Türkiye’de Açık İşlerin Genel Görünümü ve Çalışma Hayatındaki Önemi


Özet Görüntüleme: 52 / PDF İndirme: 32

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8290107

Anahtar Kelimeler:

Türkiye, Açık İş, İŞKUR

Özet

Açık işler, işgücü piyasasının talep tarafı hakkında bilgi veren bir gösterge olup işgücü talebi konusunda oluşturulacak politikalar için bir veri kaynağıdır. Ekonomik istikrarsızlığın nedenlerinden biri olan işsizlik sorununun çözümünde açık işler aktif bir role sahiptir. Yapılan literatür incelemesinde Türkiye’de açık işlerin genel görünümünü ve önemini vurgulayan akademik çalışmaların kısıtlı olması bu çalışmayı gerekli kılmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, işgücü piyasasında istihdam sağlayan açık işlerde meydana gelen değişimleri yıllar itibariyle incelemek, yorumlamak ve akademik çalışmalara ve güncel araştırmalara katkıda bulunmaktır. İşgücü piyasasında istihdam sağlayan açık işleri artırmaya yönelik ne tür politikalar geliştirilmelidir? sorusuna cevap niteliği taşıyan bu çalışma ile işverenler açık iş ilanlarını oluşturma ve iş arayanlar ise istihdamlarına katkı sağlayan açık işler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Dolayısıyla, çalışma hayatının arz ve talep tarafını temsil eden iş arayanların ve işverenlerin farklı stratejiler geliştirerek iş ve işçi bulmalarına destek sağlanırken aynı zamanda açık işlerin nasıl artacağı konusunda katkı sunacaktır

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Ağayev, S., & Bora, A. (2012). Türkiye İçin Beveridge Eğrisi ve Emek Piyasası Üzerine Bir İnceleme.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, (565), 23-23.

Bilen, Ö., Bilen Kazancık, L., & Doğan, İ. (2018). Türkiye İşgücü Piyasasında Arama ve Eşleştirme

Modeli. Sayıştay Dergisi, (108), 73-97.

Christl, M. (2020). A Beveridge Curve Decomposition for Austria: Did the Liberalisation of the Austrian Labour Market Shift the Beveridge Curve? Journal for Labour Market Research, 54(1), 7.

Erdoğmuş, N. (2011). İş ve Meslek Danışmanlığı. İş ve Meslek Danışmanları Derneği. (Birinci Baskı), Altan Özyurt Matbaacılık.

İrdem, E. (2018). Açık İş İstatistiklerinin Önemi ve Hesaplanma Yöntemi. Türkiye İş Kurumu Genel

Müdürlüğü İstihdamda 3İ Dergisi, (28), 106-109.

Keskin, A. & Şen, H. (2010). Beveridge Eğrisi: Teori ve Türkiye Uygulaması. TİSK Akademi, (II), 199-219.

Öz, V. (2013). Açık İş Oranının Seçilmiş Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Hesaplanma Yöntemi ve

Türkiye için Alternatif Bir Metodoloji Önerisi. [Uzmanlık Tezi], Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara.

Tokatlıoğlu, İ. (2016). Küresel Kriz Öncesi ve Sonrası Dönem için Türkiye'nin Beveridge Eğrisi

Tahmini. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 34(3), 73-105. DOI: 10.17065/huniibf.259130

İŞKUR, (2012). İstatistik Yıllığı. Türkiye İş Kurumu.

İŞKUR, (2020a). İşgücü Piyasası Araştırması Türkiye Raporu. Türkiye İş Kurumu.

İŞKUR, (2020b) İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Faaliyet Raporu. Türkiye İş Kurumu.

İŞKUR, (2021). İşgücü Piyasası Araştırması Türkiye Raporu. Türkiye İş Kurumu.

İŞKUR, (2022). İşgücü Piyasası Araştırması Türkiye Raporu. Türkiye İş Kurumu.

İndir

Yayınlanmış

2023-08-28

Nasıl Atıf Yapılır

TATAR, M. (2023). Türkiye’de Açık İşlerin Genel Görünümü ve Çalışma Hayatındaki Önemi. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(33), 875–884. https://doi.org/10.5281/zenodo.8290107