OKUL MÜDÜRLERİNİN OKULDA YAPILAN ÖĞRETİMİ GELİŞTİRMEYE DÖNÜK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 140 / PDF İndirme: 51

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.37242/pejoss.4393

Anahtar Kelimeler:

Öğretim, liderlik, öğretimsel liderlik

Özet

Bu çalışmanın amacı, 2022–2023 öğretim yılıyla sınırlı olmak üzere Diyarbakır ili Çınar ilçesinde hizmet veren okullarda görevli müdürlerinin okulda yapılan öğretimi geliştirmeye dönük liderlik davranışlarını, okul müdürlerinin görüşlerine dayalı olarak incelemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemi durum çalışması deseninde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Diyarbakır ili Çınar ilçesinde mevcut okullarda görevli okul müdürleri arasından kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenen toplam 15 okul müdürü oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, öğretim liderlik konusunda yürütülen alan yazın çalışmalarının taranmasına dayalı olarak hazırlanan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmada okul müdürlerinin öğretimi geliştirme çalışmaları kapsamında sıklıkla teknolojik alt yapı, araç gereç temini çalışmaları yürüttükleri, ailelerin öğretim sürecine katılmamaları ve öğretmenlerde görülen mesleki tükenmişlik konularında güçlükler yaşadıkları, sivil toplum kuruluşları (STK) ile iş birliği ve maddi kaynak sağlama stratejisi tercih ettikleri ve Mesleki gelişim faaliyetleri yapılmasını önerdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Okul müdürü görüşlerine bağlı olarak ulaşılan bu sonuçlar çerçevesinde yorumlamalara yer verilmiş ve öneriler sunulmuştur

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2023-05-31

Nasıl Atıf Yapılır

ZİREK, H., ÖZGÜR, A., ÖZGÜR, N., GENÇ, B., YOLCU, M., & TEMEL, R. (2023). OKUL MÜDÜRLERİNİN OKULDA YAPILAN ÖĞRETİMİ GELİŞTİRMEYE DÖNÜK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(30), 410–427. https://doi.org/10.37242/pejoss.4393