Öğretmenlerin Dijital Okuryazarlığa İlişkin Tutumları


Özet Görüntüleme: 190 / PDF İndirme: 138

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8116527

Anahtar Kelimeler:

Dijital, okuryazar, tutum, öğretmen, beceri, okuma

Özet

Öğretmenlerin dijital okuryazarlık tutumları ve bu tutumlarının demografik özelliklerine göre durumunu ortaya çıkarma amacıyla yapılan bu araştırma tarama modelindedir. Nicel bir çalışma olarak yapılan bu araştırmada basit tesadüfi örneklem seçimiyle Ümraniye’de resmi okullarda çalışan 271 öğretmene ulaşılarak veri toplanmıştır. Araştırmada frekans, ortalama, t testi ve varyans analizleri yapılmıştır. Öğretmenlerin dijital okuryazarlık tutumu düzeyleri en yüksek “Çok Yüksek” düzeyinde dijital okuma ihtiyaç duyduğu bilgilere hızlı bir şekilde ulaşmayı sağladığına ilişkin maddededir.  En düşük ortalama ise dijital okumada bilgi kirliliği ile karşılaşılabilme durumunadır. Öğretmenlerin dijital okuryazarlık alt boyutlarına yönelik tutumlarının dijital okumanın özelliklerinde yüksek düzeyde iken dijital okuma tercihleri boyutunda orta düzeydedir. Dijital okuryazarlık genel tutumlarının ise yüksek düzeydedir. Öğretmenlerin dijital okuryazarlık tutumları cinsiyete göre dijital okuma tercihleri alt boyutunda anlamlı farklılık göstermemiştir. Ancak dijital okumanın özellikleri alt boyutunda ve dijital okuryazarlık genel tutumları erkek öğretmenler lehine anlamlı farklılık göstermiştir. Öğretmenlerin dijital okuryazarlık tutumları bilgisayara sahip olma durumu, dijital kitap okuma, çalıştıkları kademe, kariyer unvanı ve dijital okumaya ayrılan zamana göre farklılık göstermemiştir. Öğretmenlerin dijital okuryazarlık tutumlarının dijital ortamda bilgi kirliliği ile ilgili alanda bilgi ve yeterliklerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması önerilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Buzkurt, L. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yayımlanmış yüksek lisans tezi]. Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.

Delacruz, S. (2019). Building digital literacy bridges: Connecting cultures and promoting global citizenship in elementary classrooms through school-based virtual field trips. Tech Trends, 63(4), 428-439.

EC. (2016). DigComp 2.0: The digital competence framework for citizens. https://ec.europa.eu/jrc/en.

EC. (European Commission). (2021) Digital Education Action Plan (2021–2027)| Education and Training. https://education.ec.europa.eu/focus-topics/dijital-education/about/dijital-education-action-plan

Elkatmış, M. (2015). Kağıttan ekrana: ekran okuma. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6(18), 1-25.

Falloon, G. (2020). From digital literacy to digital competence: the teacher digital competency (TDC) framework. Educational Technology Research and Development, 68(5), 2449-2472.

Ferrari, A. (2012). Digital competence in practice: An analysis of frameworks. Seville: JRC-IPTS. https://ec.europa.eu/jrc/en.

Godhe, A. L. (2019). Digital literacies or digital competence: Conceptualizations in Nordic curricula. Media and Communication, 7(2), 25-35. https://doi.org/10.17645/mac.v7i2.1888

Greenhow, C., Sonnevend, J. & Agur, C. (2016). Education and Social Media: Toward a Digital Future. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning. Massachusetts: MIT Press.

Güneş, F. (2016). Kâğıttan ekrana okuma alanındaki gelişmeler. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(1), 1-18.

Head, A. ve Eisenberg, M. (2009). Lessons learned: How college students seek information in the digital age. Available at SSRN 2281478.

Jackman, J. A., Gentile, D.A., Cho, N.J. ve Park, Y. (2021). Addressing the digital skills gap for future education. Nature Human Behaviour, 5(5), 542-545.

