Öğretmenlerin Mobbing Algıları


Özet Görüntüleme: 381 / PDF İndirme: 260

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8116440

Anahtar Kelimeler:

Mobbing, öğretmen, okul, iş, kariyer, meslek

Özet

Öğretmenlerin mobbing algıları ve bu algılarının kişisel değişkenlere durumunun araştırıldığı bu çalışma betimsel tarama modelinde ve nicel çalışma olarak yapılmıştır. 2023 yılı bahar döneminde Denizli ili genelinde ilk ve ortaokullarda çalışan 508 öğretmene kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle çevrimiçi form ile ulaşılarak veriler toplanmıştır. Veri toplama aracı yedili likert tipinde Laleoğlu ve Özmete (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan Mobbing Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin mobbing algılarının en yüksek düzeyde iş arkadaşlarının arkalarından konuştuğu olmuştur. En düşük düzey ise cinsel tacize maruz kalmadadır. Öğretmenlerin mobbing algılarının çok düşük ve düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin mobbing algıları demografik özelliklerine göre medeni durum, yönetici cinsiyeti ve çalışılan okul türüne göre farklılık göstermez iken cinsiyet, eğitim düzeyi ve kıdeme göre anlamlı farklılık göstermiştir. Öğretmenlerin mobbing konusunda duyarlıklarının arttırılması için çalışmalar yapılması önerilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Akan, D., Yıldırım, I. ve Yalçın, S. (2013).Okul Yöneticilerine Aşağıdan Yukarı Doğru Uygulanan Yıldırma (Mobbing) Davranışları. International Online Journal of Educational Sciences, 5(3), 129-166.

Akbaşlı, S., Diş, O. & Durnalı, M. (2020). İlkokul Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Yıldırma Davranışları ile Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49, 564-581. DOI: 10.9779/pauefd.596426.

Altunay, E, Oral, G. ve Yalçınkaya, M. (2014). Eğitim Kurumlarında Mobbing Uygulamalarına İlişkin Nitel Bir Araştırma. Sakarya University Journal of Education, 4 (1), 62-80.

Altuntaş, C. (2010). Mobbing kavramı ve örnekleri üzerine uygulamalı bir çalışma. Journal of Yaşar University, 5(18), 2995-3015.

Arslanhan, Ü. N. (2014). Ortaokul Öğretmenlerinin Yıldırma Eylemlerine Maruz Kalma Durumları ile Örgütsel Adanmışlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Atalay, İ. (2010). Mobbing'in Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi, Kamu Sektöründen Bir Örnek. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Avcı, L. (2015). Öğretmenlerin Yıldırma (Mobbing) Yaşama Düzeyleri ile Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Düzce İli Örneği. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Baykal, A. N. (2005). Yutucu Rekabet: Kanuni Devrindeki Mobbingden Günümüze. Sistem Yayıncılık.

Baysal, A. ve Tekarslan, E. (1996). İşletmeciler İçin Davranış Bilimleri. Avcıol Basım Yayın.

Bucuklar, N. M. (2009). Öğretmenlerin Maruz Kaldıkları Yıldırma Eylemlerinin Tükenmişlikleri ve Bazı Değişkenler ile İlişkisinin İncelenmesi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çelebi, N. ve Taşçı, G. (2014). Öğretmenlerin maruz kaldığı mobbing (yıldırma). Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, (9), 43-65.

Çobanoğlu, Ş. (2005). Mobbing: İş Yerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri. Timaş Yayınları.

Daşçı, E. ve Cemaloğlu, N. (2015). İlköğretim kurumu yöneticilerinin liderlik tarzları ile öğretmenlerin yaşadıkları yıldırma (mobbing) arasındaki ilişki. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19), 129-166. DOI: 10.14520/adyusbd.37328

Davenport, N., Elliott, G.E. ve Schwartz, R. (2014), “Mobbing İşyerinde Psikolojik Taciz”. Ray Yayıncılık.

