Sınıf Yönetimi: Bir Literatür Taraması


Özet Görüntüleme: 54 / PDF İndirme: 25

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10616886

Anahtar Kelimeler:

sınıf yönetimi, literatür taraması, web of science

Özet

Bu araştırma sınıf yönetiminin yapısının, literatür ekseninde boyutları ile araştırılmasını içermektedir. Araştırma SSCI atıf dizininde taranan dergilerde yayına sunulmuş ve 2021 yılı itibari ile sınıf yönetimi anahtar kelimesine sahip çalışmaların, belirlenmiş amaçlar doğrultusunda incelenmesini amaç edinen, doküman analizine dayalı nitel bir araştırmadır. Araştırma kapsamında SSCI veri tabanında sınıf yönetimi anahtar kelimesini kullanarak yayınlanmış 32 çalışma problem durumları, araştırma soruları ve hipotezleri bakımından incelenmiş, yapılan her çalışma için bu veriler tablolaştırılmıştır. Araştırma kapsamında çalışmaların yürütüldüğü desenler incelenmiş, desenler türlerine göre ayrıştırılarak tablo haline getirilmiştir. Ayrıca her çalışmanın yürütüldüğü çalışma grubu veya örneklemi de incelemeye tabi tutulmuş, tespit edilen çalışma grupları veya örneklemler belirli temalara ayrılmıştır. Son olarak çalışmaların bulgularını elde edebilmek için kullanılan analiz yöntemleri incelenmiş, kullanılan analiz yöntemleri her bir çalışma için ayrı ayrı tablo haline getirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre sınıf yönetimi üzerinde yeni modeller geliştirme, sınıf yönetiminde dijital teknolojinin kullanımı, harmanlanmış öğretim sürecinde sınıf yönetimi için geliştirilen stratejiler, uzman ve acemi öğretmenler arasındaki farklılıklar, özel öğrenim gereksinimi olan veya davranış bozukluğu olan öğrencilerin bulunduğu sınıfların yönetilmesi gibi konuların tercih edildiği görülmüştür. Araştırmalar genellikle K12 düzeyi öğrenciler ve üniversite öğrencileri üzerinde yürütülen nicel, nitel ve deneysel çalışmalardır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Akcan, E. (2018). Sınıfında kaynaştırma öğrencisi olan ve olmayan sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışlarının karşılaştırılması. (Yayımlanmamış Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Akcan, E., & Kara, M. (2021). Eğitim Konulu Filmlerin Sınıf Yönetiminin Boyutları Açısından İncelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 35(2), 671-695.

Akman, B., Kent Kükürtçü, S., Tarman, İ. ve Şanlı, Z. S. (2017). Examining Preschool and First Grade Teachers’ Opinions on the Effects of School Readiness to Classroom Management. International Journal of Progressive Education, 13(1).

Alasmari, N. J., & Althaqafi, A. S. A. (2021). Teachers’ practices of proactive and reactive classroom management strategies and the relationship to their self-efficacy. Language Teaching Research, 13621688211046351.

Aydın, A., Selvitopu, A., & Kaya M. (2018). Sınıf yönetimi alanındaki lisansüstü tezlerin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 41-56.

Bakioğlu, A. (2009). Çağdaş sınıf yönetimi. Nobel Yayıncılık.

Başar, H. (2005). Sınıf Yönetimi. (12. Baskı). Anı Yayıncılık

Blömeke, S. (2017). Modelling teachers' professional competence as a multi-dimensional construct. OECD Publishing

Brophy, J. (2006). History of research on classroom management. Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues, 17-43.

Brownell, C. J., & Parks, A. N. (2021). When the Clips Are Down: How Young Children Negotiate a Classroom Management System. Anthropology & Education Quarterly.

Brunstein, J., Walvoord, M. E., & Cunliff, E. (2021). Problem-posing in management classrooms for collective sustainability transformation. International Journal of Sustainability in Higher Education.

Chen, P. Y., Scheibel, G. A., Henley, V. M., & Wills, H. P. (2021). Multi-Tiered Classroom Management Intervention in a Middle School Classroom: Initial Investigation of CW-FIT-Middle School Tier 1 and Self-Management. Journal of Positive Behavior Interventions, 10983007211017327.

