Öğrenen Örgüt Oluşturmada Okul Müdürlerinin Öğrenen Liderlik Rolü


Özet Görüntüleme: 206 / PDF İndirme: 143

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8309769

Anahtar Kelimeler:

Lider, Örgüt, Öğrenen Örgüt, Öğrenme

Özet

Bu çalışmanın temel amacını, örgütler için kritik bir konumda olan liderlik olgusunu öğrenen örgüt bağlamında incelemek ve öğrenen örgüt yöneticilerinin liderlik stillerindeki etkilerini irdelemek oluşturmaktadır. Yönetimde yeri yadsınamaz bir öneme sahip olan liderliğin, öğrenen örgüt içerisindeki önemine ve anlamına vurgu yapan bu çalışmada öğrenen örgüt kavramı ile beraber öğrenen örgütlerde liderliğin rolü ve önemine ilişkin literatür incelemesi yer almaktadır. Temel yaşam fonksiyonunun lider olduğu örgütlerin uzun ömürlü olabilmesi, kendini geliştirmesi ve yenileyebilmesi, kendinden, iş göreninden ve çevresinden öğrenmesi, liderin önderliğinde tüm çalışanların yeteneğine bağlıdır. Bahsedilen bu yeteneklerin ortaya çıkması ise öğrenen örgüt anlayışında vizyon oluşturma, sistemsel davranma, düşünsel modelleri uygulayabilme, takım halinde yol alma ve hakimiyetin kişisel olması gibi birbirinden bağımsız düşünülemeyecek bileşenlere bağlıdır. Çalışmada öğrenme, örgütsel öğrenme, öğrenen örgütler, liderlik, örgütün öğrenen örgüt olma yolunda liderliğin rolüne ve başarı yollarına ilişkin görüşler incelenerek tartışılmıştır. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yazar Biyografileri

Mehmet Ali KAYHAN, MEB, Diyarbakır / TÜRKİYE

Bağlar Karacadağ Anadolu Lisesi

Cengiz YAMAN, MEB, Diyarbakır / TÜRKİYE

ergani salman ilkokulu 

Ercan ULUDAĞ, MEB, Diyarbakır / TÜRKİYE

ergani arif biçen ilkokulu

Cengiz ERZEN, MEB

neşet ertaş anadolu lisesi

Nezahat ÖZSERİN DİLDEŞ, MEB, Diyarbakır / TÜRKİYE

süleyman iyikul ortaokulu

Muhsin KOR, MEB, Diyarbakır / TÜRKİYE

dönümlü ilkokulu

Sefa BAYHAN, MEB, Diyarbakır / TÜRKİYE

dönümlü imam hatip ortaokulu

Referanslar

Adiyaman, C. (2019). Öğrenen Örgüt Olma Düzeyi İle Örgütsel Yaratıcılık Arasındaki İlişki [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Van YY Üniversitesi.

Hiçyılmaz, Y. (2021). Okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik stillerinin okullarındaki yenilik yönetimine etkisinde öğrenen örgüt ve yetenek yönetiminin rolü [Yayınlanmamış doktora tezi] Dokuz Eylül Üniversitesi.

Akdöl, B. (2015). Hizmetkâr Liderlik. Derin Yayınları.

Alkan Palalar, D. (2015). Etik Liderlik Ölçeğinin Türkçe Formunun Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 38, 109-121.

Aybar, S. (2011). İşletmelerde Öğrenen Örgütler ve İş Verimliliği İlişkisinin Analizi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Safia, M. & Ayık, A. (2022). Dönüşümcü Liderlik İle Okulların Öğrenen Örgüt Olma Ve Öğretmenlerin İş Tatmini Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Asya Studies, 6(21), 67-84.

Bal, Ö. (2011). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Okul Yöneticisi Ve Öğretmenlerin Öğrenen Örgüt Olarak Okullarına İlişkin Algıları (Başakşehir Örneği). [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Yıldız Tek. Ün.

Bozan, H. (2020). Özel okul yöneticilerinin okullarının öğrenen örgüt olma özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Maltepe Üniversitesi.

Bozkurt, B. ve Taşdemir S. (2022). Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Öğrenen Örgüt Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(2), 1275-1301.

Bozkurt, Ö. (1998). Kamu Yönetim Sözlüğü. TODAİE Yayınları.

Demir, S. (2021). Lider – Üye Etkileşim Kuramı ve Bazı Çıktıları. Anı Yayıncılık.

Ergani, B. (2006). Öğrenen Bir Örgüt Olarak Üniversiteler: Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksekokulu Örneği. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Dumlupınar Üniversitesi.

Ertekin, İ. (2017). Klasik Örgüt Kuramları. Journal of Emerging Economies and Policy, 2(2), 64-73.

Geylani, A. (2013). Okul Yönetiminde Kültürel Liderlik Yaklaşımı ve Toplumsal Boyutu. Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-23.

Karabağ Köse, E. (2013). İlköğretim Kurumu Öğretmenlerine Göre Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Örgütsel Öğrenme Arasındaki İlişkide Örgütsel Sessizlik ve Karara Katılımın Aracı Etkisi. [Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi.

Kayral, H. İ. (2016). Dağıtımcı Liderlik, Karmaşık Sistemlerde Liderlik ve Öz Liderlik Teorileri Kapsamında Makrodan Mikroya Liderlik. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 4(1), 12-22.

Kılıç, F. (2009). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin öğrenen örgüte ilişkin algı düzeyler (Bolu ili örneği). [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

Kır, A. (2014). Örgütsel Değişim ve Öğrenen Örgütler Arasındaki İlişkinin Ölçülmesine Yönelik Bir Otel İşletmesinde Araştırma. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi] Dumlupınar Üniversitesi.

Minaz, B. M. (2019). Etik Liderlik. (Ed. Mehmet Ali Akın). Liderlik. içinde (ss. 11-54). Pegem Akademi Yayıncılık.

Özkan, A. (2020). Eğitimde Vizyoner Liderlik. Pegem Akademi.

Şişman, M. (2018). Öğretim Liderliği. Pegem Akademi Yayıncılık.

URL. https://sozluk.gov.tr/. (Erişim Tarihi: 01.06.2023).

Vuran, Y. (2019). Karizmatik Liderlik. Gazi Kitabevi.

Yazıcı, B. (2022). Öğrenen Örgütlerde Liderlik: Halk Eğitim Merkezi Yöneticileri Üzerine Nitel Bir Araştırma. [Yüksek Lisans Tezi]. Ege Üniversitesi.

Yücel, İ. (2007). Öğrenen Örgütler ve Örgüt Kültürü – Bir Uygulama. Kütahya Meslek Yüksekokulu Örneği. [Doktora Tezi]. Atatürk Üniversitesi.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-31

Nasıl Atıf Yapılır

DALBAL, M., KAYHAN, M. A., YAMAN, C., ULUDAĞ, E., ERZEN, C., ÖZSERİN DİLDEŞ, N., KOR, M., & BAYHAN, S. (2023). Öğrenen Örgüt Oluşturmada Okul Müdürlerinin Öğrenen Liderlik Rolü. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 7(33), 977–988. https://doi.org/10.5281/zenodo.8309769