Fen Bilimleri Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Gerçek Okul Deneyimlerine Dayalı Mesleğe Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 137 / PDF İndirme: 101

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8290049

Anahtar Kelimeler:

Fen bilimleri öğretmeni, öğretmenlik mesleği, okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması, yarı yapılandırılmış görüşme

Özet

Öğretmen adaylarının lisans öğrenimi sürecinde kazandıkları kuramsal bilgileri pratikte kullanmalarının gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. Öğretmen adaylarının edindikleri bilgileri deneyimledikleri en önemli dersler Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulamasıdır. Bu araştırmanın amacı, Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinde karşılaştıkları durumların öğretmenlik mesleği üzerine etkileri ile ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Bu araştırmanın katılımcılarını, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı döneminde Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programı son sınıfta öğenim gören 12 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu araştırmada örneklem yöntemi olarak benzeşik (homojen) örneklemeden yararlanılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiş ve NVivo 9.0 programı ile çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde “içerik analiz” yönteminden faydalanılmıştır. İçerik analizine göre veriler; Fen Bilimleri öğretmenliğini tercih etme, mezuniyet sonrası plan, mesleki yeterlilik, okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması olmak üzere 4 tema altında toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmen adaylarının olumlu bir okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması deneyimi sayesinde mesleki tercihlerini yaptıkları, özgüvenlerinin arttığı ve mesleki açıdan daha yeterli oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca, bazı okul idarelerinin öğretmen adaylarına yönelik olumlu, bazı okul idarelerinin ise olumsuz tutum ve davranışlar sergilemesi öğretmen adaylarının mesleki deneyimlerini bu doğrultuda etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Alaca, M. B., Er Nas, S., & Kirman Bilgin, A. (2020). Fen bilimleri öğretmen adaylarının iletişim becerisi ile ilgili mesleki bilgilerinin belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(3), 853-875.

Aslan, M., & Sağlam, M. (2018). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1): 144-162.

Aydın-Günbatar, S. (2019). Fenomenolojik araştırma (Olgu Bilim) yöntemi. (Ed: H. Özmen & O. Karamustafaoğlu). İçinde Eğitimde Araştırma Yöntemleri. s. 293-316, Ankara: Pegem Akademi.

Bektaş, M., & Ayvaz, A. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinden beklentileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 209-232.

Belvis, E., Pineda, P., Armengol, C., & Moreno, V. (2013). Evaluation of reflective practice in teacher education. European Journal of Teacher Education, 36(3), 279-292.

Bhattacharyya, S., Volk, T., & Lumpe, A. (2009) The influence of an extensive inquiry-based field experience on pre-service elementary student teachers’ science teaching beliefs. Journal of Science Teacher Education, 20(3):199–218.

Eick, C. J., & Reed, C. J. (2002) What makes an inquiry oriented science teacher? The influence of learning histories on student teacher role identity and practice. Science Teacher Education, 86, 401–416.

Er Nas, S., & Alaca, M. B. (2019). Fen bilimleri eğitiminde iletişim becerisi. A. Kirman Bilgin (Ed.), Fen bilimlerinde yaşam becerileri eğitimi içinde (s. 114-129). Ankara: Pegem Akademi.

Gökçe, E., & Demirhan, C. (2005). Öğretmen adaylarının ve ilköğretim okullarında görev yapan uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması etkinliklerine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(1), 43-71.

Görgen, İ., Çokçalışkan, H., & Korkut, Ü. (2012). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adayları, uygulama öğretmenleri ve uygulama öğretim üyeleri açısından işlevselliği. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 56-72.

Güzel, H., Berber, N. C., & Oral, İ. (2010). Eğitim fakültesi uygulama okulları işbirliği programında görevli öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının öğretmenlik uygulamasına yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 19-36.

Haney, J.J., Lumpe, A.T., Czerniak, C., & Egan, V. (2002). From beliefs to actions: the beliefs and actions of teachers implementing change. Journal of Science Teacher Education, 13(3), 171-187.

