Davranışsal Finansın Şirket Karlılığı ve Şirket Büyümesi Üzerindeki Etkisi: Hava Yolu Şirketleri Üzerinde Bir Uygulama


Özet Görüntüleme: 46 / PDF İndirme: 46

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8289944

Anahtar Kelimeler:

Davranışsal, Finans, Şirket, Karlılık, Büyüme, Hava yolu

Özet

Havacılık alanındaki gelişmelerle birlikte dünyada ekonomi ile kültürel taşıma alanlarında büyük değişimler gerçekleşmiştir. Havacılık ulaşımın hızlanması, mesafelerin kısalmasına yol açtığı gibi kültür düzeyinin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle havacılık şirketlerinin bağlı bulundukları ülkelerin ekonomisine büyük katkı sağladıkları ve aynı zamanda bağlı bulundukları ülkelerin ulusal bayraklarını tüm dünyaya taşıdıkları bir gerçektir. Özellikle havacılık sektöründe teknolojinin gelişimi beraberinde tüm ülkelerde havacılık sektöründe ekonomik alanda paylarının önemi henüz kanıtlanamamıştır. Özellikle havacılık sektörüne ait teknolojileri üreten ülkelerin ekonomik paylarının çok yüksek olması da havacılık gelecekteki önemini kanıtlamamaktadır.

Havacılık sektörü hizmet sektörlerinin en önünde yer almaktadır. Havacılık sektörü çalışanları ve yolcu kitlesinin iyi anlaşılması sektördeki şirketlerinin büyüme ve karılıklarının artırılması açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle geleneksel finans analizlerinin insan psikolojisini değerlendirme konusundaki eksikliklerini davranışsal finans çerçevesinden değerlendirmek uygun olacaktır. Çünkü insanlara hizmeti amaçlayan sektörlerde bireylerin her zaman reel, temel ve teknik analizleri dikkate almadıkları çoğu zaman duygusal karar verdikleri gözlemlenmektedir.

Türkiye’de havacılık sektöründe rol alan şirketlerin davranışsal finans verilerinin dikkate alınması gerekmektedir. Havacılık sektörünün büyüme ve karlılıklarına sağlayacağı katkının yanı sıra ulusal ekonomi ve ülke tanıtımına da büyük katkılar sağlayacaktır. Şüphesiz bu sektörde başarı yolcuyu ve yolcu farklılıklarını iyi değerlendirmek kadar çalışan memnuniyeti ve kalifikasyonu ile de doğru orantılıdır. Ayrıca marka değeri ve şirket politikalarının davranışsal finans açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ülkemizde bu alanda yapılan çalışmaların ve özellikle yolcu ve çalışanlar üzerindeki Saha araştırmalarının azlığı göze çarpmaktadır. Bu nedenle çalışmanın uygulama kısmında, demografik değişkenlerin (yaş, eğitim düzeyi, meslek, çalışma süresi vb.) ve davranışsal karar mekanizmalarının havacılık şirketlerinin tercih edilmesi ve karlılıklarına yönelik hipotezler analiz edilecektir. Analiz sonucunda elde edilen veriler sonuç ve öneriler bölümünde rapor edilecektir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

An, M. & Noh, Y. (2009). Airline Customer Satisfaction and Loyalty: Impact of In-Flight Service Quality. Service Business, 3, 293-307. https://doi.org/10.1007/s11628-009-0068-4

Barak, O. (2006). Hisse Senedi Piyasalarında Anomaliler ve Bunları Açıklamak Üzere Geliştirilen Davranışsal Finans Modelleri İMKB’de Bir Uygulama [Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi.

Bernstein, W.(2005). Yatırımın Dört Temel Tası (Çev. Nesenur Domaniç, Nusret Avhan). Scala Yayıncılık

Ceylan, A. & Korkmaz, T. (2013). Finansal Yönetim Temel Konular. Ekin Yayınevi.

Cornicello, G. (2004). Behavioral Finance and Speculative Bubble. University Commercials Luigi Bocconi [Master Thesis]. Milano.

Daniel, K., Hirshleifer, D., & Teoh S.H. (2002). Investor Psychology in Capital Markets: Evidence and Policy Implications. Journal of Monetary Economics, 49, 139–209.

Küçük, A. (2014). Bireysel Yatırımcıları Finansal Yatırım Kararına Yönlendiren Faktörlerin Davranışsal Finans Açısından Ele Alınması: Osmaniye Örneği. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 6(11), 104-122.

Nergiz S. (2019). Havacılık ve stres. https://www.havayolu101.com/2019/07/15/havacilik-ve-stres/ Erişim: 24.10.2022.

Nofsinger, J.R. (2005). The Psychology of Investing, (2nd Edition). Pearson Education Hall.

Sarıkamış, C. (2000). Sermaye Pazarları. Alfa Yayınları.

Tekin, B. (2016). Firmaların Finansman Kararları: Davranışsal Perspektif. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 8(15), 169-198.

Tufan, C. & Sarıçiçek, R. (2013). Davranişsal Finans Modelleri, Etkin Piyasa Hipotezi ve Anomalilerine İlişkin Bir Değerlendirme. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 159-182.

Tunçel, A. K. (2012). İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Yılın Ayı Etkisi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 10(19), 1-30.

Türkay, U. İ. & Artar, O. (2021). Havacılık Sektöründe Havalimanlarının Dijital Dönüşümü. Working Paper Series, 2(1), 86-97.

Urğut, M. & Songur, A. (2002). Yenilikçiliğin Çalışan Performansına Etkisi: Havacılık Teknisyenleri Üzerinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(33), 393-407.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-28

Nasıl Atıf Yapılır

SÜZER, A. S. (2023). Davranışsal Finansın Şirket Karlılığı ve Şirket Büyümesi Üzerindeki Etkisi: Hava Yolu Şirketleri Üzerinde Bir Uygulama. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(33), 800–810. https://doi.org/10.5281/zenodo.8289944