Dezavantajlı Kadınların Eğitimi ve Sosyolojik Durumları: Gaziemir Halk Eğitimi Merkezi


Özet Görüntüleme: 69 / PDF İndirme: 27

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10642726

Anahtar Kelimeler:

Eğitim, dezavantaj, Kadın, Gaziemir Halk Eğitimi Merkezi

Özet

Dezavantajlı olmak, toplumsal hayatı doğrudan etkilemektedir. Kadınlar, yaşlılar, azınlıklar, engelliler, göçmenler, eski hükümlüler, çocuklar dezavantajlı gruplar olarak adlandırılmaktadır. Özellikle bu gruplar içinde, maruz kaldığı dışlanma ve ayrımcılıktan dolayı eğitim hayatlarını tamamlayamayan kadınların yaşam boyu öğrenmeye olan bakış açılarının ve sosyolojik durumlarının değerlendirilmesi amacı ile Gaziemir Halk Eğitimi Merkezinde eğitim alan 12 dezavantajlı kadın kursiyerin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırma verileri için demografik bilgiler ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu araştırma nitel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Bu yöntemin kullanılma sebebi, katılımcıların deneyimlerinden oluşan anlatımların sistematik olarak incelenmesi ve algıların belirlenmesine imkân sağlamasıdır. Kursiyerlerin kimlik bilgilerinin görünür olmaması için görüş ve değerlendirmeler kod verilerek yapılacaktır. Dezavantajlı kişiler kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek, yaşamlarını sürdürebilecek yeteneklerden yoksun veya bu yetenekleri kullanma konusunda engellerle karşılaşırlar. Bu engeller arasında ekonomik ve kültürel unsurların olduğu görülmektedir. Sosyoloji literatüründe dezavantajlı gruplar olarak kadınlar, yaşlılar, azınlıklar, engelliler, göçmenler, eski hükümlüler ve çocuklar görülmektedir. Bu çalışmada dezavantajlı gruplardan kadınların eğitimi ve yaşam boyu öğrenmeye olan bakış açıları incelenmiştir. Kadına karşı yapılan ayrımcılık doğumdan başlayarak, kız çocuklarına tanınan olanakların erkek çocuklarına oranla daha az olduğu kırsal bölgelerde öğrenim durumunun yüksek olduğu görülmesine rağmen özellikle sekiz yıllık zorunlu eğitimden sonra kız çocuklarının çoğunun okula gitmediği görülmektedir. Örgün eğitimden yeteri kadar faydalanamayan kadınların Halk Eğitimi Merkezlerinde, mesleki eğitim ve kişisel gelişim programlarına katılarak kendilerini geliştirmeye çalıştıkları görülmektedir. Örgün eğitimden faydalanan kadınların ise meslek seçimlerinde cinsiyet olgusunun ön planda olduğu görülmektedir. Yeterli eğitim olanaklarından faydalanamayan kadınların fiziksel ve psikolojik şiddet ya da cinsel istismara uğradıkları zaman daha fazla sessiz kaldıkları ancak eğitim seviyeleri yükseldikçe kişisel haklarını nasıl korumaları gerektiğini daha iyi bildikleri görülmektedir. Toplumda erkeklerin rolü ev dışında çalışan ve eve bakmakla yükümlü olarak belirlenmiş, kadının rolü ise ev işleri ve çocuk bakımı olarak belirlenmiştir. Cinsiyetlere tanımlanan bu rollerin kadının eğitiminin önüne geçmiştir. Uygulamalardaki öğrenme fırsatlarından elde edilecek bilgi, beceri ve avantajlar içerisinde bulunduğumuz bilgi toplumunda farkındalık oluşturulması açısından önem arz etmektedir. Eğitim ve öğretimlerde kişisel gelişimin yanı sıra mesleki eğitimlerde uygulanarak ekonomik gelişmeye destek verecek insan kaynağını ve kadın istihdamı sağlamaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Bayır, Ö. G. (2019). Dezavantajlı Gruptaki Çocuklarla Eğitim Süreci: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (Özel sayı), 1-14. https://doi.org/10.17494/ogusbd.548528

Bilir, N. (2020). Yaşlılık Tanımı, Yaşlılık Kavramı, Epidemiyolojik Özellikler. Arzu Ertürk, Ayşe Bahadır, Filiz Koşar , Yaşlılık ve Solunum Hastalıkları içinde (13-33). TÜSAD.

