Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarının Dönüşümcü Liderlik Ve Motivasyon Aracılığı İle Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi


Özet Görüntüleme: 126 / PDF İndirme: 72

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8255951

Anahtar Kelimeler:

Öğretimsel Liderlik, Dönüşümcü Liderlik, Motivasyon, Öğrenci Başarısı

Özet

Bu araştırma, öğretimsel liderlik ile öğrenci başarısı arasındaki ilişkiyi dönüşümcü liderliğin aracılık rolü ile belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çalışma, motivasyonun dönüşümcü liderlik, öğretimsel liderlik ve öğrenci başarısı üzerindeki etki rolünü incelemiştir.

Adana ilinde 2021-2022 eğitim öğretim yılında her kademede 1642 kurum ve bu kurumlarda görev yapan 1642 Okul müdürü bulunmaktadır. Araştırma örneklemi bu kurumlarda görev yapan tesadüfi 289 ortaokul ve liselerde görev yapan okul müdürlerinden oluşmaktadır. Çalışmada Tanımlayıcı istatistikler için SPSS v26 yazılımı ve diğer analizler için SMART-PLS v3.3.2 kullanılmıştır.

Çalışmanın sonuçları, okul yöneticisinin öğretimsel liderliğinin ve dönüşümsel liderliğinin öğrenci başarısı üzerinde önemli bir pozitif etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca dönüşümsel liderlik, öğretimsel liderlik ile öğrenci başarısı arasındaki ilişkiye aracılık etmektedir. Son olarak, motivasyon, öğretimsel liderlik ve öğrenci başarısı için olduğu kadar dönüşümsel liderlik ve öğrenci başarısı için de önemli bir etki göstermektedir.

Okul yönetiminde liderliğin önemini bir kez daha ortaya çıkaran bu çalışma bulgularının müdürler, öğretmenler, eğitim planlayıcıları ve politika yapıcılar için oldukça faydalı olması beklenmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Altunay, E. (2017). Sınıf Yönetiminde Öğretmenlerin Öğretimsel Liderlik Rolleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(37), 19-44.

Bayraker, B. (2003). İlköğretim okulu müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışları. [Yükseklisans Tezi] Pamukkale Üniversitesi.

Cömert, M. (2004). Dönüşümcü liderlik. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6(9).

Çelik, V. (1998). Eğitimde dönüşümcü liderlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(16), 423-442.

Derbedek, H. (2008). İlköğretim okul müdürlerinin öğretimsel liderlik özelliklerinin öğretmenlerin öz yeterlilikleri üzerindeki etkileri [Yükseklisans Tezi]. Pamukkale Üniversitesi.

Eraslan, L. (2011). Liderlikte post-modern bir paradigma: dönüşümcü liderlik. Journal of Human Sciences, 8(1), 1-32.

Hair, J.F. Jr, Howard, M.C. & Nitzl, C. (2020). Assessing measurement model quality in PLS-SEM using confirmatory composite analysis. Journal of Business Research, (109), 101-110, doi: 10.1016/j.jbusres.2019.11.069.

Hair, J.F. Jr, Hult, G.T.M., Ringle, C.M. & Sarstedt, M. (2017). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). (2nd ed.). Sage, Thousand Oaks.

Hair, J.F., Ringle, C.M. & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: indeed a silver bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2), 139-152. doi: 10.2753/MTP1069-6679190202.

Hair, J.F. Jr, Sarstedt, M., Hopkins, L. & Kuppelwieser, V.G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). European Business Review, 26(2), 106-121. doi: 10. 1108/EBR-10-2013-0128.

Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayın Dağıtım.

Karagüven, M. H. (2012). Akademik motivasyon ölçeğinin Türkçeye adaptasyonu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2599-2620.

Karip, E. (1998). Dönüşümcü liderlik. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 16(16), 443-465.

Kış, A. (2013). Okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarını gösterme düzeylerine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşlerine yönelik bir meta-analiz. [Doktora Tezi] İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Koşar, S. & Buran, K. (2019). Okul müdürlerinin ders denetim faaliyetlerinin öğretimsel liderlik bağlamında incelenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(3), 1232-1265.

Oran, N.(2002). İlköğretim ve ortaöğretim yöneticilerinin dönüşümsel önderlik özelliklerine ilişkin öğretmenlerin algı ve beklentileri. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi] Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Podsakoff, P.M. and Organ, D.W. (1986). Self-reports in organisational research: problems and prospects. Journal of Management, 12(4), 531-544.

Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.B. and Podsakoff, N.P. (2012). Sources of method bias in social science research and recommendations on how to control it. Annual Review of Psychology, 63, 539-569.

Ramayah, T. J. F. H., Cheah, J., Chuah, F., Ting, H., & Memon, M. A. (2018). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using smartPLS 3.0. An updated guide and practical guide to statistical analysis.

Saeed, B., Afsar, B., Shahjeha, A., & Imad Shah, S. (2019). Does transformational leadership foster innovative work behavior? The roles of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process engagement. Economic research-Ekonomska istraživanja, 32(1), 254-281.

Sağır, M. & Emişoğlu, S. P. (2013). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik rollerinde sorunla karşılaşma dereceleri ve karşılaştıkları sorunlar. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 39-56.

Sönmez V. ve Alacapınar F.G. (2013). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Anı Yayıncılık.

Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of management Journal, 38(5), 1442-1465.

Sucu, A. (2016). Öğretmenlerin motivasyonu ile okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışları arasındaki ilişkinin analizi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi] İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Şimşek, M. Ş. (2010). Yönetim ve organizasyon. Eğitim Kitabevi

Tanrıöğen, A. (2000). Temeleğitim öğretmenlerinin okul müdürlerinden bekledikleri öğretimsel liderlik davranışları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 67-73.

Ünal, A. & Çelik, M. (2013). Okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışı ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarının analizi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2),239-258.

Valaei, N., Rezaei, S. and Ismail, W.K.W. (2016). Examining learning strategies, creativity, and innovation at SMEs using fuzzy set Qualitative Comparative Analysis and PLS path modeling. Journal of Business Research, 70, 224-233, doi: 10.1016/j.jbusres.2016.08.016.

Yörük, S. & Akdağ, G. A. (2010). İlköğretim okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarının etkililiği ölçeğinin geliştirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(1),66-92.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-17

Nasıl Atıf Yapılır

UZUN, S., KARABACAK, N., KARATAY, E., & ŞEN, M. (2023). Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarının Dönüşümcü Liderlik Ve Motivasyon Aracılığı İle Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(33), 705–713. https://doi.org/10.5281/zenodo.8255951