Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Öğretmenlerin Kişisel ve Mesleki Gelişimleriyle İlgili Görüşleri


Özet Görüntüleme: 173 / PDF İndirme: 49

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10784794

Anahtar Kelimeler:

Öğretmen gelişimi, mesleki gelişim, kişisel gelişim, Nitel Araştırma

Özet

Bu araştırmanın amacı, öğretmen ve okul yöneticilerinin öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili görüşlerini tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır.  Araştırmanın çalışma grubunu, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenler arasından amaçlı örnekleme yoluyla seçilen 15 okul yöneticisi ve 32 öğretmen olusturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler sonunda elde edilen tüm bilgiler, içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Araştırmada sonuç olarak “katılımcıların kişisel ve mesleki gelişim tanımları”, “öğretmenlerde kişisel ve mesleki gelişimin gerekliliğine dair gerekçeler”, “öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerinin etkilendiği koşullar”, “öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerinin önündeki engeller”, “öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili mevcut uygulama ve politikalardaki yanlışlıklar”, “öğretmenlik kariyer basamakları uygulamasının yanlış bulunmasının nedenleri”, “öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleri konusunda hayata geçirilmesi istenen politika ve uygulamalar”, “öğretmenlerin kişisel alanda geliştirmeleri gereken yönler” ve “öğretmenlerin mesleki alanda geliştirmeleri gereken yönler” tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Aksoy, A. (2022). Öğretmen ve okul müdürlerinin öğretmenlerin mesleki gelişimini değerlendirmesi: mesleki gelişime güdüleyen ve güdülenmeyi düşüren etmenler [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Aydın Adnan Menderes Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Ataünal, A. (2003) Niçin ve nasıl bir öğretmen? Millî Eğitim Vakfı Yayınları.

Aydın, M. (2014). Çağdaş eğitim denetimi. Gazi Kitapevi.

Băban A. (2001). Consiliere educațională, Editura Psinet, Cluj-Napoca.

Blömeke, S., Olsen, R.V., & Suhl, U. (2016). Relation of student achievement to the quality of their teachers and instructional quality. In Nilsen, T., & Gustafsson, J. E. (Eds). Teacher quality, educational quality and student outcomes, (2nd ed). Springer, IEA Research for Education.

Borko, H. (2004). Professional development and teacher learning: Mapping the terrain. Educational Researcher, 33, 3-15.

Borko, H. ve Putnam, R.T. (2000). What do new views of knowledge and thinking have to say about research on teacher learning? Educational Researcher, 29(1), 4-15.

Bredeson, P.V. (2002). The architecture of professional development: Materials, messages ve meaning. Internat. J. Educational Res., 37, 661-675.

Bush, R. N. (1984). Effective staff development in making schools more effective. Proceedings of Three State Conferences. San Francisco, CA: Far West Laboratory.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem.

Can, E. (2019). Öğretmenlerin meslekî gelişimleri: Engeller ve öneriler. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(4), 1618-1650.

Chander ve Singh (1993). The personal development of those who teach it, http://ro.ecu.edu.au/theses/33.

Cohen, D. K. ve Ball, D.L (1999). Developing practice, developing practitioners: Toward a practice-based theory of professional education. In L. Darling- Hammond, and G. Sykes (Eds.), Teaching as the learning profession: Handbook of policy and practice. (pp. 3-32). San Francisco, CA: Jossey- Bass.

Collinson, V. ve Ono, Y. (2001). The professional development of teachers in the United States and Japan. European J. Teacher Education, 24(2), 223-248.

Cooc, N. (2019). Teaching students with special needs: International trends in school capacity and the need for teacher professional development. Teaching and Teacher Education, 83, 27-41.

Çakmak, D. (2016). Üniversite öğrencilerinin kişisel gelişim ve kişisel gelişim eğitimlerine yönelik algılarının incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Celepler.

Daresh, J. C. (2003). Teachers mentoring teachers. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Darling-Hammond, L. (2012). Creating a comprehensive system for evaluating and supporting effective teaching. Stanford, CA: Stanford Center for Opportunity Policy in Education.

Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. Education Policy Analysis Archives, 8, 1-44.

Darling-Hammond, L., Wei, R.C., Andree, A., Richardson, N. ve Orphanos, S. (2009). Professional learning in the learning profession: A status report on teacher development in the United States and abroad. Stanford, CA: National Staff Development Council and the School Redesign Network at Stanford University.

Darling-Hammond, L., Hyler, M.E. ve Gardner, M. (2017). Effective teacher professional development. Palo, Alto, CA: Learning Policy Institute.

Day, C. (1999). Developing teachers: The challenges of lifelong learning. Falmer Press.

