik Davranışlarının Örgütsel Performansa Etkileri Üzerine Bir Araştırma [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Gelişim Üniversitesi.

Ángeles López-Cabarcos, M., Vázquez-Rodríguez, P., & Quiñoá-Piñeiro, L. M. (2022). An approach to employees’ job performance through work environmental variables and leadership behaviours. Journal of Business Research, 140, 361-369. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.11.006

Aryati, A. S., Sudiro, A., Hadiwidjaja, D., & Noermijati, N. (2018). The influence of ethical leadership to deviant workplace behavior mediated by ethical climate and organizational commitment. International Journal of Law and Management, 60(2), 233-249. https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2017-0053

Ata, N. S., & Aksu, N. (2023). Psikolojik sermaye ile iş tatmini arasındaki ilişki üzerine bir meta analiz çalışması. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 10(99), 2389-2393.

*Ayan, A. (2015). Etik liderlik tarzı, duyarsızlaşma ve demografik özellikler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi: Bankacılık sektöründe bir araştırma. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 137-150. https://doi.org/10.18026/cbusos.48292

Banks, G. C., Fischer, T., Gooty, J., & Stock, G. (2021). Ethical leadership: Mapping the terrain for concept cleanup and a future research agenda. The Leadership Quarterly, 32(2), 101471. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2020.101471

Banks, G. C., Knapp, D. J., Lin, L., Sanders, C. S., & Grand, J. A. (2022). Ethical decision making in the 21st century: A useful framework for industrial-organizational psychologists. Industrial and Organizational Psychology, 15(2), 220-235. https://doi.org/10.1017/iop.2021.143

*Bıyık, Y., Şimşek, T., & Erden, P. (2017). Etik liderliğin çalışanların iş performansı ve iş tatminine etkisi. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 3(1), 59-70.

Brown, M. E., & Mitchell, M. S. (2010). Ethical and unethical leadership: Exploring new avenues for future research. Business Ethics Quarterly, 20(4), 583-616. https://doi.org/10.5840/beq201020439

Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97(2), 117-134. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2005.03.002

Browning, B., & Boys, S. (2015). An organization on hold and interim leadership in demand: A case study of individual and organizational identity. Communication Studies, 66(2), 165-185. https://doi.org/10.1080/10510974.2014.904810

Cochran, W. G. (1954). The combination of estimates from different experiments. Biometrics, 10, 101-129. https://doi.org/10.2307/3001666

De Hoogh, A. H. B., & Den Hartog, D. N. (2009). Ethical Leadership: The Socially Responsible Use of Power. B. Wisse & D. Tjosvold (Ed.), Power and Interdependence in Organizations içinde, (s. 338-354). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511626562.021

*Dülger, E., & Cinnioğlu, H. (2021). Otel işletmeleri çalışanlarında etik liderlik algısı, kariyerizm ve işgören performansı ilişkisi: İstanbul örneği. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(11), 1090-1109. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.864

Erol, S., & Kulualp, H. G. (2019). Etik liderlik davranışının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 696-705.

Eva, N., Newman, A., Zhou, A. J., & Zhou, S. S. (2019). The relationship between ethical leadership and employees’ internal and external community citizenship behaviors: The mediating role of prosocial motivation. Personnel Review, 49(2), 636-652. https://doi.org/10.1108/PR-01-2019-0019

George, F. (2021). Ethical person-environment fit: An integrative definition, key findings, and a call for future research. Human Resource Management Review, 100840. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2021.100840

Hofstede, G. (1983). National cultures in four dimensions: a research-based theory of cultural differences among nations. International Studies of Management & Organization, 13(1-2), 46-74. https://doi.org/10.1080/00208825.1983.11656358

Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations: Software of the Mind, Third Edition. McGraw Hill Professional.

Koopmans, L., Bernaards, C. M., Hildebrandt, V. H., de Vet, H. C. W., & van der Beek, A. J. (2014). Construct validity of the individual work performance questionnaire. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 56(3), 331-337. https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000000113

Köse, S. (2022). Etik Liderlik. Burcu Üzüm (Ed.), Güncel Kavramlarla Örgütsel Davranış içinde (s. 77-90). Eğitim Yayınevi.