Chiu, C. K., & Tseng, J. C. (2021). A bayesian classification network-based learning status management system in an intelligent classroom. Educational Technology & Society, 24(3), 256-267.

Chow, J. C., Granger, K. L., Broda, M. D., & Peterson, N. (2020). Predictive Role of Classroom Management in Literacy Development in Preschool Children at Risk of EBD. Behavioral Disorders, 0198742920972322.

Clarivate (2022). Web of Science: Social Sciences Citation Index. https://clarivate.com/ webofsciencegroup/solutions/webofscience-ssci/

Delamarre, A., Shernoff, E., Buche, C., Frazier, S., Gabbard, J., & Lisetti, C. (2021). The Interactive Virtual Training for Teachers (IVT-T) to Practice Classroom Behavior Management. International Journal of Human-Computer Studies, 152, 102646.

Demirtaş, H. (2005) Sınıf Yönetiminin Temelleri, (Editör; Hüseyin Kıran), Anı Yayıncılık.

Driel, S., Crasborn, F., Wolff, C. E., Brand-Gruwel, S., & Jarodzka, H. (2021). Exploring preservice, beginning and experienced teachers' noticing of classroom management situations from an actor's perspective. Teaching and Teacher Education, 106, 103435.

Erdogan, M., & Kurt, A. (2015). A review of research on classroom management in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 186, 9-14.

Evertson, C. M., & Weinstein, C. S. (2013). Classroom management as a field of inquiry. In Handbook of classroom management (pp. 13-26). Routledge.

Friedman, I. A. (2006). Classroom management and teacher stress and burnout. In Handbook of classroom management (pp. 935-954). Routledge.

Gee, J. B. (2001). What graduates in education fear most about their first year of teaching. Sözlü bildiri Annual Meeting of the Louisianam Educational Research Association, Baton Rouge, LA.

Gilmour, A. F., Sandilos, L. E., Pilny, W. V., Schwartz, S., & Wehby, J. H. (2021). Teaching Students With Emotional/Behavioral Disorders: Teachers’ Burnout Profiles and Classroom Management. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 10634266211020258.

Glock, S., & Pit‐ten Cate, I. M. (2021). What’s in a diagnosis: The effect of externalizing and internalizing students’ behaviour on pre‐service teachers’ classroom management and interaction strategies. British Journal of Educational Psychology, e12412.

Gold, B., Junker, R., Wissemann, M., Klassen, C., & Holodynski, M. (2021). Are good observers good classroom managers? The relationship between teachers’ professional vision and their students’ ratings on classroom management. International Journal of Educational Research, 109, 101811.

Gündüz, H.B. (2004) Eğitim Okul ve Sınıf Yönetimi, Editör; Şule Erçetin, Çağatay Özdemir, Asil Yayın Dağıtım, Ankara

Hettinger, K., Lazarides, R., Rubach, C., & Schiefele, U. (2021). Teacher classroom management self-efficacy: Longitudinal relations to perceived teaching behaviors and student enjoyment. Teaching and Teacher Education, 103, 103349.

Hill, B. (2021). It's good to talk: Speaking up for oracy in the management classroom. The International Journal of Management Education, 19(2), 100462.

Karaoğlan Yılmaz, F. G. (2021). An investigation into the role of course satisfaction on students’ engagement and motivation in a mobile‐assisted learning management system support flipped classroom. Technology, Pedagogy and Education, 1-20.

Kaya, G. (2008). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterliliklerine ilişkin yönetici, öğretmen ve öğrencilerin görüşlerinin değerlendirilmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Khanna, P., & Singh, K. (2021). Stress management training and gratitude journaling in the classroom: an initial investigation in Indian context. Current Psychology, 1-12.

Kwok, A. (2021a). Managing classroom management preparation in teacher education. Teachers and Teaching, 1-17.

Kwok, A. (2021b). Pre-service teachers’ classroom management beliefs and associated teacher characteristics. Educational Studies, 47(5), 609-626.

Lohmann, M. J., Randolph, K. M., & Oh, J. H. (2021). Classroom Management Strategies for Hyflex Instruction: Setting Students Up for Success in the Hybrid Environment. Early Childhood Education Journal, 1-8.

