Okul Yöneticilerinin Örgütsel Stres ile Okul İklimi Arasındaki İlişki Düzeyleri


Özet Görüntüleme: 51 / PDF İndirme: 30

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10616850

Anahtar Kelimeler:

Stres, okul, iklim, liderlik, etkileşim, çatışma

Özet

Bu çalışmada okul yöneticilerinin örgütsel stres ile okul iklimi algıları arasındaki ilişki düzeylerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.  Araştırma ilişkisel taram modelinde yapılmıştır. Araştırmada Denizli Pamukkale, Merkezzefendi ve Tavas ilçelerinde resmi ortaokul ve liselerde çalışan okul yöneticilerinden uygun örneklem yönetemi ile 200 kişiye ulaşılarak veri toplanmıştır. Bu çalışmada okul yöneticilerinin örgütsel stres ile okul iklimi algıları arasındaki ilişki düzeylerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmada Denizli Pamukkale, Merkezefendi ve Tavas ilçelerinde resmi ortaokul ve liselerde çalışan okul yöneticilerinden uygun örneklem yöntemi ile 200 kişiye ulaşılarak veri toplanmıştır. Veriler normal dağılım şartlarını taşımadığı için analizler non-parametrik testlerle yapılmıştır. Araştırmada okul yöneticilerinin iş stresleri algılarının çok düşük olduğu görülmüştür. Okul yöneticilerinin iş stresi algılarının cinsiyet, çalıştıkları kademe ve yaşlarına göre farklılık göstermediği ve benzer olduğu görülmüştür. Okul yöneticilerinin okul iklimi algılarının alt boyutlar ve genel olarak yüksek olduğu görülmüştür. Bu okul yöneticilerinin okul iklimi ile ilgili algılarının iyi olduğunu göstermektedir. Okul yöneticilerinin okul iklimi algılarının cinsiyet ve yaşla göre farklılık göstermediği ancak çalışılan kademeye göre samimiyet boyutunda liselerde çalışan okul yöneticilerine göre ortaokullarda çalışan okul yöneticileri lehine yüksek olduğu görülmüştür. Okul yöneticilerinin iş stresleri ile okul iklimleri arasında negatif yönlü ve orta düzeyde ilişki olduğu görülmüştür. Bu durum okul yöneticilerinin örgütsel stresleri arttıkça okul iklimi algılarının düştüğü ya da okul yöneticilerinin okul iklimi algıları arttıkça örgütsel stres düzeylerinin düştüğü söylenebilir. Bu durum okul müdürlerinin okul iklimi alt boyutlarıyla iş stresleri arasında da orta düzeyli ve ters yönlü ilişki olduğu görülmüştür. Bu durum okul yöneticilerinin iş stresleri ile okul iklimi ve alt boyutları arasında ters yönlü ve orta düzeyli ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Avcı, Ö. (2007). Örgütsel stres kaynaklarının halkla ilişkiler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Aydoğan, E. (2001). Bilgi Toplumunda Örgüt Çevre İlişkisi, Çalkantılı Çevre ve Örgütsel Değişim (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Boukabous, C. Z. (2019). Örgüt Kültürünün Yaratıcılığa Etkisi: Mersin İlinde Görev Yapan Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) . Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çağlayan, E. (2014). Okul Binaları ve Örgüt İklimi (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Çidem, A. (2019). İlkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin, öğretmenlerin stres düzeylerini etkileyen etkenlere ilişkin algıları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul ek lisans tezi). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dönmez, B. (2009). Örgüt Kültürü İle Örgüt İklimi Arasındaki İlişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Eğin, A. (2015). Çalışma hayatında iş stresi ve tükenmişlik (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Güçlü, N. (2001). Stres yönetimi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 91-109.

Gümüştekin, Y. E. & Öztemiz, A. B. (2005). Örgütlerde Stresin Verimlilik ve Performansla Etkileşimi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1) 271-288

Halis, M., ve Uğurlu, Ö. Y. (2008). Güncel Çalışmalar Işığında Örgüt İklimi. İş, Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 10(2), 101-123.

Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 11. Baskı. Nobel yay.

Kurşun, A. (2014). Çalışma hayatında stres ve stresle mücadele. (Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Norşenli, F. (2021). Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Ömeroğlu, M. (2015). Anaokulu öğretmenlerinin okuldaki stres belirtileri, stres kaynakları bu stres kaynakları ile başa çıkma yolları ve yaşadıkları örgütsel stresin performanslarına etkisi nedir? [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Önen, L. (2008). Örgüt iklimi üzerinde kültürün etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tavlı, F., Ünsal, G. (2016). Fabrika çalışanlarının stres kaynakları ve stresle başa Çıkma tutumlarının değerlendirilmesi. G.O.P. Taksim E.A.H. JAREN, 2(1), 9-15.

Topçu, İ. (1998). Örgütsel iklim kavramının kuramsal analizi ve eğitim örgütleri üzerindeki etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ural, A. (2014). Gazi Üniversitesinde Örgütsel İklim. Amme İdaresi Dergisi, 145-165.

Yılmaz, A. ve Ekici, S. (2003). Örgütsel yaşamda stresin kamu çalışanlarının performansına etkileri üzerine bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (2), 1-19.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Karadere, F., & Öztekin, N. (2024). Okul Yöneticilerinin Örgütsel Stres ile Okul İklimi Arasındaki İlişki Düzeyleri. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 8(38), 15–26. https://doi.org/10.5281/zenodo.10616850