*Liman, A., Elçi̇, M., & Murat, G. (2019). Örgütsel performansın öncülleri olarak etik liderlik ve kariyerizm üzerine bir araştırma. Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, 3(2), 183-198. https://doi.org/10.29216/ueip.553059

Lin, W. L., Yip, N., Ho, J. A., & Sambasivan, M. (2020). The adoption of technological innovations in a B2B context and its impact on firm performance: An ethical leadership perspective. Industrial Marketing Management, 89, 61-71. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.12.009

Maruf, M., & Altıntaş, M. (2021). Örgütsel demokrasinin örgütsel mutluluğa etkisi: Bir kamu üniversitesi örneği. ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1), 129-155.

Mo, S., & Shi, J. (2018). The voice link: A moderated mediation model of how ethical leadership affects individual task performance. Journal of Business Ethics, 152(1), 91-101. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3332-2

Mostafa, A. M. S., & Abed El-Motalib, E. A. (2020). Ethical leadership, work meaningfulness, and work engagement in the public sector. Review of Public Personnel Administration, 40(1), 112-131. https://doi.org/10.1177/0734371X18790628

Ng, T. W. H., & Feldman, D. C. (2008). The relationship of age to ten dimensions of job performance. Journal of Applied Psychology, 93(2), 392-423. https://doi.org/10.1037/0021-9010.93.2.392

Resick, C. J., Hanges, P. J., Dickson, M. W., & Mitchelson, J. K. (2006). A cross-cultural examination of the endorsement of ethical leadership. Journal of Business Ethics, 63(4), 345-359. https://doi.org/10.1007/s10551-005-3242-1

Schwepker, C. H., & Dimitriou, C. K. (2021). Using ethical leadership to reduce job stress and improve performance quality in the hospitality industry. International Journal of Hospitality Management, 94, 102860. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2021.102860

Şahin, Y. (2024). Rol Modeli Oluşturmada Etik Liderlik. Burcu Doğanalp (Ed.), Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XXII içinde (s. 156-173). Eğitim Yayınevi.

Topçuoğlu, E., & Kaygın, E. (2023). Etik liderlik ve örgütsel demokrasinin örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisinde işe adanmışlığın aracı rolü. Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty, 10(1), 446-474. https://doi.org/10.30798/makuiibf.1218877

Treviño, L. K., Brown, M., & Hartman, L. P. (2003). A qualitative investigation of perceived executive ethical leadership: Perceptions from inside and outside the executive suite. Human Relations, 56(1), 5-37. https://doi.org/10.1177/0018726703056001448

Viechtbauer, W. (2010). Conducting meta-analyses in R with the metafor package. Journal of Statistical Software, 36(3), 1-48. https://doi.org/10.18637/jss.v036.i03

Wood, B. P., Eid, R., & Agag, G. (2021). A multilevel investigation of the link between ethical leadership behaviour and employees green behaviour in the hospitality industry. International Journal of Hospitality Management, 97, 102993. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2021.102993

*Yasan, B., Doğan, S., & Mengi, B. T. (2019). Etik liderlik ve etik iklimin iç denetçilerin performansına etkisi ve bir araştırma. TIDE AcademIA Research, 1(2), 249-280.

*Yıldız Akyol, İ. (2023). Küçük ve orta ölçekli işletmelerde örgütsel performansın etik iklim ve etik liderlik ile ilişkisi: Konya ilinde bir uygulama [Yüksek Lisans Tezi]. Selçuk Üniversitesi.

Zheng, Y., Epitropaki, O., Graham, L., & Caveney, N. (2021). Ethical leadership and ethical voice: The mediating mechanisms of value internalization and integrity identity. Journal of Management, 01492063211002611. https://doi.org/10.1177/01492063211002611

İndir

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Şahin, Y. (2024). Etik Liderlik ile Performans Arasındaki İlişki Üzerine Bir Meta Analiz Çalışması. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 8(43), 741–748. https://doi.org/10.5281/zenodo.12603500