Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerine Uygun Portfolyo Uygulamalarının Sınav Kaygılarına Etkisi


Özet Görüntüleme: 178 / PDF İndirme: 131

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8053192

Anahtar Kelimeler:

öğrenme stilleri, sınav kaygısı, Portfolyo

Özet

Bu araştırmanın amacı, bir dönem boyunca portfolyo değerlendirmenin kullanıldığı Genel Biyoloji Laboratuvarı dersinde öğretmen adaylarının sınav kaygılarının belirlenmesidir. Araştırma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ikinci sınıfta öğrenim gören 100 öğretmen adayı ile sürdürülmüştür. Bunlardan 35 öğretmen adayı deney 1grubunda, 32 öğretmen adayı deney 2 grubunda ve 33 öğretmen adayı ise Kontrol grubunda yer almıştır. Çalışma 20 hafta devam etmiştir. Kontrol grubunda yer alan öğretmen adayları Genel biyoloji Laboratuvar dersini geleneksel olarak sürdürürken, deney 1 grubunda portfolyo uygulamaları ile ders işlenmiştir. Öğrenme stilleri belirlenmiş olan deney 2 grubundaki öğretmen adaylarının dersleri öğrenme stillerine uygun portfolyo uygulamaları ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma, toplam 40 ders saati süresince tamamlanmıştır. Araştırmanın deseni, yarı deneysel dese olup, ön test son test eşitlenmemiş kontrol gruplu modeldir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sınav Kaygısı Ölçeği (SKÖ) kullanılmıştır. Amaca uygun olarak tanımlayıcı istatistikler, SPSS paket programı kullanılarak ANOVA (tek yönlü varyans analizi), bağımlı t testi, bağımsız t testi, Mann-Whitney U testi, Wilcoxon testi ile analiz edilmiştir. Araştırmada yapılan uygulamaların her iki deney grubu için de sınav kaygılarını ise azaltıcı yönde bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Deney gruplarının sınav kaygılarının benzer olduğu görülmüştür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Aka İnce, E., Güven, E., Göksu, V. ve Aydoğdu, M. (2011). Portfolyonun öğrencilerin sınav kaygıları üzerine etkisi. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 31 (1), 231-246.

Alisinanoğlu, F. ve Ulutaş, İ. (2000). Çocuklarda Kaygı ve Bunu Etkileyen Etmenler. Milli Eğitim Dergisi, 145, 15-19.

Aşkar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme stili envanteri. Eğitim ve Bilim, 17(87), 1-47.

Aşkın, Ö. (2006). Öğrenme stilleri ile ilgili elektronik ortamda yayınlanan çalışmaların incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Bahçeci, D. (2006). Anatomi dersinde portfolyo kullanmanın öğrencilerinin bilişsel ve duyuşsal özellikleri üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Balaban, M. (2010). İlköğretimde fen ve teknoloji dersinde öğretmen, öğrenci, veli işbirliği ile portfolyo uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Baltaş, A. ve Baltaş, Z. (2013). Stres ve başaçıkma yolları. Remzi Kitabevi.

Baysan, B. (2019). İlkokullarda ölçme değerlendirme amaçlı yapılan deneme sınavlarının öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Bonaccio, S., Reeve, C. L & Winford, E. C. (2012). Text anxiety on cognitive ability tests can result in differential predictive validity of academic performance. Personality and Individual Differences, 52(4), 497-502. https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.11.015

Boydak, H.A. (2006). Öğrenme stilleri. Beyaz Yayıncılık.

Campbell, D. T. & Stanley, J. C. (1963). Experimental and quasiexperimental design for research on teaching, N.L. Gage (Ed), Chicago: Rand, McNally.

Choi, N. (2005). Self‐efficacy and self‐concept as predictors of college students' academic performance. Psychology in the Schools, 42(2), 197-205.

Dunn, R. & Dunn, K. (1993). Teaching secondary school students through their individual learning styles: practical approaches for grades 7-12, Boston, Mass.: Allyn& Bacon.

Ehreman, M. & Oxford, R. (1990). Adult language learning styles and strategies in an intensive training setting. Modern Language Journal, 74, 311-326.

Ersoy, S. (2003). İlköğretim 6, 7, 8. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersindeki Başarılarına Göre Öğrenme Stilleri ve Çalışma Alışkanlıklarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

George, D. & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 update (4th Ed.), Boston: Allyn & Bacon

Gregorc, A. F. (1984). Style as a symptom: A phenomenological perspective. Theory Into Practice, 23 (1), 51-55.

Güneş, M. H., Demir, S. & Balaban, M. (2015). The effect of portfolio assessment application on academic achievement and test anxiety in teaching animal tissue. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 9(1), 1-22.

Hembree, R. (1988). Correlates, causes, effects, and treatment of test anxiety. Review of educational research, 58(1), 47-77.

