Türkiye ve Seçilmiş AB Ülkelerinde Tarım ve Kırsal Kalkınma Politikaları Verimliliğinin Karşılaştırılması


Özet Görüntüleme: 105 / PDF İndirme: 70

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8290005

Anahtar Kelimeler:

Avrupa Birliği, Kırsal Kalkınma, OTP, MI, Verimlilik

Özet

  1. yy. sonlarında Avrupa Birliği tarafından yapılan Maastricht Anlaşması ekonomik ve sosyal bütünleşme temel hedefiyle, kırsal ekonomiyi bir bütün kabul ederek çevre ve doğal kaynakların korunması konusuna önemli bir ivme kazandırmıştır. Bu amaçla kırsal kalkınma konusu Birliğin kırsal kalkınma politikalarıyla çok fonksiyonlu olarak ele alınmaya başlanmıştır. Bu kapsamda AB Komisyonunun hazırladığı “Gündem 2000” ve “Ortak Tarım Reformu (OTP): Kırsal Kalkınma” metninde Avrupa Birliği’nde kırsal kalkınmayı desteklemek için kırsal kalkınmayı hızlandıracak ve önündeki engelleri kaldıracak hedefleri daha geniş çapta gündemine almıştır. Bu çalışma, AB’nin tarım ve kırsal kalkınma politikalarının Türkiye’de ve AB ülkelerinden görece tarım nüfusunun fazla olduğu Polonya, Macaristan, Slovakya, Slovenya ve Estonya’da ne derece etkili olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla çalışmada belirlenen ülkelerin 2015-2021 döneminde çeşitli girdi ve çıktıları kullanılarak Mamquist İndeksi (MI) verimlilik analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda Macaristan’ın Teknik Etkinlik Değişim (TED) değeri “1” den büyük skor elde ederken Türkiye’nin TED=1 skoru elde ettiği tespit edilmiştir. Polonya, Slovakya, Slovenya ve Estonya’da ise TED<1 skoru görülmüştür. Ayrıca analize katılan ülkelerin tamamında Teknolojik Değişim (TD)<1 olarak hesaplanmıştır. MI sonuçlarına göre analize katılan ülkelerin tamamı TD’nin azalan olmasından dolayı teknolojik etkinsiz olarak saptanmıştır. Toplam Faktör Verimlilik Değişim (TFVD) değeri azalan ülkelerden Türkiye ve Macaristan diğer ülkelere göre TED’de etkin olabilmiş ancak TD’de istenilen artışı sağlayamamıştır. TFVD<1 olan ülkeler etkin üretim çizgisini yukarı taşıyacak politikalar geliştirmelidir.
  2.  

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Akın, S., & Yıldız, F. F. (2005a). Kırsal Kalkınma Sorunlarının Çözümünde IPARD Ajansı. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Türktarım Dergisi,(166), 42-47.

Akın, S., & Yıldız, F. F. (2005b). Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Türk Tarımına Etkileri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türktarım Dergisi, (163), 38-44.

Anderson, R. I., Fok, R., Springer, T., & Webb, J. (2002). Technical efficiency and economies of scale: A non-parametric analysis of REIT operating efficiency. European Journal of Operational Research, 139(3), 598-612.

Anonim. (2009). Ministry of Agriculture of the Slovak Republic, Rural Development Programme SR 2007-2013, 137.

Anonim (2011). Republic of Slovenia, Ministry of Agriculture, Forestry and Food.

Brandsma, A., Kancs, D. A., & Ciaian, P. (2013). The role of additionality in the EU cohesion policies: an example of firm-level investment support. European Planning Studies, 21(6), 838-853.

Can, M. (2007). Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programlarının Türkiye’nin Kırsal Kalkınması Açısından İncelenmesi: SAPARD ve IPARD Örneği. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat.

Ciaian, P., & Swinnen, J. F. (2009). Credit market imperfections and the distribution of policy rents. American Journal of Agricultural Economics, 91(4), 1124-1139.

Coelli, T. J., Rao, D. S. P., O'Donnell, C. J., & Battese, G. E. (2005). An introduction to efficiency and productivity analysis. Springer science & business media.

Dinler, T., Yaltırık, A., Çetin, B., Özkan, B., Gülçubuk, B., Sürmeli, E., Ekmen, E., Saner, G., Akçaöz, H., Karahan Uysal, Ö., Karaaslan, S. & Kıymaz, T. (2005). Tarımda risk yönetimi ve tarım sigortaları. Ziraat Mühendisliği, 6, 3-7.

Diraor, B. M. (2008). Katılım Öncesi AB Fonları ve Kırsal Kalkınma- Fırsatlar, Sorunlar ve Türkiye İçin Öneriler. Ankara: DPT Uzmanlık Tezleri.