Davenport, N., Swartz, R. D. ve Eliot, R. D. (2003). Mobing: İşyerinde Duygusal Taciz. (O. C. Önertoy, Çev.) Sistem Yayıncılık.

Ertürk, A. (2011). İlköğretim okullarında görevli öğretmen ve yöneticilere yönelik duygusal yıldırma davranışlarının incelenmesi. [Doktora Tezi], Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Gökçe, T.A. (2012). Mobbing: işyerinde yıldırma nedenleri ve başa çıkma yöntemleri Öğreti Yayınları.

Gül, H. (2009). İş sağlığında önemli bir psikososyal risk: mobbing-psikolojik yıldırma. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(6), 515-520

Gündüz, H. B. ve Yılmaz, Ö. (2008). Ortaöğretim kurumlarında mobbing (yıldırma) davranışlarına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri (Düzce İli Örneği). Milli Eğitim Dergisi, 37(179), 269- 282.

Güngör, S. K. ve Potuk, A. (2018). Öğretmenlerin mobbing, örgütsel adalet ve örgütsel sessizlik algıları ve aralarındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3), 723-742.

Gürhan, N. ve Kaya, B. (2014). Mobbing; ruhsağlığı üzerine etkileri ve korunma. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, (4), 26-35.

Huck, S. W. (2012). Reading statistics and research (6th ed). Boston: Pearson.

Karacaoğlu, K. ve Reyhanoğlu, M. (2006). Kıbrıs Türkü ve Türkiyeli Ayrımı Bağlamında Yıldırma. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(61), 145-176.

Karcıoğlu, F. ve Çelik, Ü. H. (2012). Mobbing (Yıldırma) ve örgütsel bağlılığa etkisi. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 26(1),59-75.

Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayınları.

Laleoğlu, A. ve Özmete, E. (2013). Mobbing Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 13, 1303-0256.

Leymann, H. (1996). The Contend And Development of Mobbing at Work. European Journal of Work And Organizational Psychology, 5(2), 165-184.

Mutlu, N. (2013). Öğretmenlere Göre Psikolojik Yıldırmanın Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Okçu, V. (2011). Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları ve Yıldırma Yaşama Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Özgan, H., Kara, M. ve Arslan, M. (2013). Öğretmenlerin okul yöneticilerine uyguladıkları psikolojik yıldırma uygulamaları ve etkileri. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 1(1), 2-14.

Polat, O. & Pakiş, I. (2012). Mobbing: İşyerinde Psikolojik Taciz. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(4).

Sallabaş, P. (2017). Örgütsel Bağlılığın Mobbing Algılama Üzerine Etkisi. [Yüksek Lisans Tezi], İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sartı, G., Sezgin, F. H. ve Demir, N. (2018). Mobbingin mesleki tükenmişlik algısı üzerine etkileri: kadın akademisyenler örneği, Beykoz Akademi Dergisi, 6(1), 118-135.

Şahin, D. (2015). Örgütlerde Mobbing ve Bir Alan Araştırması. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tetik, S. (2010). Mobbing kavramı: Birey ve örgütler açısından önemi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2010(1), 81-89.

Tutar, H. (2004). İşyerlerinde Psikolojik Şiddet Sarmalı: Nedenleri ve Sonuçları. Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2),101-128.

Yıldırım Ilgaz, B., Yirik, Ş. ve Yıldırım, F. (2014). Mobbing’in örgütsel bağlılık ile ilişkisi: konaklama işletmeleri üzerine bir uygulama, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7 (3) 2 5 – 40

Yücel, E. (2011). İlköğretim Okullarında Öğretmen Veli İlişkilerinde Veliye Yönelik Mobbing Eylemleri Antalya İli İlköğretim Okulları Örneği. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

ŞENGÜL, H., DİNÇ, G., KOCABAŞ, B., KAYACIK, B. E., EROL, H., & DÜZCE, M. (2023). Öğretmenlerin Mobbing Algıları. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 7(31), 515–527. https://doi.org/10.5281/zenodo.8116440