Çeviker, A., Mumcu, H., Şekeroğlu, M., & Bayrak, M. (2018). Unicef'e göre Türkiye'de dezavantajlı kabul edilen grupların sportif etkinliklerle sosyal uyumun sağlanması. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 221-238.

Erkek, S. & Karagöz, H. (2009). Kadının İş Hayatındaki yeri ve karşılaştığı sorunlar. Konya Ticaret Odası.

Gençtürk, Z., & Korkmaz, A. (2019). Eski hükümlü bireylerin işgücü piyasasına ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(2), 369-384.

Göregenli, M. (2012). Temel Kavramlar: Önyargı, Kalıpyargı ve Ayrımcılık. Çayır, K., & Ceyhan, M. A. (Ed.), Ayrımcılık: çok boyutlu yaklaşımlar içinde (ss. 17-28). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Karabıyık, İ. (2012). Türkiye'de çalışma hayatında kadın istihdamı. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 32(1), 231-260.

Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Kavramlar, İlkeler, Teknik. Nobel Akademik Yayıncılık.

Karataş, Z. (2017). Sosyal bilim araştırmalarında paradigma değişimi: Nitel yaklaşımın yükselişi. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 68-86.

Namal, M., Berke, M., & Çetinay, H. (2021). Eski Hükümlü İstihdamında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Journal of Yasar University, 16(63), 1338-1354. https://doi.org/10.19168/jyasar.916740

Özaydınlık, K. (2014). Toplumsal Cinsiyet Temelinde Türkiye'de Kadın ve Eğitim. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, (33), 93-112. https://doi.org/10.21560/spcd.03093

Şahin, T. (2009). Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk İlişkisi. (1. baskı). T.C. Başbakanlık Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü.

Tuskan, A. A. (2012). Toplumsal cinsiyet toplumda kadına biçilen roller ve çözümleri. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 445-449.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2016,2021). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi. https://data.tuik.gov.tr/ Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2021-45500

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2020a). Hanehalkı İşgücü Araştırması. https://data.tuik.gov.tr/ Bulten/Index?p=Labour-Force-Statistics-2020-37484

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2020b). Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı. https://data.tuik.gov.tr/ Bulten/Index?p=National-Education-Statistics-2022-49756

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2022). İşgücü İstatistikleri, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p= Isgucu-Istatistikleri-Ocak-2022-45644

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ). (2021). Ayrımcılık. https://www.amnesty.org.tr/icerik/ayrimcilik.

Unicef. (2016). Dünya Çocuklarının Durumu raporu. Unicef Türkiye Milli Komitesi: https://www.unicefturk.org/yazi/unicef-dunyanin-en-dezavantajli-cocuklarini-yoksulluk-egitimsizlik-ve-erken-olumler-bekliyor

Vikipedi (2005). Cinsiyet Ayrımcılığı. https:// https://tr.wikipedia.org/wiki/Cinsiyet_eşitsizliği

Vikipedi (2016). Sosyal Dışlanma. https://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_dışlanma

Vikipedi (2018). Azınlıklar. https://tr.wikipedia.org/wiki/Azınlık

Vikipedi (2020). Pozitif Ayrımcılık. https://tr.wikipedia.org/wiki/Pozitif_ayrımcılık

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Erdek, F., Çavdar, A., İpek, M., & Okur, M. A. (2024). Dezavantajlı Kadınların Eğitimi ve Sosyolojik Durumları: Gaziemir Halk Eğitimi Merkezi. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 8(38), 151–163. https://doi.org/10.5281/zenodo.10642726