Öğretmenlerin Karar Verme Stilleri ve Sosyal Beceri Düzeyleri ile Stresle Başa Çıkma Biçimlerinin İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 45 / PDF İndirme: 40

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10616905

Anahtar Kelimeler:

Stres, Karar verme, Stil, Sosyal beceri

Özet

Günlük hayatta ve bilimsel literatürde sık kullanılan kavramlardan olan stres, büyük oranda bireyin kapasitesini zorlayan olumsuz bir durumdur. Hayatımızın kaçınılmaz bir unsuru olan stres düzeyinin toleransı, bireysel farklılıklar göstermektedir. Bireylerin devamlı beklenti içinde olmaları ve yeni arayışlar bulma çabaları, onları karar vermede izlediği stratejileri kullanma noktasında zor durumda bırakmaktadır. Karar verme, bir bireyi ulaşmak istediği hedefe götürmesi istenen birden fazla yoldan birini tercih etme işlemidir. Karmaşık durumlar karar vermeyi oldukça zorlaştırmaktadır. Bireyin sağlıklı karar vermesi için bilişsel süreçlerin işlenmesi gerekir. Bu bilgiler ışığında, öğretmenlerin karar verme stilleri ve sosyal beceri düzeyleri ile stresle başa çıkma biçimlerinin incelenmesi bu çalışmada amaç edinilmiştir. Tarama modelinde ki bu çalışmanın evrenini 2022-2023 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda görev yapan 250 öğretmen oluşturmaktadır. 4 sınıflama sorusundan oluşan ve 4 dereceli 7 sorudan oluşan “öğretmenlerin karar verme stilleri ve sosyal beceri düzeyleri ile stresle başa çıkma biçimleri” adlı anket ile toplanan veriler; Microsoft Office Excel yazılımı ile frekans ve yüzdelik içeren grafiklere dönüştürülerek analiz edilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda insanlar için yapılabilecek en iyi şeyin, koşullar ve bilgiler doğrultusunda en iyi kararı vermek, olası sorun yaratabilecek durumlar için de yeni kararlar alabilmek olduğu sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yazar Biyografileri

Abdurrahman Çeliktepe, MEB

ergani selam ortaokulu

Gökhan Akkaya, MEB

yenişehir cumhuriyet ilkokulu

Meryem Yaman, MEB

hüseyin türkmen ilokulu

Fatma Arzu İzgördü, MEB

ahmet ömer kocaşaban ilkokulu

Meltem Eşit, MEB

salar çok programlı Anadolu lisesi

Kadir Güvenç, MEB

ataköy ortaokulu

Bahar Tiryaki, MEB

göynük ilkokulu

Fatih Bostan, MEB

göynük ilkokulu

Referanslar

Arslan, M. (2007). “Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşımlar”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Fakültesi Dergisi, 40(1),45-55.

Artan, İ. (1987). Örgütsel Stres Kaynakları. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 4(2),65-72.

Çuhadaroğlu, F. (1989). Üniversite Gençliğinde Kimlik Bocalamaları. Üniversite Genliğinde Uyum Sorunları Sempozyumu Bilimsel Çalışmaları. Bilkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Araştırma Merkezi.

Dağ, İ. (1990). Kontrol Odağı, Stresle Başaçıkma Stratejileri ve Psikolojik Belirti Gösterme İlişkileri. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi.

Deniz, M. (2004). Investıgatıon Of The Relatıon Between Decısıon Makıng Self-Esteem, Decısıon Makıng Style And Problem Solvıng Skılls Of Unıversıty Students. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 15(23), 1302-1315.

Ersever, Ö.H. (1996). Karar verme becerileri kazandırma programının ve etkileşim grubu deneyiminin üniversite öğrencilerinin karar verme becerileri üzerindeki etkileri.[Doktora Tezi] (51580). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi.

Ertekin, Y. (1993). Stres ve Yönetim, Akara: Gazi yayınevi.

Folkman, S. & Lazarus, R.S. (1980). An Analysis of coping in a Middle- Aged Community Sample. Journal of Healty and Social Behavior.7 (21), 219-239.

Herbes, S. E., & Allen, C. P. (1983). Lipid quantification of freshwater invertebrates: method modification for microquantitation. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 40(8), 1315-1317.

İnayet, P. (2002). İş Yaşamında Stres, Ankara: Pegem Yayınları.

Kırıcı, B. (2010). Örgütsel Stres Yönetimi ve Bir Uygulama. [Yüksek Lisan Tezi].Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnönü Üniversitesi.

Özbay, Y., & Palancı, M. (2000). Stresle başa çıkma davranışlarının algılanan kontrol düzeyi ve cinsiyet açısından değişkenliği. XI. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ege Üniversitesi, 19-22.

Palancı, M. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Problemlerini Açıklama ve Gidermeye Yönelik Gerçeklik Terapisi Oryantasyonlu Bir Yardım Modelinin Geliştirilmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Pehlivan, İ. (2000). İş Yaşamında Stres. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Tiryaki, M.G. (1997). Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi.

Totan, T., Danacı, F. N., & Bedir, İ. (2023). Duygu düzenleme stratejilerinin karar verme stilleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 86-93.

Tolan, Ö. Ç., & Kara, B. C. (2023). Sosyal Kaygı ile Genel Öz Yeterlik Arasındaki İlişkide Bilişsel Esnekliğin Aracı Rolü/The Mediating Role of Cognitive Flexibility in the Relationship between Social Anxiety and General Self-Efficacy. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(1), 229-244.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Çeliktepe, A., Akkaya, G., Yaman, M., İzgördü, F. A., Eşit, M., Güvenç, K., Tiryaki, B., & Bostan, F. (2024). Öğretmenlerin Karar Verme Stilleri ve Sosyal Beceri Düzeyleri ile Stresle Başa Çıkma Biçimlerinin İncelenmesi. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 8(38), 71–79. https://doi.org/10.5281/zenodo.10616905