Day, C. (2000). Teachers in the twenty-first century: Time to renew the vision [1]. Teachers and Teaching: Theory & Practice, 6(1), 101-115.

Deniz, B. (2009). Kariyer basamakları uygulamasının öğretmen motivasyonuna etkisi [Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi]. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Drage, K. (2010). Professional development: Implications for Illinois career and technical education teachers. Journal Of Career And Technical Education, 25, 24-37.

Eroğlu, M. ve Özbek, R. (2020). Etkili öğretmenlerin mesleki gelişimi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 73-92.

Esteve, J. M. (2000). The transformation of the teachers’ role at the end of the twentieth century: New challenges for the future. Educational Review, 52 (2), 197-207.

EURYDICE (2010). Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2008/09. European Commission.

Evans, L. (2008). Professionalism, professionality and the development of education professionals. British J. Educational Studies, 56 (1), 20-38.

Fullan, M. G. (1995). The limits and the potential of professional development. In T.R. Guskey and M. Huberman (Eds.), Professional development in education: New paradigms and practices(pp. 253-267). New York: Teachers College Press.

Gall, D. M., Gall, P. J. ve Borg, W. R. (2007). Educational research: An introduction. (8th ed.). New York: Pearson.

Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. F. ve Yoon, K. S. (2001). What makes professional development effective? Results from a national sample of teachers. American Educational Research Journal, 38(4), 915-945.

Goldspink D. (2007). The personal development of those who teach it, retrieved from http://ro.ecu.edu.au/theses/33.

Goleman, D. (2007). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. New York, NY: Random House.

Guskey, T. R. (2002). Professional development and teacher change. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 8 (3/4) : 381-391.

György, G. (2018). Mindfulness urban. Exerciții de curaj, compasiune și conectare. Curtea Veche Publishing.

Hanushek, E. A. (2011). The economic value of higher teacher quality (PDF). Economics of Education Review, 30, 466- 479.

Hargreaves, A. (2000). Four ages of professionalism and professional learning. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 6 (2), 151-182.

Hargreaves, A. (2001). Teaching as a paradoxical profession: Implications for professional development. In P. Xochellis and Z. Papanaoum (Eds.), Symposium proceedings on continuing teacher -education and school development (pp. 26-38). Thessaloniki: Department of Education, School of Philosophy AUTH.

Hawthorne, W. (1994). What's life got to do with it? The interface of professional and personal development. Australian Journal of Early Childhood, 19(3), 45-48

Herman, I. R. (2018). [Conference presentation]. Teacher’s and students personal development needs - theoretical perspectives . Cluj-Napoca, Romania: Babes-Bolyai University. https://www.europeanproceedings.com/files/data/volume/volume_contents_303_92.pdf

Hiebert, J., Gallimore, R., & Stigler, J. W. (2002). A knowledge base for the teaching profession: What would it look like and how can we get one? Educational Researcher, 31(5), 3-15.

İlğan, A. (2013). Öğretmenler için etkili meslekî gelişim faaliyetleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 41-56.

Jacob, R., Hill, H. ve Corey, D. (2017). The impact of a professional development program on teachers' mathematical knowledge for teaching, instruction, and student achievement. Journal of Research on Educational Effectiveness, 10(2), 379-407.

Kirkwood, M. and Christie, D. (2006). The role of teacher research in continuing professional development. British J. Educational Studies, 54(4), 429-448.

Krippendorff, K. (2004). Reliability in Content Analysis: Some Common Misconceptions and Recommendations. Human Communication Research, 30 (3), 411-433.

Korkko, M., Kyro-Ammala, O. and Turunen, T. (2016). Professional development through reflection in teacher education. Teaching and Teacher Education, 55, 198-206.

Kwakman, K. (2003). Factors affecting teachers’ participation in professional learning activities. Teaching and Teacher Education, 19(2), 149-170.

Leithwood, K., Seashore Louis, K., Anderson, S.E. ve Wahlstrom, K. L. (2004). Review of research: How leadership influences student learning. University of Minnesota and University of Toronto.

Loucks-Horsley S., S. K. (2009). Designing professional development for teachers of science and mathematics. Corwin press.

Lind, V. (2007). High quality professional development: an investigation of the supports for and barriers to professional development in arts educationHigh quality professional development: an investigation of the supports for and barriers to professional development in a. International Journal of Education and the Arts, 8(2), 1-17.

Lu, M., Loyalka, P., Shi, Y., Chang, F., Liu, C. and Rozelle, S. (2019). The impact of teacher professional development programs on student achievement in rural China: evidence from Shaanxi Province. Journal of Development Effectiveness, 11(2), 105-131.

Meissel, K., Parr, J. M. and Timperley, H.S. (2016). Can professional development of teachers reduce disparity in student achievement? Teaching and Teacher Education, 58, 163–173.