Devlet Planlama Teşkilatı (2006). 9 Kalkınma Planı (2007-2013), Kırsal Kalkınma Politikaları Özel İhtisas Alt Komisyonu Raporu, Ankara, Erişim: 06 Temmuz 2014,

Ekin, N. (2008). AB Kırsal Kalkınma Politikasının Hayvancılık Sektörüne Etkileri ve Türkiye Hayvancılığına Muhtemel Yansımaları. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı. [AB Uzmanlık Tezi]. 27-28-29.

Eraktan, G. & Yıldırak, N. (1989). Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Stratejileri. Friderich Ebert Vakfı..

Färe, R., Grosskopf, S., Norris, M., & Zhang, Z. (1994). Productivity growth, technical progress, and efficiency change in industrialized countries. The American economic review, 66-83.

Fisunoğlu, M., Pınar, M., & Aydoğuş, O. (1998). Türkiye'nin Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ve Rusya Federasyonu ile Tarımsal Ticaret Olanakları. Çalışma Raporu, 1, 2001-23.

Giray, F. H., Akın, A., & Gün, S. (2004). Kırsal kalkınmada yeni perspektifler [Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi]. 161, 168.

Gürlük, S. (2001). Dünyada ve Türkiye’de kırsal kalkınma politikaları ve sürdürülebilir kalkınma. Uludag üniversitesi Iktisat Fakültesi Dergisi, 19(4), 5-12.

Işık, N., & Baysal, D. (2011). Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikaları: Genel Bir Değerlendirme, Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(1), 172- 173.

Macaristan Tarım Sektörü Ülke Yatırımcı Rehberi (2022). Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Türkiye. Erişim: 15.06.2023. https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Belgeler/ Ulke%20Masalar%C4%B1/Macaristan.pdf

Malmquist, S. (1953). Index numbers and indifference surfaces. Trabajos de estadística, 4(2), 209-242.

Metin, C., & Esengün, K. (2007). Avrupa Birliği kırsal kalkınma programlarının Türkiye’nin kırsal kalkınması açısından incelenmesi: SAPARD ve IPARD örneği. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University (JAFAG),2007(2), 43-56.

Ökde, B. (2021). Bölgesel Kalkınma Açısından Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararına Eleştiriler ve Çözüm Önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (53), 335-354.

Rahimian, M., & Soltanifar, M. (2013). An application of DEA based Malmquist productivity index in university performance analysis. Management Science Letters, 3(1), 337-344.

Rao, D. P., & Coelli, T. J. (2004). Catch-up and convergence in global agricultural productivity. Indian Economic Review, 123-148.

Sayın, C., Ceylan, F., Özalp, M., & Mencet Yelboğa, M. (2012). Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Yaş Meyve Sebze Piyasasının Değerlendirilmesi. Kumluca Belediyesi.

Tolunay, A., & Akyol, A. (2006). Kalkinma ve Kirsal Kalkinma: Temel Kavramlar ve Tanimlar. Turkish Journal of Forestry, 7(2), 116-127.

Turhan, M. S. (2005). Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Türkiye Kırsal Kalkınma Tedbirleri Uygulama Süreci. [Uzmanlık Tezi]. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.

Uçak, H., & Fisunoğlu, M. (2012). Avrupa Birliği Sürecinde Tarımsal Ödeme Kurumu İncelemesi: Tarımın Yeniden Yapılandırılması ve Modernizasyonu Kurumu Polonya Örneği. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-19.

Yen, F. L., & Othman, M. (2011). Data envelopment analysis to measure efficiency of hotels in Malaysia. SEGi Review, 4(1), 25-36.

Yıldız, F. F. (2006). AB Katılım Öncesi Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) Kapsamında Türk Tarımındaki Dönüşüm Süreci. Türk Tarım Dergisi, (170), 20-28.

Yıldız, F. F., & Akdağ, K. (2006). Avrupa Birliği Yapısal Fonları Kapsamında Bölgesel Kalkınma İle Kırsal Kalkınma Fonlarının Karşılaştırılması. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türktarım Dergisi, 167,167, 29-37.

URL1. Republic of Slovenia. https://www.gov.si/en/policies/agriculture-forestry-and-food/agriculture-and-rural-development/.

URL2. https://www.fao.org/faostat/en/#data/OEA.

URL3.https://www.fao.org/faostat/en/#data/MK.

URL4. http://data.worldbank.org/topic/agriculture-and-rural-development.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-28

Nasıl Atıf Yapılır

TELLİ, R. (2023). Türkiye ve Seçilmiş AB Ülkelerinde Tarım ve Kırsal Kalkınma Politikaları Verimliliğinin Karşılaştırılması. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(33), 828–843. https://doi.org/10.5281/zenodo.8290005