Mesleğe Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadığı Problemlere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 63 / PDF İndirme: 40

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10616831

Anahtar Kelimeler:

Mesleğin ilk yılları, Karşılaşılan sorunlar, Sınıf öğretmenleri

Özet

Mesleğe yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin yaşadığı problemlere ilişkin öğretmen görüşlerinin ortaya konulduğu çalışmada; nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Şanlıurfa Haliliye ve Eyyübiye İlçesinde Mesleğe yeni başlayan kıdemi en fazla 3 olan 25 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Veriler, altı tane açık uçlu sorudan oluşmakta olup yarı yapılandırılmış bir görüşme form aracılığıyla tespit edilmiş ve görüşmeden elde edilen nitel veriler betimsel analiz tekniği olan içerik analizi ile elde edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre mesleğe yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin yaşadığı problemlere ilişkin öğretmen görüşlerine yönelik olarak en çok dile getirilen sorun olan sınıfların kalabalık oluşuyla birlikte, dil problemi yaşadıklarını bunu öğrenci uyumu, öğrenci bireysel farklılıkları, veli ilgisizliği ve kültürel farklılık problemlerinin izlediği; sınıf yönetim boyutunda aynı şekilde sınıf mevcutlarının fazla olmasıyla dil problemi yaşadıklarını öğrenci davranış bozukluğu, akran zorbalığı ve özel durumlu öğrencilerin zorluklarda etken oldukları; öğretim yöntem ve teknik boyutunda ise öğrenci sayısının fazla olmasıyla birlikte hazır bulunuşluk ve zaman konusunda sorunlar yaşandığı sonuçlarına ulaşılmış ve bu sorunların çözümüne dair başvurdukları metotların başında kıdemli öğretmenler olmakla birlikte okulda yaşadıkları sorunlarda idareden destek aldıklarını, öğrencilerle ilgili sorunların birçoğunu velilerle iyi iletişim kurarak, diğer sorunlarda zümre desteğine başvurup takıldıkları konularda internet ve kitap kaynaklarını kullandıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Atmaca, F. (2004). Sınıf öğretmenlerinin motivasyon durumlarının incelenmesi: Ağrı ili örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi.

Azar, A. (2003). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüşlerin yansımaları. Milli Eğitim Dergisi, 1(59), 156-171.

Erkoç, A.(2010). Aday öğretmenlerin göreve başladıklarında karşılaştıkları sorunlar. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.

Flores, M.A. (2001). Person and context in becoming new teacher. Journal of Education for Teaching, 27(2), 135-145.

Gürkan, T. (1993). İlkokul öğretmenlerinin öğretmenlik tutumları ile benlik kavramları arasındaki ilişki. Ankara: Sevinç Matbaası.

Kozikoğlu, İ.,& Senemoğlu, N. (2018). Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler: Nitel bir çözümleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 341-371.

Kilgore, K., Ross, D. & Zbikowski, J. (1990). Understanding the teaching perpectives of first year teachers. Journal of Teacher Education, 41(1), 28-38.

Özdemir, S., Yalın, H.İ., & Sezgin, F. (2008). Eğitim bilimine giriş. (6. Basım). Nobel Yayıncılık.

Sağlamer, E. (1975). Eğitimde teftiş teknikleri. Milli Eğitim Basımevi.

Sabancı, A. (2009).Views of primary school adminis trators, teachers and parents on parent involvement in Turkey. Eurasian Journal of Educational Research, 3(6), 245-262.

Şahin, A. (2010). Kırsal kesimde görev yapan öğretmenlerin ilk okuma ve yazma öğretiminde karşılaştıkları problemler. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 1738-1750.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Çatalcı, M., & Özer, M. (2024). Mesleğe Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadığı Problemlere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 8(38), 07–14. https://doi.org/10.5281/zenodo.10616831