Öğretmenlerin Fen Bilimleri Dersinde Kullandığı Yöntem Ve Teknikler İle İlgili Görüşleri


Özet Görüntüleme: 86 / PDF İndirme: 52

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10775635

Anahtar Kelimeler:

Fen Bilimleri Dersi, Yöntem, Teknikler, Sınıf Öğretmeni

Özet

Bu çalışmada, öğretmenlerin fen bilimleri derslerinde kullandıkları yöntem ve tekniklere ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmak ve uyguladıkları yöntem ve teknikleri ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çalışma, Diyarbakır ilindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 7 (yedi) farklı ilkokulda görev yapan 7 (yedi) sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışmasına göre düzenlenmiştir. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilmiştir. Formlardan elde edilen veriler betimsel analiz teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bu çalışma ile nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması sonuçlarına göre öğretmenlerin fen eğitiminde saf anlatıma ek olarak yapılandırmacı öğrenme kuramının savunduğu öğrenci merkezli yöntem ve teknikleri kullandıkları sonucuna varılmıştır. Ayrıca Görüşme Formuna katılım sağlayan katılımcıların içten, samimi ve dürüst cevaplarına istinaden Fen bilimleri derslerinde en sık kullanılan yöntem ve tekniklerden ‘Anlatım Yöntemi’ nin, yöntem ve tekniklerin kullanılma nedenlerine bakıldığında ‘konu ve kazanımlara uygun olduğu’ sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yazar Biyografileri

Abdullah Kaplan, MEB

sur mermer bucağı ilkokulu öğretmen

Orhan Kılıç, MEB

bağlar hürriyet ilkokulu

Ferhat Öztürk, MEB

ergani 15 temmuz şehidi askeri çoban ilkokulu

Ayhan Karabey, MEB

ergani 15 temmuz şehidi askeri çoban ortaokulu

Cemil Çetiner, MEB

bağlar tellikaya ortaokulu

Mustafa Genç, MEB

ergani 15 temmuz şehidi askeri çoban ilkokulu

Uğur Berke, MEB

arif eminoğlu ilkokulu

Mustafa Gatgar, MEB

700.yıl ortaokulu

Referanslar

Akalın, S. (2005). Öğretmen adaylarının okullardaki öğretmenlik uygulamaları sırasında geleneksel öğretmenlik uygulamasıyla mikro öğretim uygulamasının karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(20), 1-13.

Aktepe, V., & Aktepe, L. (2009). Fen Ve Teknoloji Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri: Kırşehir Bilsem Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 69-80.

Aşılıoğlu, B. (2014). Eğitim ile ilgili Temel Kavramlar. Öğretim İlke ve Yöntemleri içinde (Ed. M. Arslan) (ss. 1-29). Anı Yayıncılık.

Chmiliar, l. (2010). Multiple-case designs. In A. J. Mills, G. Eurepas & E. Wiebe (Eds.), Encyclopedia of case study research (pp 582-583). USA: SAGE Publications.

Çoban, A. (2015). Temel Kavramlar. Öğretim İlke ve Yöntemleri içinde (Ed. G. Ocak). (s. 3-54). Pegem Akademi.

Demirel, Ö. (2007). Eğitimde program geliştirme, Pegem A Yayıncılık.

Fidan, N. & Erden, M. (1998). Eğitime giriş, Alkım Yayıncılık.

Gümüş, T.(2010). Ortaçağ’dan Erken Modern Döneme Batı Avrupa’da Eğitim Tarihi: Yeni Yaklaşımlar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1),025-040.

Kandemir, M. A., & Apaydın, Z. (2018). Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersinde Kullandıkları Öğretim Yöntem, Teknik Ve Değerlendirme Araçlarına İlişkin Görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (33), 70-78.

Kaş, B. & Köktürk, Ş. (2021). Akademik Çeviri Programları Kapsamında Eğitim, Öğretim, Eğitim Programı ve Öğretim Programı Kavramlarının Değerlendirilmesi. Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi , (8) ,96-110. DOI: 10.48131/jscs.988092

Küçükahmet, L. (2006). Öğretimde planlama ve değerlendirme, Nobel Yayın Dağıtım.

Küçükoğlu, A.(2018). 21. Yüzyılda Eğitim», ed. Özcan Demirel, Zeki Kaya, Eğitime Giriş, 14. baskı, pegem A. Yay. 2018, ss.379-398.

Memişoğlu, H. (2014). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde değerler eğitimine ilişkin görüşleri. III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir.

Ocak, G. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri, G. Ocak (Editör), Yöntem ve teknikler, (ss. 237-336), Pegem Yayıncılık.

Özkan, R. (2017). Eğitim Bilimine Giriş. Pegem Akademi.

Peker, M. (2009). Genişletilmiş Mikro Öğretim Yaşantıları Hakkında Matematik Öğretmeni Adaylarının Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2),353-376.

Sezgin, O. (2019). Eğitim, Kavram ve Kuram. Kalem Yayıncılık.

Şahin, D., & Güven, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerindeki yöntem ve teknik kullanımına ilişkin görüşleri. Online Science Education Journal, 1(1), 42-59.

Taşkaya, S. M., & Sürmeli, H. (2014). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde kullandıkları öğretim yöntemlerin değerlendirilmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13(1), 169-181.

Taşpınar, M. (2012). Kuramdan uygulamaya öğretim yöntemleri, Elhan Kitap Yayın Dağıtım

Taşpınar, M. (2017). Kuramdan Uygulamaya Öğretim Yöntemleri, Pegem Akademi.

TDK (2023). Değer, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=combts &arama=kelime &guid=TDK.GTS.521de3ecbb88d3.91244210

Yeşil, R. & Aydın, D. (2007). Demokratik değerlerin eğitiminde yöntem ve zamanlama, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (2), 65- 84.

Wikipedia (2023). Eğitim https://tr.wikipedia.org/wiki/E%C4%9Fitim

İndir

Yayınlanmış

2024-02-29

Nasıl Atıf Yapılır

Kaplan, A., Kılıç, O., Öztürk, F., Karabey, A., Çetiner, C., Genç, M., Berke, U., & Gatgar, M. (2024). Öğretmenlerin Fen Bilimleri Dersinde Kullandığı Yöntem Ve Teknikler İle İlgili Görüşleri. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 8(39), 350–357. https://doi.org/10.5281/zenodo.10775635