İşyeri Nezaketsizliğinin Psikolojik Sözleşme İhlali Algısı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Adaletin Düzenleyici Rolü


Özet Görüntüleme: 236 / PDF İndirme: 173

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8255901

Anahtar Kelimeler:

İşyeri Nezaketsizliği, Psikolojik Sözleşme İhlali Algısı, Örgütsel Adalet Algısı

Özet

Bu çalışmanın amacı işletmelerde işyeri nezaketsizliği ve psikolojik sözleşme ihlali algısı arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide örgütsel adalet algısının düzenleyici rolünün olup olmadığının araştırılmasıdır. Araştırmanın örneklemini, Malatya ilinde enerji sistemleri sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikadaki 253 çalışan oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak üç bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Veri toplama aracının ilk bölümünde çalışanların örgütsel adalet algılarını ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. Örgütsel adalet algısını ölçmek için kullanılan ölçek dağıtım adaleti, prosedür adaleti ve etkileşim adaleti olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. İkinci bölümde çalışanların işyeri nezaketsizliği algılarını ölçmeye yönelik işyeri nezaketsizliği ölçeği, üçüncü bölümde ise psikolojik sözleşme ihlali algısını ölçmek için Psikolojik Sözleşme İhlali Ölçeği yer almaktadır. Araştırmada kullanılan anket çalışanlara çevrimiçi olarak ulaştırılmış ve elde edilen anket formlarının tamamı örnekleme dahil edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre işyeri nezaketsizliği ile psikolojik sözleşme ihlali algısı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. İşyeri nezaketsizliğinin psikolojik sözleşme ihlali algısı üzerindeki pozitif etkisinde örgütsel adaletin dağıtım, prosedür ve etkileşim adaleti boyutlarının düzenleyici bir role sahip olduğu görülmüştür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Andersson L. & Pearson C.M. (1999). Tit for Tat? The Spiraling Effect of Incivility in the Workplace. Academy of Management Review, 24(3), 452-471. https://doi.org/10.2307/259136

Andersson, L., Porath, C. & Pearson, C. (2000). Assessing and Attacking Workplace Incivility. Organizational Dynamics, 29(2), 123–137.

Argyris, C. (1960). Understanding Organizational Behavior. Dorsey Press.

Bal, P. & De Lange, A. (2015). The impact of work engagement and workaholism on well-being: A longitudinal study among highly educated employees. Journal of Organizational Behavior, 14(4), 391-410.

Baldwin, S. (2006). Organisational Justice. https://www.employment-studies.co.uk/system/files/resources/files/mp73.pdf

Bies, R. & Moag, J. (1986). Interactional justice: Communication criteria of fairness. R. Lewick, B. Sheppard, & M. Bazerman (Ed.) Research on negotiations in organizations içinde (s. 43-55). JAI Press.

Colquitt, J. (2001). On the dimensionality of organizational justice: a construct validation of a measure. Journal of Applied Psychology, 86(3), 386-400. https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.386

Colquitt, J., Conlonr, D., Wesson, M., Porter, C. & Ng, K. (2001). Justice at the millennium: A meta-analytic review of 25 years of organizational justice research. Journal of Applied Psychology, 86(3), 425-445. https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.425

Cortina , L., Magley, V., Williams, H. & Langhout, R. (2001). Incivility In The Workplace: Incidence and Impact. Journal of Occupational Health, 6(1), 64-80.

Cropanzano, R., Bowen, D. & Gilliland, S. (2007). The management of organizational justice. Academy of Management Perspectives, 21(4), 34-48.

Çetinkaya, F. & Özkara, B. (2015). Hizmet İşletmelerinde Psikolojik Sözleşme İhlalleri ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Kapadokya Bölgesi 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(3), 72-91.

Danna, K., & Griffin, R. (1999). Health and Well-Being in the Workplace: A Review and Synthesis of the Literature. Journal of Management, 25(3), 357-384.

Duffy, M., Ganster, D. & Pagon, M. (2002). Social undermining in the workplace. Academy of Management Journal, 45(2), 331-351.

Duffy, M., Scott, K., Shaw, J. & Teppe, B. (2012). A social context model of envy and social undermining. Academy of Management Journal, 55(3), 643-666. https://doi.org/10.5465/ amj.2009.0804

Freedman, S., & Vreven, D. (2016). Workplace Incivility and Bullying in the Library: Perception or Reality? College & Research Libraries, 77(6), 727-748. https://doi.org/10.5860/crl.77.6.727

Greenberg, J. (1987). A Taxonomy of Organizational Justice Theories. Academy of Management Review, 12(1), 9-22.

Greenberg, J. (2009). Everybody Talks About Organizational Justice, But Nobody Does Anything About It. Industrial and Organizational Psychology, 2(2), 181–195.

İçerli, L. (2009). Örgüt Yapısı ve Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkiler. [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. SB Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi.

Kickul, J. (2001). When Organizations Break Their Promises: Employee Reactions to Unfair Processes and Treatment. Journal of Business Ethics, 29(4), 289-307.