Okçu, V., & Epçaçan, C. (2013). Sınıf yönetiminin boyutlarına ilişkin ilköğretim öğretmenlerinin yeterlik düzeylerinin öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 42(200), 68-86.

Özder, E. & Yaylacı, A.F. (2020). Sınıf Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir İnceleme. Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi, 1(1), 20-31. doi: 10.29329/jsve.2020.298.2

Özgün, Z., & Saritepeci, M. (2021). Determination of the factors affecting teachers’ perceptions of classroom management competence in technology assisted courses. Technology, Pedagogy and Education, 30(5), 673-691.

Paramita, P. P., Sharma, U., Anderson, A., & Laletas, S. (2021). Factors influencing Indonesian teachers’ use of proactive classroom management strategies. International Journal of Inclusive Education, 1-19.

Passig, D. (2004), Future-Time-Span As A Cognitive Skill In Future Studies, Futures Research Quarterly,19(4), 27-42

Prilop, C. N., Weber, K. E., & Kleinknecht, M. (2021). The role of expert feedback in the development of pre-service teachers’ professional vision of classroom management in an online blended learning environment. Teaching and Teacher Education, 99, 103276.

Radmard, S. (2021) Sınıf Yönetimi Olgusu Üzerine Yapılmış Ulusal Çalışmaların Betimsel İçerik Analizi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(1), 214-244.

Stahnke, R., & Blömeke, S. (2021). Novice and expert teachers’ noticing of classroom management in whole-group and partner work activities: Evidence from teachers' gaze and identification of events. Learning and Instruction, 74, 101464.

Stahnke, R., & Blömeke, S. (2021). Novice and expert teachers’ situation-specific skills regarding classroom management: What do they perceive, interpret and suggest? Teaching and Teacher Education, 98, 103243.

Strelow, A. E., Dort, M., Schwinger, M., & Christiansen, H. (2021). Influences on Teachers’ Intention to Apply Classroom Management Strategies for Students with ADHD: A Model Analysis. Sustainability, 13(5), 2558.

Şara, P., Karadedeli, İ., & Hasanoğlu, G. (2016). Sınıf yönetimi alanında Ulakbim’de taranan makalelerin incelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 292-306.

Turan, S. (2015). Sınıf Yönetiminin Temelleri, Mehmet Şişman, Selahattin Turan (Editörler), Sınıf Yönetimi (12. Baskı). Pegem Akademi.

Wettstein, A., Ramseier, E., & Scherzinger, M. (2021). Class-and subject teachers’ self-efficacy and emotional stability and students’ perceptions of the teacher–student relationship, classroom management, and classroom disruptions. BMC psychology, 9(1), 1-12.

Wills, H. P., Caldarella, P., Williams, L., Fleming, K., & Chen, P. Y. (2021). Middle School Classroom Management: A Randomized Control Trial of Class-wide Function-Related Intervention Teams for Middle Schools (CW-FIT MS). Journal of Behavioral Education, 1-23.

Wolff, C. (2016). Revisiting 'withitness': differences in teachers' representations, perceptions, and interpretations of classroom management. [Doctoral Thesis, Open Universiteit: faculties and services]. Open Universiteit.

Wolff, C. E., van den Bogert, N., Jarodzka, H., & Boshuizen, H. P. (2015). Keeping an eye on learning: Differences between expert and novice teachers’ representations of classroom management events. Journal of teacher education, 66(1), 68-85.

Ye, X., Liu, P. F., Lee, X. Z., Zhang, Y. Q., & Chiu, C. K. (2021). Classroom misbehaviour management: An SVVR-based training system for preservice teachers. Interactive Learning Environments, 29(1), 112-129.

Zuckerman, J. T. (2007). Classroom management in secondary schools: A study of student teachers' successful strategies. American secondary education, 4-16.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Kara, A., Türkmen, Y. E., Kapcı, M., Yıldız, R., Taşpınar, Çiğdem, & SEYREK , M. (2024). Sınıf Yönetimi: Bir Literatür Taraması. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 8(38), 53–64. https://doi.org/10.5281/zenodo.10616886