İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 30 / PDF İndirme: 12

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12555825

Anahtar Kelimeler:

Hayat Boyu Öğrenme, Hayat Boyu Öğrenme Eğilimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Önlisans

Özet

Yapılan çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği programında öğrenim gören öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin değişim ve gelişime açık, öğrenmeye istekli olmaları, yenilikleri takip etmeleri, var olan bilgi ve birikimlerinin güncel olmasını sağlamaları, değişimle beraber gelen güncelliği yakalamaları ve kendi kendini gerçekleştirmeleri önem arz etmekle birlikte Meslek yüksekokulu profilinin günümüzdeki durumu, eğitim programları ve sisteminde gerekli olan düzenlemeler için gerekli düzenlemelerin ve planlamaların yapılması için yol gösterici olacağı düşünülmesi araştırmanın önemine dikkat çekmektedir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi olarak karşımıza çıkan tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak, örneklem alma yoluna gidilmemiş, 2022-2023 öğretim yılında İstanbul ilinde öğrenim gören 426 önlisans İş Sağlığı ve Güvenliği öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracını önlisans öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin saptanması amacıyla Diker Coşkun (2009) tarafından geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği ve araştırmacı tarafından geliştirilmiş kişisel bilgi formu” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, İş Sağlığı ve Güvenliği programı öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri problem doğrultusunda oluşturulan olan yaş, cinsiyet ve sınıf düzeyi gibi değişkenler açısından incelenmiş ve cinsiyet bağlamında anlamlı bir farklılık tespit edilmiş, yaş ve sınıf düzeyi açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Akcaalan, M. (2016). Investigation of The Relationships Between Lifelong Learning And Social Emotional Learning. International Journal of Educational Research Review, 1(1), 14-14. https://doi.org/10.24331/ijere.309957

Antonova, N. V, Shmeleva, Z. N., & Kozulina, N. S. (2020). Lifelong learning as the way of modern personality development in Russia on the example of higher educational institution of technical and natural-scientific profile. Journal of Physics: Conference Series, 1691(1), 012146. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1691/1/012146

Aslıtürk, A. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ile Yabancı Dil Olarak İngilizce Dersine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Yükseklisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Atacanlı, M. F. (2007). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Tercihi Değerlendirme Ölçeği Aracılığıyla Yaşam Boyu Öğrenme Davranışının Yıllara Göre Değişiminin Araştırılması [Yükseklisans Tezi]. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Billett, S. (2022). Lifelong Learning. Içinde Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.1787

Boyd, B., & Williams, J. (2010). Developing Life-Long Learners Through Personal Growth Projects. Journal of Leadership Education, 9(2), 144-150. https://doi.org/10.12806/V9/I2/AB3

Bulaç, E., & Kurt, M. (2019). Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 125-161.

Dattathreya, P. (2022). Supporting the Development of Lifelong Learning Skills (ss. 1-23). https://doi.org/10.4018/978-1-6684-5969-0.ch001

Diker Coşkun, Y. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Oğrenme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi [Doktora Tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Doronina, O. (2022). Lifelong Learning Strategies in European Countries. Grail of Science, 16, 471-472. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.17.06.2022.074

Dündar, H. (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi [Yükseklisans Tezi]. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Freeman, J., Raabe, A., Schmitz, F., & Guttormsen, S. (2019). Lifelong Self-Directed Learning in the Digital Age: An Orientation of Current Software Tools Supporting Experts in Maintaining and Updating Their Knowledge. Proceedings of the 16th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2019), 443-446. https://doi.org/10.33965/celda2019_201911C060

Gogunskii, V., Kolesnikov, O., Kolesnikova, K., & Lukianov, D. (2016). Lifelong learning” is a new paradigm of personnel training in enterprises. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(2(82)), 4. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.74905

Gökyer, N., & Türkoğlu, İ. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(2), 125-136. https://doi.org/10.18069/firatsbed.460929

Gür Erdoğan, D. (2014). Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerine Etki Eden Faktörler [Doktora Tezi]. Abant izzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Han, S. (2023). The Institutionalization of Lifelong Learning in Global Scale (ss. 259-281). https://doi.org/10.1007/978-3-031-19592-1_6

