Okul Öncesi Öğretmenleri ve Okul Yöneticileri Arasındaki İletişim Sorunları


Özet Görüntüleme: 73 / PDF İndirme: 28

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12639573

Anahtar Kelimeler:

Okul öncesi eğitimi, iletişim sorunları, okul öncesi öğretmenleri

Özet

Bu araştırmanın amacı; İzmir ilindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız anaokulu ve anasınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri ve okul yöneticileri arasındaki iletişim sorunlarını incelemek, çözüm önerileri sunmak, iletişim sorunlarının nedenlerini, etkilerini ve çözüm yollarını ele almaktır. Çalışma kapsamında, nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar arasından örneklem seçimi yapılarak; 18 okul öncesi öğretmeni ve 14 okul yöneticisi ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmenleri ve okul yöneticileri arasında iletişim sorunları olduğu tespit edilmiştir. Bunlar arasında iletişim eksikliği, bilgi paylaşımı zorlukları, anlaşmazlık ve güvensizlik gibi sorunlar bulunmaktadır. İletişim sorunlarının nedenleri arasında zaman kısıtlamaları, rol belirsizliği ve iletişim becerileri eksikliği gibi faktörler belirlenmiştir. Çalışmanın öneri bölümünde, okul öncesi öğretmenleri ve okul yöneticileri arasındaki iletişim sorunlarının çözümü için bazı adımlar önerilmektedir. Bunlar arasında iletişim eğitim programlarının geliştirilmesi, iletişim kanallarının çeşitlendirilmesi, iş birliği ve paylaşım fırsatlarının yaratılması, açık ve düzenli iletişimin sağlanması, sorun çözme ve meditasyon süreçlerine başvurulması gibi öneriler bulunmaktadır.

Sonuç olarak, okul öncesi öğretmenleri ve okul yöneticileri arasındaki iletişim sorunlarının farkındalığının artırılması ve çözüm odaklı adımların atılması gerekmektedir. Bu araştırma, okul öncesi eğitim kurumlarında iletişim sorunlarının önlenmesi ve daha sağlıklı bir iletişim ortamının oluşturulması için rehberlik desteği sunmayı amaçlamaktadır. İletişim sorunlarının çözümüne yönelik önerilerin uygulanmasıyla, okul öncesi öğretmenleri ve okul yöneticileri arasındaki iş birliği ve etkileşim artacak, öğrencilerin eğitim kalitesi ve memnuniyeti de olumlu yönde etkilenecektir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Açıköz, H. M. (2005). Etkili İletişim. Elis Yayınları.

Aydın, M. (1992). Eğitim Yönetimi. Hatipoğlu Yayınevi.

Base, R. M. (2019). What is a Case Study 2023.

Bursalıoğlu, Z. (2010). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Pegem Akademi.

Celep, C. (1992). İlkokullarda Yönetici Öğretmen İletişimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

Demirel, Ö. (1989). Okul Öncesi Çağındaki Çocukların Eğitimlerinin Önemi, Ya-Pa6. Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri İçinde. İstanbul. Ya-Pa Yayınları.

Demirci, C. (2011). Okul Öncesi Yöneticilerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Performans Değerlendirme Sistemleri ile Öğretmenlerin Motivasyon Düzeyleri Üzerine İlişkisel Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi.

Durukan, H. (2006). Okul Yöneticisinin Vizyonerlik, Liderlik Rolü. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2).

Ekinci, K. (2006). Örgütsel iletişim ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erzurum. Sosyal Bilimler Ensititüsü, Atatürk Üniversitesi

Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem Metotlarına Giriş. Anı Yayıncılık.

Erdoğan, İ. & Alemdar, K. (1998). Başlangıcından Günümüze İletişim, Kuram ve Araştırmaları. Emel Matbaası.

Gökçe, O. (2002). İletişim Bilimine Giriş (4. b.). Turhan Kitapevi.

Gürgen, H. (1997). Örgütlerde İletişim Kalitesi. Der Yayınları.

Kurt, S. (2015). Okul Öncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin İletişim Becerileri. Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Ludlow, R. (1992). The Essence of Effective Communication. Prentice Hall.

Maçin, E. (2010). Yönetici İletişim Becerilerinin Çalışan Motivasyonu Üzerine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Beykent Üniversitesi.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2014). Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği. (29072).

O'Connor, R. E. (2001). Communication for educational leaders. Allyn and Bacon.

Önder, A. (2004). Eğitici Drama Uygulamaları. Morpa Kültür Yayınları.

Peters, J. D. (1999). Speaking Into the Air: A History of The Idea Of Communication.

Sabuncuoğlu, Z., & Gümüş, M. (2008). Örgütlerde iletişim. Arıkan Yayıncılık.

Sarıyer, N. (2018). Pazarlama İletişimi Araçları. Eğitim Yayınevi.

Tekiner, Ö. (1996). Okul Öncesi Eğitimin Önemi ve Çocuğa Kazandırdıkları. Milli Eğitim Dergisi.

Tınaz, P. (2006). Mobbing: İşyerinde Psikolojik Taciz. Çalışma ve Toplum, 13-28.

Tutar, H. (2004). Genel ve Teknik İletişim. Nobel Yayın Dağıtım.

Türk Dil Kurumu Sözlük. (1992).

Ünüvar, Ş., & Bilge, F. A. (2009). Örgütsel İletişimin Bir Unsuru Olan Örgüt İçi İletişimin Konaklama İşletmelerindeki Etkinliği. Örnek Bir Alan Araştırması, Bildiri Kitapçığı, Cilt 12(1), 55.

West, R. & Turner, L. H. (2010). Introducing communication theory: Analysis and application. McGraw-Hill.

Wood, J. T. (2016). Interpersonal communication: Everyday encounters. Cengage Learning.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. b.). Seçkin Yayıncılık.

Yurdakul, R. (2007). Büyükçekmece İlçesi Ortaöğretim Kurumları Yöneticilerinin Liderlik Özelliklerinin Çalışanların Motivasyonlarına Etkisi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Çetin, Şadiye Şermin, & Sertbaş, A. (2024). Okul Öncesi Öğretmenleri ve Okul Yöneticileri Arasındaki İletişim Sorunları. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 8(43), 866–881. https://doi.org/10.5281/zenodo.12639573