İnce, E. (2007). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine karşı olumlu tutum geliştirmelerinde ve sınav kaygısının giderilmesinde portfolyo tekniğinin etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

İzci, Ü. ve Gücüm, B. (2012). Fen Eğitiminde Portfolyo Değerlendirme Kullanımının Sınav Kaygısı ve Öğrenmenin Kalıcılığı Üzerine Etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(164), 71-80.

James, W. B. & Galbraith, M. W. (1985). Perceptual Learning Styles: Implications and Techniques for the Practitioner. Lifelong Learning, 8(4), 20-23.

Karaman, G. (2020). Üniversite öğrencilerinin akademik başarısı ile stres ve kaygının ilişkisi Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Entitüsü, İstanbul.

Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi; kavramlar, ilkeler, teknikler, 16.Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Keefe, J. W. (1979). Learning style: an overview in student learning styles: diagnosing and prescribing program, Reston VA: National Association of Secondary School Principals, Connecticut, USA.

Kılıç, B. G., Koçkar, A. İ., Irak, M., Şener, Ş. & Karakaş, S. (2002). Stroop Testi Tbag Formu Nun 6-11 Yaş Grubu Çocuklarda Standardizasyon Çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 9(2), 86-99

Kır-Yiğit, M. ve Odabaşı-Çimer, S. (2020). Portfolyo Kullanımının Öz Düzenlemeli Öğrenme Becerileri Üzerine Etkisi. Kesit Akademi Dergisi, 6(25), 497-514.

Kısa, S. (1996). İzmir il merkezinde dershaneye devam eden lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygılarıyla ana baba tutumları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Kirkland, K. & Hollandsworth, J. G. (1980). Effective test taking: Skills-acquisition versus anxiety-reduction techniques. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 48(4), 431-439

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experiences AS the source of learning and development. Englewood Cliffs, N. J. Prentice Hall Inc.

Kolb, D. A. (1985). Learning style inventory. Revised Edition. Boston, MA: Hay Group, Hay Resources Direct.

Kurt, İ. (2011). Sınav kaygısını aşmanın yolları. Bizim Kitaplar.

Meisels, S. & Steele, D. (1991). The early childhood portfolio collection process. Ann Arbor, MI: Center for Human Growth and Development, University of Michigan.

Orhan, A. T. (2007). Fen eğitiminde alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin ilköğretim öğretmen adayı, öğretmen ve öğrenci boyutu dikkate alınarak incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Öner, N. (1990). Sınav kaygısı envanteri el kitabı. Yükseköğretimde Rehberliği Yayma Vakfı Yayını.

Özdamar K. (2011). Paket programları ile istatistiksel veri analizi, 8.Baskı, Kaan Kitabevi.

Özgen, K. ve Alkan, H. (2104). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı kapsamında, öğrencilerin öğrenme stillerine uygun öğrenme etkinliklerinin akademik başarı ve tutuma etkileri: fonksiyon ve türev kavramı örneklemesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 5(1), 1-38.

Rana, R. & Mahmood, N. (2010). The relationship between test anxiety and academic achievement. Bulletin of Education and research, 32(2), 63-74.

Sheskin, D. J. (2004). Parametric and nonparametric statistical procedures. New York: CRC Press.

Spielberger, C. D. & Vagg, P. R. (1995). Test anxiety: A transactional process model. In C. D. Spielberger & P. R. Vagg (Eds.), Test anxiety: Theory, assessment, and treatment (pp. 3–14). Taylor & Francis.

Spinath, B. (2012). Academic achievement. In: Ramachandran VS (Ed.), Encyclopedia of human behavior: 1-8. 2nd Edition, Academic Press, Cambridge, USA.

Steinmayr, R., Crede, J., McElvany, N., & Wirthwein, L. (2016). Subjective well-being, test anxiety, academic achievement: Testing for reciprocal effects. Frontiers in Psychology, 6, Article 1994. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01994

Şahinkarakaş, Ş. (1998). Portfolio assessment in writing classes: Implementation and assessment Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Valencia, S. (1990). A portfolio approach to classroom assessment: The whys, whats and hows. The Reading Teacher, 43(4), 338-40.

Varol, Ş. (1990). Lise son sınıf öğrencilerinin kaygılarını etkileyen etmenler Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Yavuzer, H. (2001). Ana-baba çocuk. (14. basım). Remzi Kitapevi

Zeidner, M. (2007). Test anxiety in educational contexts: concepts, findings and future directions. In P. A. Schutz & R. Pekrun (Eds.), Emotion in education (pp.165-184). Boston, MA: Elsevier Academic Press. http://dx.doi.org/10.1016/B978-012372545-5/50011-3

İndir

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

BALABAN ZOR, M., & GÜNEŞ, M. H. (2023). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerine Uygun Portfolyo Uygulamalarının Sınav Kaygılarına Etkisi. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 7(31), 490–499. https://doi.org/10.5281/zenodo.8053192