Henning, S. O. (2022). Changing Concepts and Tools for Realizing Lifelong Learning Strategies (ss. 1-20). https://doi.org/10.1007/978-3-030-67930-9_19-1

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28512

Jamil, S. M., Safian, N. M., Mohd Zain, N. H., Mohd Taib, N. H., Zulkifli, N. R., Yusof, Z. M., & Rahman, A. A. (2022). Lifelong Learning for Sustainable Community Development: Implication for Graduate’s Students in SPACE. Global Conference on Business and Social Sciences Proceeding, 13(1), 1-1. https://doi.org/10.35609/gcbssproceeding.2022.1(34)

Jeffry Yuliyanto Waisapi. (2022). Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan. Formosa Journal of Social Sciences (FJSS), 1(3), 285-298. https://doi.org/10.55927/fjss.v1i3.1286

Kangangil, M., & Özgül, F. (2018). Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Alan Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi. Journal of Global Sport and Education Research, 1(1), 64-72.

Karakuş, C. (2013). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Yetkinlikleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3).

Kılıç, H. (2015). İlköğretim Branş Öğretmenlerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri (Denizli İli Örneği) [Yükseklisans Tezi]. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Lu, M., Marghetis, T., & Yang, V. C. (2022). Mathematical model bridges disparate timescales of lifelong learning.

M. Asad, A. Ali, A. Mushtaq, & Rehman Ullah. (2023). Employee and Employers Role in Ensuring Safe Working Envıronment By Maintaining Health and Safety at Workplace. Pakistan Journal of Science, 75(1), 106-116. https://doi.org/10.57041/pjs.v75i1.828

Mbchb, J. H. B. (2023). Five Cases to Contribute to Continuous Professional Development Lifelong Learning. South African Radiographer, 61(1), 7-12. https://doi.org/10.54450/saradio.2023.61.1.739

Neculau, B. C., & Anghel, G. A. (2022). Requirements of lifelong learning in the knowledge society 1. Journal of Education, Society & Multiculturalism, 3(1), 169-180. https://doi.org/10.2478/jesm-2022-0010

Özçiftçi, M., & Çakır, R. (2015). Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ve Eğitim Teknolojisi Standartları Özyeterliklerinin İncelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1). https://doi.org/10.17943/etku.57410

Pakdemirli, A., Baskın, Y., Nart, S., Gert, L., Kuru, D., & Ellidokuz, H. (2016). DESEM, Dokuz Eylül University lifelong learning center: Community-based, multilayer training support on lifelong. SHS Web of Conferences, 26, 01007. https://doi.org/10.1051/shsconf/20162601007

Pingle, S. (2012). Occupational Safety and Health in India: Now and the Future. Industrial Health, 50(3), 167-171. https://doi.org/10.2486/indhealth.MS1366

Prasad, P. A., & Kumar M, N. (2022, Eylül). Management of Lifelong Learning: from Individuals to Learning Organizations and Societies. Tenth Pan-Commonwealth Forum on Open Learning. https://doi.org/10.56059/pcf10.1990

Prasad, P., & Ray, S. D. (2024). Occupational safety and health administration. Içinde Encyclopedia of Toxicology (ss. 45-48). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824315-2.00744-2

Salling Olesen, H. (2022). Researching Lifelong Learning Policy: Concepts and Tools (ss. 67-81). https://doi.org/10.1007/978-3-030-92867-4_5

Salling Olesen, H. (2023). Changing Concepts and Tools for Realizing Lifelong Learning Strategies (ss. 465-484). https://doi.org/10.1007/978-3-031-19592-1_19

Sönmez, A., Göçmez, L., Uygun, D., & Ataizi, M. (2018). A review of Current Studies of Mobile Learning. Journal of Educational Technology and Online Learning, 1(1), 12-27. https://doi.org/10.31681/jetol.378241

Toxirovna, K. F. (2021). Lifelong Learning -Lll- the Basis of Personal Development. In Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(8), 119-123.

Tunca, N., Alkın Şahin, S., & Aydın, Ö. (2015). Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2). https://doi.org/10.17860/efd.92694

Yükseköğretim Atlası, https://yokatlas.yok.gov.tr/onlisans-program.php?b=30008

İndir

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Karatepe, A. K., Çabuk, A., & İnanlı, E. (2024). İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 8(43), 749–761. https://doi.org/10.5281/zenodo.12555825