Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışlarının Okul Projeleri Yönetimi ve Proje Başarısı Üzerindeki Etkisi


Özet Görüntüleme: 68 / PDF İndirme: 47

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8118658

Anahtar Kelimeler:

Dönüşümcü Liderlik, Okul Müdürü, Proje Yönetimi, Proje Başarısı

Özet

Okul müdürü proje başarısını doğrudan etkilemese de proje yönetim süreçlerini etkileyerek dolaylı olarak başarıyı etkiler. Bu çalışma; dönüşümcü liderlik tarzına sahip okul müdürlerinin proje yürütücülüğü ve proje başarısındaki etkililiğini öğretmen görüşlerine göre araştırmıştır.

Adana ilinde görev yapan öğretmenlerin okul müdürlerini otokratik ve dönüşümcü liderlik açısından sınıflandırmaları istenmiştir. Okul müdürlerini dönüşümcü lider tarzına sahip olarak değerlendiren öğretmenlerden okul müdürlerinin dönüşümcü davranışlarını sınıflandırmaları istenmiş, projelerin yürütülmesi ve proje başarısı hakkındaki görüşleri alınmıştır.

Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama ve standart sapmayı içeren tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır.

Araştırma bulguları ile dönüşümcü liderlik tarzına sahip okul müdürlerinin projelerin iyi yürütülmesi ve başarıya ulaşmasında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Aktaş, A., & Özgenel, M. (2020). Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Öğretmen Performansına Etkisi. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 3(2), 1-18.

Chititoor, R. 2012. "Importance Of Leadership For Project Success". Project Management.Com. https://project-management.com/importance-of-leadership-for-project-success/.

Cömert, M. (2004). Dönüşümcü liderlik. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6(9).

Çelik, V. (1998). Eğitimde dönüşümcü liderlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(16), 423-442.

Eraslan, L. (2011). Liderlikte post-modern bir paradigma: dönüşümcü liderlik. Journal of Human Sciences, 8(1).

Karip, E. (1998). Dönüşümcü liderlik. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 16(16), 443-465.

Kissi, J., Andrew D., and Martin T. 2013. "Examining The Role Of Transformational Leadership Of Portfolio Managers In Project Performance". International Journal Of Project Management 31 (4): 485-497. doi:10.1016/j.ijproman.2012.09.004.

Krahn, J., Hartment, F. "Effective Project Leadership: Project Manager Skills And Competencies". 2018. Pmi.Org.

Maambo, R. M. 2013. "Project Management Leadership". SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.2419996.

Şimşek, M. Ş. (2010). Yönetim ve organizasyon. Konya: Eğitim Kitabevi

İndir

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

KAYĞUSUZ , H., DEMİR, O., ÖLMEZ, Özen S., ŞAFAK, T., & KURT, M. (2023). Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışlarının Okul Projeleri Yönetimi ve Proje Başarısı Üzerindeki Etkisi. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 7(31), 577–582. https://doi.org/10.5281/zenodo.8118658