Fen Bilimleri Eğitimi Alanında Eğitsel Oyunlar Üzerine Yapılan Araştırmaların İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 122 / PDF İndirme: 60

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10760029

Anahtar Kelimeler:

Fen Bilimleri Eğitimi, Doküman İnceleme, Eğitsel Oyun

Özet

Bu çalışmada 2010 yılından 2022 yılına kadar fen bilimleri eğitimi alanında eğitsel oyunlar üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma doküman inceleme yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Araştırma sınırlılıkları kapsamında 28 makale ve 22 tez olmak üzere toplamda 50 ulusal akademik çalışmaya ulaşılmıştır. Ulaşılan çalışmalar, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Bu kapsamda incelenen çalışmalar yayın türü, araştırma kökeni, yöntemi, örneklem grubu ve sayısı, veri toplama araçları, veri analiz yöntemi, anahtar kelimeler, ünite ve içinde yer alan kazanımların sınıf düzeylerine göre dağılımı, yayımlanan dergiler, çalışmaların yapıldığı üniversiteler, çalışma sonuçlarının değişkenleri şeklinde temalar oluşturularak incelenmiştir. Elde edilen veriler NVivo programına aktarılmıştır. Veriler incelendiğinde, nicel kökenli deneysel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların en fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca en fazla veri toplama tekniği olarak testlerin, veri analiz yöntemi olarak da t-testinin kullanıldığı görülmüştür. İncelemeler sonucunda araştırmaların en fazla “akademik başarı” değişkeni üzerine yapıldığı görülmüştür. Sonuçlara dayalı olarak, çekingen ve özgüven eksikliği yaşayan öğrencilere grup oyunları tasarlanıp belirtilen değişkenler üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar yürütülmesi gibi öneriler ilgililere sunulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Beker Baş, M. & Karamustafaoğlu, O. (2020). “Merkezi ve çevresel sinir sistemi” konusunda geliştirilmiş bir eğitsel oyun. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 80-92.

Büyüköztürk, Ş. (2019). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi Yayıncılık.

Cansız Aktaş, M. (2019). Nitel veri toplama teknikleri. H. Özmen & O. Karamustafaoğlu (Ed.), Eğitimde Araştırma Yöntemleri içinde (s. 113-136). Pegem Akademi.

Dolunay, A. & Karamustafaoğlu, O. (2021). Fen bilimleri öğretmenlerinin eğitsel oyunlar hakkında görüşleri: “En Süratli Ses” oyunu. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(16), 48-69.

Karamustafaoğlu, O. & Aksoy, S (2020). “Canlıların sınıflandırılması” konusunda geliştirilen eğitsel oyunla ilgili öğretmen görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 90-109.

Karamustafaoğlu, O. & Kaya, M. (2013). Eğitsel oyunlarla ‘yansıma ve aynalar’ konusunun öğretimi: yansımalı koşu örneği, Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 3(2), 41-49.

Karamustafaoğlu, O. & Kılıç, M.F. (2020). Eğitsel oyunlar üzerine yapılan ulusal bilimsel araştırmaların incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,40, 1-25.

Merriam, S. B. (2018). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. Nobel Yayınları.

Özsevgeç, T. (2019). Nicel veri toplama teknikleri. H. Özmen & O. Karamustafaoğlu (Ed.), Eğitimde Araştırma Yöntemleri içinde (s. 81-111). Pegem Akademi.

Özmen, H. (2019). Deneysel araştırma yöntemi. H. Özmen & O. Karamustafaoğlu (Ed.), Eğitimde Araştırma Yöntemleri içinde (s. 197-227). Pegem Akademi.

Serdaroğlu, C. & Güneş, M.H. (2019). 6. Sınıf “bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme” ünitesinin öğretiminde oyun temelli öğrenmenin akademik başarı ve tutum üzerine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 13(2), 1015-1041.

Şentürk, C. (2020). Oyun temelli fen öğrenme yaşantılarının akademik başarıya, kalıcılığa, tutuma ve öğrenme sürecine etkileri. Milli Eğitim, 49(227), 159-194.

Tatar, E. (2008). Fen bilimleri ve matematik eğitimi araştırmalarının analizi-I: Anahtar kelimeler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 89-103.

Tosun, Ö.C. & Koçak, N. (2021). Fen bilimleri dersi kapsamında eğitsel oyunlar ile ilgili yapılmış çalışmaların analizi. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 7(15), 208-234.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınları.

İndir

Yayınlanmış

2024-02-29

Nasıl Atıf Yapılır

Duran, K., & Karamustafaoğlu, O. (2024). Fen Bilimleri Eğitimi Alanında Eğitsel Oyunlar Üzerine Yapılan Araştırmaların İncelenmesi. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 8(39), 256–270. https://doi.org/10.5281/zenodo.10760029