Merriam, S. B. (1988). Case study research in education: a qualitative approach. Jossey-Bass.

Miles, M, B. and Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.

Millî Eğitim Bakanlığı (2005). Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/08/20050813-2.htm.

Nye, B., Konstantopoulos, S. and Hedges, L.V. (2004). How large are teacher effects? (PDF). Educational Evaluation and Policy Analysis, 26(3), 237-257.

OECD. (2005). Teachers matter: Attracting, developing and retaining effective teachers. OECD Publishing.

OECD. (2009). Creating effective teaching and learning environments: First results from TALIS. OECD Publishing.

OECD. (2014). doi Foundation: http://dx.doi.org/10.1787/9789264196261-en

OECD (2018). Teaching in Focus #23 Teaching students with special needs: Are teachers well-prepared?. https://www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/jcr:93ad627e-af50-481a-a20d-2658be6a138c/tif%2023%20bueno.pdf

OECD. (2019). TALIS 2018 Technical Report. OECD, Paris.

Özan, M.B. ve Kaya, K. (2009). İlköğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerin kendilerini yenileme ve kariyer basamaklarında yükselme sistemi ile ilgili görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (1), 97-112.

Özbay A. ve Erengil, C. (2005). Kişisel gelişim rehberi. Armoni Publications

Özer, B. (2008). Öğretmenlerin mesleki gelişimi (A.Hakan Ed.). Öğretmen meslek bilgisi alanındaki gelişmeler, s.195-216. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi.

Özpolat, V. (2010). Toplumsal değişme dinamiklerinin eğitim ve öğretmenlik mesleği üzerindeki etkileri. Değerler Eğitimi Dergisi, 147-169.

Pink, Daniel H. (2009). Drive: The surprising truth about what motivates us. Riverhead Books.

Polk, J. A. (2006). Traits of effective teachers. Arts education policy review, 107(4), 23-29.

Punch, K. F. (2005). Introduction To Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches. (D. Bayrak, H. B. Arslan & Z. Akyüz, Trans.). Siyasal.

Resmî Gazete (2022). 7354 Öğretmenlik Meslek Kanunu. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/ 2022/02/20220214-1.htm adresinden edinilmiştir.

Resmî Gazete (13.08.2005). Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme yönetmeliği. Sayı: 25905.

Richards, J. C. and Schmidt, R. (2003). Longman dictionary of language teaching and applied linguistics. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

Rodriguez, G. ve McKay, S. (2010). Professional development for experienced teachers working with adult English language learners. CAELA Network Brief. 1-8.

Scher, L. &. (2009). Professional development for k–12 math and science teachers: what do we really know? ournal of Research on Educational Effectiveness, 2(3), 209-249.

Showers, B. and Joyce, B. (1996). The Evolution of Peer Coaching. Educational Leadership, 53, 12-16.

Stronge, J. H. (2018). Qualities of effective teachers. ASCD.

Şirin, T. (2005). Kişisel gelişim medeniyeti. Armoni Yayınları

Tan, C. Y., & Dimmock, C. (2014). How a ‘top-performing’Asian school system formulates and implements policy: the case of Singapore. Educational Management Administration & Leadership, 1741143213510507.

Tang, S.Y.F. ve Choi, P.L. (2009). Teachers’ professional lives and continuing professional development in changing times. Educational Review, 61 (1), 1-18.

Taylor, B. M., Pressley, M. and Pearson, D. (2000). Effective teachers and schools: trends across recent studies. https://eric.ed.gov/?id=ED450353

Waters, M. (1996). The dictionary of personal development. Element Books Limited.

Webb, R., Vulliamy, G., Hamalainen, S., Sarja, A., Kimonen, E. ve Nevelainen, R. (2004). A comparative analysis of primary teacher professionalism in England and Finland. Comparative Education, 40 (1), 83-107.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin.

Yin, R. K. (2003). Case study research: design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage.

Yirci, R. (2017). Öğretmen profesyonelliğinin önündeki engeller ve çözüm önerileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(1), 503-522.

Yoon, K. S., Duncan, T., Lee, S. W-Y., Scarloss, B. ve Shapley, K. (2007). Reviewing the evidence on how teacher professional development affects student achievement. Issues & Answers Report, REL 2007–No. 033. Washington, DC: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Regional Educational Laboratory Southwest. https://ies.ed.gov/ncee/edlabs/regions/southwest/pdf/rel_2007033.pdf.

İndir

Yayınlanmış

2024-02-29

Nasıl Atıf Yapılır

Gülbahar, B., & Saylan , M. (2024). Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Öğretmenlerin Kişisel ve Mesleki Gelişimleriyle İlgili Görüşleri. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 8(39), 427–448. https://doi.org/10.5281/zenodo.10784794