İlköğretim Okullarında Yetenek Yönetiminin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi


Özet Görüntüleme: 173 / PDF İndirme: 143

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8270717

Anahtar Kelimeler:

Yetenek, Yetenek Yönetimi, Eğitimde Yetenek Yönetimi, Örgütsel Bağlılık

Özet

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında yetenek yönetiminin örgütsel bağlılık üzerine etkisini incelemektir. Araştırmanın evreni ve örneklemi, Türkiye’nin İstanbul ili Esenyurt ilçesinde bulunan 38 farklı ilköğretim okulunda 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında görev yapan öğretmenler ve okul yöneticileri arasından basit tesadüfi yöntemle seçilen 262 öğretmen ve okul yöneticisi üzerinde yapılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, Yerlikaya tarafından 2017 yılında geliştirilen iki alt boyutu (Hedefler ve Yeteneğin Geliştirilmesi ve Performans Değerlendirme ve Yeteneğin Tutulması) ve 18 maddeden oluşan Eğitimde Yetenek Yönetimi Ölçeği ve Han, Dağlı ve Elçiçek tarafından 2018 yılında geliştirilen üç alt boyutu (Duygusal Bağlılık, Devam Bağımlığı ve Normatif Bağlılık) ve 18 maddeden oluşan Örgütsel Bağlılık Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma nicel yöntemle ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma verilerinin analizinde AMOS 22.0 ve SPSS 21.0 istatistik programları kullanılmıştır. Ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları kapsamında doğrulayıcı faktör analizi (DFA), madde toplam korelasyonu ve Cronbach Alpha yöntemleri kullanılmıştır. Sonra verilerin analizinde; ortalama, standart sapma, Anova testi, t testi, LSD post hoc testi, değişkenler arasındaki ilişki durumunu ortaya koymak için Pearson korelasyon testi ve değişkenler arasındaki etkiyi belirlemek için regresyon testi kullanılmıştır. Araştırmanın temel bulgusu olarak ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin eğitimde yetenek yönetimi ve örgütsel bağlılığı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, araştırma sonuçları göstermektedir ki demografik özelliklerin eğitimde yetenek yönetimi ve örgütsel bağlılığı alt boyutlarında farklı düzeylerde etkilediği tespit edilmiştir

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Altınöz, M. (2009). Yetenek yönetimi. (1. Baskı). Nobel Yayınları.

Avcı, N. ve Saygılı, Z. (2019). Organizasyonlarda lider tutumunun çalışanların iş bağlılıkları üzerine etkileri: İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren özel temel liselerde bir alan araştırması. Researcher, 7(4), 108-123.

Aydın, G. Ç. ve Koşar, D. (2020). Özel okul yöneticilerinin yetenek yönetimine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8(3), 1000-1028. Doi: 10.14689/issn.2148-2624.1.8c.3s.10m

Büyüköztürk Ş., K. Çakmak E., Akgün Ö.E., Karadeniz Ş. ve Demirel F. (2013), Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (15. Baskı). Pagem Akademi Yay.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. (14. Baskı). Pegem Akademi.

Carver, L., Lori, C. and Gutierrez, A. P. (2011). Survey of generational aspects of nurse faculty organizational commitment. Nurses Outlook. 59, 137-148.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik. Pegem Yayınları.

Davies, B. ve Davies, B. J. (2014). Eğitimde yetenek yönetimi. Tufan Aytaç ve Cemalettin İpek (Çev), Nobel Akademik Yayınları.

Deconick B. J. ve Bachmann P. D. (1994). Organizational commitment and turnover intentions of marketing managers. Journal of Applied Business Research, 10(3), 87-96.

Doğan, S. ve Kılıç, S (2007). Örgütsel bağlılığın sağlanmasında personel güçlendirmenin yeri ve önemi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29, 37-61.

Erdoğan, M. ve Bebitoğlu, M. E. (2023). İlköğretim çağından başlayarak öğrencilerin yetenek yönetiminin sürdürülebilir hale getirilmesinde öğretmen ve velilerin rolüne ilişkin bir inceleme. International Journal of Sustainability, 1(1), 5-26.

Esmer, Y. ve Yüksel M. (2017). İş yaşamında örgütsel bağlılık: teorik bir çerçeve. Akademik Bakış Dergisi, 62, 258-272.

Gündoğmuş, E., Çolak, F. ve Vardarlıer, P. (2021). İşletmelerde yetenek yönetimi uygulamaları. Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi, 3(1), 161-166. Doi: 10.47542/sauied.848916

Han, B., Dağlı, A. ve Elçiçek, Z. (2018). Örgütsel bağlılık ölçeğinin Türkiye uyarlanması: geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(68), 1788-1800. Doi: 10.17755/esosder.445932

Ofluoğlu, G., ve Bayraktar, A. S. (2021). Yetenek Yönetiminin çalışanların kariyer memnuniyetine etkisi. International Journal of Management and Administration, 5(10), 37-52.

Saygılı, S. (2013). Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Eğitimde Dönüştürücü Bir Entelektüel Olarak Öğretmenler. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(Özel Sayı), 270-281.

Sığrı, Ü. (2007). İş görenlerin örgütsel bağlılıklarının Meyer ve Allen tipolojisiyle analizi: kamu ve özel sektörde karşılaştırmalı bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2),261-278.

Tabancalı, E. ve Korumaz, M. (2014) Eğitim örgütlerinde yetenek yönetimi. The Journal of Academic Social Science Studies, 25(1), 139-156. Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2336

Tanrıverdi, H., Koçarslan, G. ve Perdeci, O. (2017). Örgütsel adalet, örgütsel bağlılık ve motivasyon arasındaki ilişki. Ulakbilge. 5(11), 533-555. DOI: 10.7816/ulakbilge-05-11-02

Yerlikaya, S. (2017). Okul yöneticilerinin yetenek yönetimi ile öğretmenler arasındaki farklılıkları yönetme yeterlikleri. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-21

Nasıl Atıf Yapılır

SAYGILI, Z., BURAK, T., & ASARKAYA, M. (2023). İlköğretim Okullarında Yetenek Yönetiminin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 7(33), 748–762. https://doi.org/10.5281/zenodo.8270717