İnel-Ekici, D., Ekici, M., & Can, İ. (2020). The examination of pre-service teachers’ views, expectations, and awareness about postgraduate education. SDU International Journal of Educational Studies, 7(2), 212-227.

Jones, M. G., Carter, G. (2007) Science teacher attitudes and beliefs. In: Abel S (ed) Handbook of research on science teaching. Lawrence Erlbaum, Mahway.

Karamustafaoğlu, O. (2003). Fen bilgisi ve fizik öğretmen adaylarının kazanmaları istenen becerileri yansıtabilecekleri ortamların düzenlenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Keys, C. W., & Bryan, L. A. (2001) Co-constructing inquiry-based science with teachers: essential research for lasting reform. Journal of Research in Science, 38(6):631–645.

Kocadere, S. A., & Aşkar, P. (2013). Okul uygulamaları derslerine ilişkin görüşlerin incelenmesi ve bir uygulama modeli önerisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 27-43.

Küçükgençay, N., & Peker B. (2020). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının ve pedagojik formasyon eğitimi alan matematik öğretmen adaylarının KPSS kaygı düzeylerinin incelenmesi. Turkish Studies - Education, 15(6), 4401-4425.

Kwatubana, S., & Bosch, M. (2019). The value of teaching practice as perceived by Postgraduate Certificate in Education (PGCE) students. South African Journal of Education, 39(2), 1-10.

Miles, M. B., & Huberman, A. M., (1994). Qualitative data analysis: a sourcebook of new methods. London: SAGE.

Milner, A. R, Sondergeld, T. A., Demir, A., Johnson, C. C., & Czerniak, C. M. (2011). Elementary teachers’ beliefs about teaching science and classroom practice: an examination of pre/post NCLB testing in science. Journal of Science Teacher Education, 23(2), 111-132.

Nayır, F., & Çınkır, Ş. (2015). Uygulama öğretmenleri, yöneticileri ve pedagojik formasyon öğrencilerinin okullarda öğretmenlik uygulamasında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 4(7), 72-86.

Özay-Köse, E. (2014). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine yönelik öğrenci ve öğretmen öğretim elemanı tutumları (Erzurum örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1-17.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd Ed.). London: Sage Publications, Inc.ac

Skamp, K., & Mueller, A. (2001). A longitudinal study of the influences of primary and secondary school, university and practicum on student teachers’ images of effective primary science practice. International Journal of Science Education, 23(3), 227–245.

Snape, D., & Spencer, L. (2003). The foundations of qualitative research, in Ritchie J, Lewis J (eds) Qualitative Research Practice: a Guide for Social Science Researchers and Students. SAGE Publications Ltd, London.

Tepeli, Y. & Caner, M. (2014). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması ile ilgili görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 313-328.

Thomas, L. (2018). The value of the academic award in initial teacher education: key stakeholder perceptions of the masters level Postgraduate Certificate in Education in two English universities. European Journal of Teacher Education, 41(2), 246-261.

URL-1 (2023). https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_06/25172143_YYnerge.pdf (Erişim Tarihi: 10.03.2023)

Yavuz, S., & Akdeniz, A. (2019). The investigation of burnout and KPSS anxiety levels from various variables among science Teacher Candidates, Karaelmas Journal of Educational Sciences, 7, 212-227.

Yılmaz, M. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması dersini yürüten öğretim elemanlarına ilişkin görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4), 1377-1387.

Yılmaz, M., & Yaşar, Z. (2016). Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına (KPSS) yönelik algıları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 644-651.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-28

Nasıl Atıf Yapılır

SONTAY, G., & KARAMUSTAFAOĞLU, O. (2023). Fen Bilimleri Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Gerçek Okul Deneyimlerine Dayalı Mesleğe Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 7(33), 844–854. https://doi.org/10.5281/zenodo.8290049