Aksaray I. Ulusal Mimarlık Dönemi Kamu Yapılarındaki Çinilerin Mevcut Durumu Üzerine Bir Değerlendirme


Özet Görüntüleme: 4 / PDF İndirme: 1

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12639649

Anahtar Kelimeler:

Aksaray, Adliye ve Jandarma Binası, Vali Konağı, Çini, Koruma, Onarım

Özet

I. Ulusal Mimarlık Dönemi, Türkiye’nin imparatorluktan cumhuriyet sistemine geçtiği yılları (1908-1930) kapsamaktadır. Yeni gelen rejimle ülkede büyük bir değişim yaşanmaya başlanmıştır. Savaşın kaotik ortamından yeni çıkan, ekonomisi çökmüş bir ülke kendi milli değerlerine sarılarak yeniden güçlenmeye başlamıştır. Dönemin Batıda eğitim almış; Vedat Tek ve Mimar Kemaleddin gibi öncü mimarları hem modern hem de gelenekseli bir araya getirerek Selçuklu ve Osmanlı geleneğini mimaride canlandırmaya çalışmıştır. I. Ulusal Mimarlık Dönemi İstanbul, Ankara gibi şehirler kadar Anadolu'da da kendini göstermiştir. Anadolu'da bu dönem okullar, hastaneler ve kamu binaları yapılmıştır. Aksaray'da Vali Abdullah Sabri Karter imar faaliyetlerine önem vermiş, yerine gelen Aksaray'ın Valisi Yusuf Ziya Günar da şehri geliştirmeye devam ettirmiştir. Vali Günar tarafından 1927-1930 yıllarında yaptırılan; Adliye ve Jandarma Binası-Vali Konağı yapıları dönemin mimarisine göre; giriş cepheleri, çini bezeme ağırlıklı, simetrik düzende planlanmıştır. Yapıların dış bezemesinde kullanılan çiniler Kütahya Azim Çini Fabrikasında üretilmiştir. Makaleye konu olan I. Ulusal Mimarlık Dönemi Aksaray kamu yapılarından; Adliye ve Jandarma Binası- Vali Konağı yapılarındaki çinilerin mevcut durumu değerlendirilmiş, bozulmalar detaylandırılmış ve öneriler getirilmiştir

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Aksaray Vilayet Gazetesi,1930, sayı:161

Arslan Sağiroğlu, A, Bağbaşi T. (2022). Aksaray’dakı̇ Erken Cumhurı̇yet Dönemı̇ Kamu Yapılarında Çı̇nı̇ Kullanımı .Nevşehı̇r Haci Bektaşı̇ Ünı̇versı̇tesı̇.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (2),

Bozdoğan, S. (2002). Modernizim ve Ulusun İnşası: Erken Cumhuriyet Türkiye’sinde Mimari Kültür, Metis Yayınları.

Çetı̇n, A. ve Şavkay M., (2007). Kıyı Kentlerinde Değişim Koruma ve Kuşadası Örneği Kıbrıs, Meditriology International Gazimagosa Symposium, Eastern

Çini, R. (2002). Ateşin Yarattığı Sanat Kütahya Çiniciliği. Celsus Yayınları.

Erdal, Z. (2014). Aksaray’da Türk Devrı̇ Mı̇marı̇si. (Doktora Tezi ), Tez no : 381327, T.C. Yüzüncü Yıl Üniversitesi̇, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Esin, U (1996). On Bin Yıl Öncesinde Aşıklı: İç Anadolu'da Bir Yerleşim Modeli, Tarihten Günümüze Anadolu'da Konut ve Yerleşme, İstanbul.

Eskici, B. ve Zeyveli, F. (2019). Müze Koleksiyonlarındaki Çinilerde Görülen Bozulmalar: Ankara Etnografya Müzesi Çini Pano Örneği. Sanat ve Tasarım Dergisi, (24),429-449.

Görür, M. (1991). Anadolu Selçuklu ve Beylikler Döneminde Aksaray Şehri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi̇. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Gül, M., F. (2012). Aksaray Azmi Milli Türk Anonim Şirketi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Gülçur, S. (1994). Aksaray, Niğde ve Nevşehir İlleri 1993 Yüzey Araştırması, XII. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara.

Konyalı, İ. H, (1974). Abideleri ve Kitabeleri ile Niğde Aksaray Tarihi, C. I-III, İstanbul

Köse E. ve Kılıç D. (2024). Aksaray Hükümet Konağı Çinilerinin Mevcut Durumu Üzerine Bir Değerlendirme. SILK ROAD 3rd International Scientific Research Congress March 6-8, 2024 / Samarkand, Uzbekistan

Oral, M. Z., (2014). Aksaray’ın Tarihi Önemi ve Vakıfları, Mütefekkir, 2, 221-248.

Özer, M. (2017). Aksaray İli Kent Merkezindeki Erken Cumhuriyet Dönemi Mimari Mirasının İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Şahin, F. (1987). Kütahya’da Eski Bir Keramik Fırını Üzerine Notlar. Antika, 27, 36-41.

Taşkıran, G., Bayazıt, M., Ersan Eruş, H. Ö. ve Gül, S. (2017). Kütahya çiniciliğinde değişen ve yok olan üretim yöntemleri. Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi, 1 (20).

T.C. Aksaray Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Envanteri. 2009. Topal, N. (2009). Anadol Selçukluları Devrinde Aksaray Şehri, Ankara.

Ulusoy, K., F., (2021). Geçmişten Geleceğe Değişkenleriyle Mimari Tasarım Sınırları Aksaray Kent Merkezi Örneği. ^(Yüksek Lisans Tezi), Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Yenişehirlioğlu, F. (2005). Günlük Yaşamdan İnsancıl Görünümler, Toprak Ateş Sır- Tarihsel Gelişimi- Atölyeleri ve Ustalarıyla-Kütahya Çini ve Seramikleri, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yayınları.

Yüksel, U. (1979). Aksaray I. Ulusal Mimari Örneklerinden İdari ve Kültürel Yapılar. Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, (Yayınlanmamış Yeterlilik Çalışması), Konya.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Köse, E. (2024). Aksaray I. Ulusal Mimarlık Dönemi Kamu Yapılarındaki Çinilerin Mevcut Durumu Üzerine Bir Değerlendirme . Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 8(43), 897–908. https://doi.org/10.5281/zenodo.12639649