Kutlu, A., & Bilgin, N. (2017). İşyeri Nezaketsizlik Ölçeğinin hemşireler üzerinde Türkçe geçerlik ve güvenirliği çalışması. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 4(2), 56-62.

Leiter, M. (2013). Analyzing and Theorizing the Dynamics of the Workplace Incivility Crisis. Springer.

Lim, S., Cortina, L., & Magley, V. (2008). Personal and workgroup incivility: impact on work and health outcomes. Journal of Applied Psychology, 93(1), 95-107.

Lynne M., A., & Christine, M. (1999). Tit for Tat? The Spiraling Effect of Incivility in the Workplace. Academy of Management Review, 24(3), 452-471.

Martin , J. (1996). Miss Manners Rescues Civilization. Crown Publishers.

Milam, A., Penney, L. & Spitzmueller, C. (2009). Investigating Individual Differences Among Targets of Workplace Incivility. Journal of Occupational Health Psychology, 14(1), 58–69.

Moorman, R. (1991). Relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors: Do fairness perceptions influence employee citizenship? Journal of Applied Psychology, 47, 845-855.

Neuman, J. & Baron, R. (1998). Workplace Violence And Workplace Aggression: Evidence Concerning Specific Forms, Potential Causes, And Preferred Target. Journal of Management, 24(3), 391-419. https://doi.org/10.1177/014920639802400305

Özdevecioğlu, M. (2004). Duygusal Olaylar Teorisi Çerçevesinde Pozitif Ve Negatif Duygusallığın Algılanan Örgütsel Adalet Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59(3), 181-201.

Özmen, N., Arbak, Y. & Özer, P. (2007). Adalete Verilen Değerin Adalet Algıları Üzerindeki Etkisinin Sorgulanmasına İlişkin Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 7(1), 17-33.

Pearson, C., Andersson, L. & Wegner, J. (2001). When workers flout convention: A study of workplace incivility. Human Relations, 54(11), 387–1419. https://doi.org/10.1177/0018726701 5411001

Penney, L. & Spector, P. (2005). Job Stress, Incivility, and Counterproductive Work Behavior (CWB): The Moderating Role of Negative Affectivity. Journal of Organizational Behavior, 26(7), 777-796. https://doi.org/10.1002/job.336

Porath, C. & Pearson, C. (2013). The Price of Incivility. https://hbr.org/2013/01/the-price-of-incivility

Rawls, J. (1971). A Theory Of Justice Revised Edition. Harvard University Press.

Remington, R. & Darden, M. (2002). Aggravating circumstances: a status report on rudeness in America. Public Agenda.

Robinson, S. & Brown, G. (2004). The Dark Side Of Organizational Behavior. R. Griffin, & A. O’Leary-Kelly [Ed.] içinde, Psychological Contract Breach and Violation in Organizations. (309-337). Jossey-Bass.

Robinson, S. & Morrison, E. (2000). The Development Of Psychological Contract Breach And Violation: A Longitudinal Study. Journal of Organizational Behavior, 21, 525-546.

Robinson, S. & Rousseau, D. (1994). Violating The Psychological Contract : Not The Exception But The Norm. Journal of Organizational Behavior, 15(3), 245-259.

Rousseau, D. (1989). Psychological and implied contracts in organizations. Employee Responsibilities and Rights Journal, 2(2), 121-139.

Sayers, J., Sears, K., Kelly, K. & Harbke, C. (2011). When Employees Engage in Workplace Incivility:The Interactive Effect of Psychological Contract Violation and Organizational Justice. Employ Respons Rights, 23(4), 269-283. https://doi.org/10.1007/s10672-011-9170-6

Seçkin, Ş. (2021). İşyeri Nezaketsizliğinin Geri Çekilme Davranışlarına Etkisi: Tükenmişliğin Aracı, Kişisel Adil Dünya İnancının Düzenleyici Rolü. Yönetim ve Ekonomi, 421-439.

Shore, L. & Tetrick, L. (1994). The psychological contract as an explanatory framework in the employment relationship. C. Cooper, & D. Rousseau [Ed.] içinde, Ternds in Organizational Behavior. John Viley & Sons .

Shore, L., & Tetrick, L. (1994). The Psychological Contract as an Explanatory Framework in the Employment Relationship. Trends in Organizational Behavior, 1(1), 91-109.

Teppe, B. (2007). Abusive supervision in work organizations: Review, synthesis, and research agenda. Journal of Management, 33(3), 261-289.

Turner, K. (2009). Workplace incivility and organizational outcomes: Is the quality of social relationships at work important for employee attitudes, behaviours, and mental health? https://scholar.acadiau.ca/islandora/object/theses:143

Turnley, W. & Feldman, D. (1999). The impact of psychological contract violations on exit, voice, loyalty, and neglect. Human Relations, 52(7), 895-922.

Uzun, İ. (2018). Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 19(41), 141-160.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-17

Nasıl Atıf Yapılır

EMRE, T., & AKSOY, A. (2023). İşyeri Nezaketsizliğinin Psikolojik Sözleşme İhlali Algısı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Adaletin Düzenleyici Rolü. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 7(33), 685–694. https://doi.org/10.5281/zenodo.8255901