Stratejik Plan Uygulamalarında Okullarda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri


Özet Görüntüleme: 43 / PDF İndirme: 43

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10051272

Anahtar Kelimeler:

Stratejik planlama, plan, uygulama, eğitim, yönetici

Özet

Eğitim yöneticilerinin stratejik plan uygulamalarında okullarda yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerinin araştırıldığı bu çalışma betimsel tarama modelinde ve nicel bir çalışma olarak yapılmıştır. Veriler kolay ulaşılabilir örneklem yöntemiyle Denizli il genelinde çalışan 402 kişiye ulaşılarak toplanmıştır.  Analizlerde SPSS programı kullanılmış olup frekans, ortalama ve standart sapma puanlarına bakılmıştır. Stratejik yönetim yeterlilik düzeyinin orta düzey ve üzerinde olduğu, stratejik planlama eğitim seviyelerinin orta ve daha alt düzeyde olduğu, yöneticilerin stratejik planı okulları için gerekli ve içeriğini yeterli gördükleri ancak stratejik plan için yeterli zaman ayrılmadığı, stratejik plan uygulamalarında yaşadığınız en büyük sorun olarak finansal yetersizliklerin görüldüğü tespit edilmiştir. Eğitim yöneticilerinin stratejik planlama ve uygulama süreci olağan beklentiler ve yaşanan sorunlar olmak üzere iki alt boyutta ölçülmüştür. Eğitim yöneticilerinin stratejik planlamayla ilgili olağan beklentiler ve yaşanan sorunlar boyutlarında orta ve yüksek düzeyde sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Yaşanan sorunların daha çok stratejik yönetim alanında eğitim alma durumu, stratejik yönetim yeterlilik düzeyi, stratejik planlama eğitim seviyesi değişkenlerinde olduğu ve bu alanlarda eğitimlerin verilerek yeterliliklerinin arttırılmasıyla sorunların aşılabileceği değerlendirilmiştir. Eğitim yöneticilerinin stratejik planlama ve uygulama konularında yetiştirilmeleri ve yeterliklerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması önerilmiştir. Stratejik planlama ekibinin yeterli sayı ve nitelikli bireylerden oluşturulması, bu ekipte yer alan kişilerin motivasyonlarını arttıracak ödül ve teşviklerin verilmesi önerilmiştir

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Akyüz, Y. (2010). Türk Eğitim Tarihi MÖ 1000-MS 2010, 18. Baskı, Pegem Akademi.

Altınkurt, Y. ve Bali, A. (2009). Stratejik Planlama Çalışmaları Çerçevesinde Millî Eğitim Müdürlüğü Çalışanlarının Ve Millî Eğitim Müdürlüğünden Hizmet Alanların Kuruma İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (Kütahya İli), Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:25, 323-332

Altınkurt, Y. ve Yılmaz, K. (2011). İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarının Vizyon, Misyon Ve Değerleri İle İlgili Bir Çözümleme, Akademik Bakış Dergisi, Sayı:23, 1-15

Berman, M. E. (2006). Performance and Productivity in Public and Nonprofit Organizations, second edition M.E. Sharpe.

Çelik, R. (2011). Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2010-2014 Yılı Stratejik Planının Değerlendirilmesi, Daha İyi ve Gerçekçi Stratejik Planlama İçin Yapılması Gerekenlerin Belirlenmesi, Tapu ve kadastro genel müdürlüğü teftiş kurulu başkanlığı, Ankara

Çetin, H. (2013). Eğitim kurumlarında stratejik planlama bilinç düzeyi ve stratejik yönetimde karşılaşılan sorunlar: Denizli ili örneği, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(24), 87-112

DPT (2006). Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Ankara.

Elma, R. (2010). Kamu Yönetiminde Kurumsal Dönüşüm ve Stratejik Liderlik, [Yüksek Lisans Tezi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi.

Erdoğan, İ. (2004). Eğitimde Değişim Yönetimi (1.Basım).İstanbul: Pegem akademi Yayıncılık.

Genç, F. N. (2009). Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23,1-8.

Işık, H. ve Aypay, A. (2004). Eğitimde Stratejik Plan Geliştirme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar Çanakkale İlinde Yapılan Bir İnceleme. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3),349-363.

Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayınları

Memduhoğlu, H. B. Taşdan, M., Erdem, M. (2008). İlköğretim okullarında stratejik planlama uygulamalarının değerlendirilmesi. Proceedings of Conference on. (ss. 1368-1380). Department of Educatıonal Sciences Faculty of Education. Famagusta, North Cyprus.

Memduhoğlu, H. & Uçar, İ. (2012). Yönetici ve Öğretmenlerin Stratejik Planlama Algısı ve Okullarda Mevcut Stratejik Planlama Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (23) , 234-256.

Mirze, S. K., Ülgen, H. (2004). İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayıncılık.

Oyman, S. (2009). Stratejik Yönetim Sürecinde Performans Ölçümü ve Dengeli Sonuç Kartı Uygulaması: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İçin Bir Değerlendirme, [Uzmanlık Yeterlilik Tezi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi.

Renkal, S. (2012). Büyükşehir Belediyelerinin Stratejik Planlarındaki Misyon, Vizyon ve Stratejik Amaçların İçerik Analizi, [Yüksek Lisans Tezi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi.

Saygılı, D. D. (2014), Merkezi Kamu İdarelerinde Stratejik Planların Uygulama Etkinliğinin Arttırılması, Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı, Yayın no:2903

T.C. Maliye Bakanlığı (2008). Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Performans Hazırlama Rehberi. Ankara.

Toprakçı, E., Ölmez C. Ö., Özgözcü, S. (2014). Millî Eğitim bakanlığı ile diğer bakanlıkların Stratejik planlarının uyumluluğu, Sayıştay dergisi, (94), 97-114

Tüzün, G., Atamer, S. A. Feriver, Ş. (2008). Kurumsal Stratejik Planlama Sık Karşılaşılan Sorulara Cevaplar, Bölgesel Çevre Merkezi, REC Türkiye.

Yılmaz, R. (2016). 2010-2014 MEB Stratejik Planı Uygulamasında Taşrada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Denizli İli Örneği), [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Teizi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü, KTO Karatay Üniversitesi.

İndir

Yayınlanmış

2023-10-29

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, R., Ereren, A. M., Arslan, G., Kurarlar, G., Dünyagüzeli Yılmaz, E., & Irgat, B. (2023). Stratejik Plan Uygulamalarında Okullarda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 7(29 Ekim 100. Yıl Özel Sayısı), 10–24. https://doi.org/10.5281/zenodo.10051272