Janssen, J., Stoyanov, S., Ferrari, A., Punie, Y., Pannekeet, K. ve Sloep, P. (2013). Experts' views on digital competence: Commonalities and differences. Computers & Education, 68, 473-481.

Karabacak, Z. ve Sezgin, A. (2019). Türkiye’de dijital dönüşüm ve dijital okuryazarlık. Türk İdare Dergisi, (488), 319-343.

Karadağ, R. ve Yurdakal, Ş.H. (2016). İlk ve Orta Okullarda Türkçe Öğretimi. Fatma Susar Kırmızı (Ed.), Okuma Eğitimi (s. 107). Anı Yayıncılık.

Karasar, N. (2016), Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayınları.

McKee-Waddell, S. (2015). Digital literacy: Bridging the gap with digital writing tools. Delta Kappa Gamma Bulletin, 82(1), 26-45.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2020). Öğretmen mesleği genel yeterlikleri. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.

Mujtahid, I. M., Berlian, M., Vebrianto, R., Thahir, M. ve Irawan, D. (2021). The development of digital age literacy: A case study in Indonesia. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 8(2), 1169-1179. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.1169

Nascimbeni, F. ve Vosloo, S. (2019). Digital literacy for children: Exploring definitions and frameworks. UNICEF, New York. https://www.unicef.org/globalinsight/reports/digital-literacy-children

OECD (2009). OECD Policies for information security & Privacy. http://www.oecd.org/

Polizzi, G. (2020). Digital literacy and the national curriculum for England: Learning from how the experts engage with and evaluate online content. Computers & Education 152, 103859.

Radovanovic, D., Holst, C., Belur, S.B., Srivastava, R., Houngbonon, G.V., Quentrec, E.L., Miliza, J., Winkler, A.S. ve Noll, J. (2020). Digital literacy key performance indicators for sustainable development. Social Inclusion 8(2), 151-167.

Sánchez-Cruzado, C., Santiago Campión, R. ve Sánchez-Compaña, M. (2021). Teacher digital literacy: The indisputable challenge after COVID-19. Sustainability, 13(4), 1858.

Saraç, H. (2017). Türk eğitim sisteminde akıllı tahta kullanımının öğrencilerin öğrenme ürünlerine etkisi: Meta analiz çalışması. Electronic Turkish Studies, 12(4),445-470.

Silva, J. S., Usart, M. U., Lázaro-Cantabrana, J. L. L. C., Silva, J., Usart, M. ve Lázaro-Cantabrana, J. L. (2019). Teacher’s dijital competence among final year Pedagogy students in Chile and Uruguay. Communicate. Media Education Research Journal, 27(2),33-43.

Susar Kırmzı, F. ve Yurdakul, İ. H. (2021). Öğretmen Adayları İçin Dijital Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği (DOTÖ): Geçerlik güvenirlik çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (51), 137-159. https://doi.org/10.53444/deubefd.788603

Tabachnik, B. G. & Fidell, L.S. (2013). Using multivariate statistics (6e éd.). Boston, É.-U. U.: Pearson)

Tejedor, S., Cervi, L., Pérez-Escoda, A. ve Tusa, F.(2020). Digital Literacy and Higher Education during COVID-19 Lockdown: Spain, Italy, and Ecuador.

Tsvetkova, M., Ushatikova, I., Antonova, N., Salimova, S. ve Degtyarevskaya, T. (2021). The use of social media for the development of digital literacy of students: From adequate use to cognition tools. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 16(2), 65-78.

Van de Werfhorst, H., Kessenich, E. ve Geven, S. (2020). The digital divide in online education. Inequality in digital preparedness of students and schools before the start of the COVID-19 pandemic.

Zalite, G. G. ve Zvirbule, A. (2020). Digital readiness and competitiveness of the EU higher education institutions: The COVID-19 pandemic impact. Emerging Science Journal, 4(4), 297-304.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

MERT, İsa A., KOVAN, O., KILIÇ, M. H., ŞENKİBAR, B. İhsan, ÖZ, D., & SULAYICI, A. (2023). Öğretmenlerin Dijital Okuryazarlığa İlişkin Tutumları. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 7(31), 542–554. https://doi.org/10.5281/zenodo.8116527