Öğretmenlerin Doyum Düzeyleri ile Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki


Özet Görüntüleme: 45 / PDF İndirme: 27

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10775608

Anahtar Kelimeler:

Öğretmen, Mutluluk, Doyum, Düzey

Özet

İnsanoğlu varoluşundan bu yana mutluluğu tanımlamaya, anlamaya, yakalamaya ve yaşamaya çalışmıştır. Mutlu yaşam yolunun doğru kararlar almaktan geçtiği bilinmektedir. Alınan karar ne kadar doğru ise yaşam doyum seviyesi o denli artacaktır. Doyum seviyesine ulaşan yaşam standartları, mutluluk düzeyini artıracak hatta maximum seviyeye ulaştıracaktır. Karar verme, bir bireyi gayesine ilerlerken kendisine sunulan birden fazla yol ve alternatiften birini tercih etme işlemidir. Karmaşık durumlar karar vermeyi oldukça güçleştirir. Bireyin sağlıklı ve doğru karar vermesi için tüm bilişsel sürecin işlemesi gerekir. Bu bilgiler ışığında, öğretmenlerin doyum düzeyleri ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi bu çalışmada amaç edinilmiştir. Tarama modelinde ki bu çalışmanın evrenini Afyonkarahisar ve Diyarbakır illerinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda görev yapan 120 erkek, 130 kadın toplamda 250 öğretmen oluşturmaktadır. 4 dereceli 4 sınıflama sorusundan ve toplam 6 sorudan oluşan ve uzman fikirleriyle hazırlanan  “Öğretmenlerin Doyum Düzeyleri ile Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” adlı anket ile toplanan veriler; Microsoft Office Excel ve Microsoft Office World programları ile frekans değeri ve yüzdelik değeri içeren grafiklere dönüştürülerek analiz edilip yorumlanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda doyum düzeyi üst seviyede olan yani egosu tatmin edilmiş, arzuladığı ve kaygısız, dingin yaşama ulaşan kişilerin mutluluk düzeylerinin de en üst seviye de olduğu tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yazar Biyografileri

Baran Güzel, MEB

15 temmuzz şehidi askeri çoban ilkokulu ergani öğretmen

Veysel Oğur, MEB

zübeyde hanım anaokulu hani

Emre Kaya, MEB

toki ilkokulu

Hilal Karaer, MEB

hacı Lütfiye kocaşaban anaokulu

Erdem Şılak, MEB

küçükhöyük ilkokulu

Hatice Merve Gördes, MEB

halk eğitim merkezi

İsmail Baş, MEB

çobanlar kocaöz ilkokulu

Numan Topgün, MEB

mareşal Fevzi çakmak ortaokulu

Referanslar

Açıkgöz, M. (2016). Çukurova üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin psikolojik sağlamlık ile mizah tarzları ve mutluluk düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağ Üniversitesi.

Arslan, H. (2019). Psikolojik Danışmanların Mutluluk, Psikolojik Sağlamlık ve Bağımlılık Durumları Arasındaki İlişkiler. Sağlık Bilimlerinde Eğitim Dergisi,1(1),17-35.

Arslan, M. (2007). “Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşımlar”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Fakültesi Dergisi, 40(1),45-55.

Arslan, Y. (2018). Öğretmenlerin farklılıkların yönetimi yaklaşımlarına ilişkin algıları ile örgütsel mutluluk algıları arasındaki ilişki [Doktora Tezi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesi.

Bogaerts, S. (2013). Literature research on professional resilience among police officers. Commissioned by the Ministry of Justice and security, WODC, Scientific Department of External Relations. Tilburg University Developmental and Forensic Psychology https://english. wodc. nl/binaries/2229a-summary_tcm29-72606.pdf

Can, M. ve Cantez, K. E. (2018). Üniversite öğrencilerinin mutluluk, psikolojik sağlamlılık ve öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişki. Aydın Toplum ve İnsan Dergisi,4(2),61-76.

Çeliktepe, A., Akkaya, G., Yaman, M., İzgördü, F. A., Eşit, M., Güvenç, K., Tiryaki, B., & Bostan, F. (2024). Öğretmenlerin Karar Verme Stilleri ve Sosyal Beceri Düzeyleri ile Stresle Başa Çıkma Biçimlerinin İncelenmesi. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 8(38), 71–79.

Çetin, S. ve Polat, S. (2021). Ortaokul öğretmenlerinin örgütsel adalet algı düzeyleri ile örgütsel mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1), 171-182.

DBE (2023). İş Doyumu. https://www.dbe.com.tr/tr/kurumsal/11/is-doyumu/

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Buletin, 95(3), 542-575.

Doğan, T. ve Sapmaz, F. (2012). Mutluluk ve Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak İyimserlik. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3),63-69.

Eryılmaz, A. (2011). Investigating adolescents’ subjective well-being with respect to using subjective well-being increasing strategies and determining life goals. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi,24(1),4451-4463. Doi:10.5350/Dajpn2011240106

Eryılmaz, A., ve Atak, H. (2011). Ergen öznel iyi olusunun özsaygı ve iyimserlik eğilimi ile ilişkisinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(37),170-181.

Freud, S.(1999). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Vol. XIX James Strachey, Gen. Ed. 0-09-929622-5

Gleick, J. (1995). Kaos Yeni bir bilim teorisi. TÜBİTAK popüler bilim kitapları.

Güler, B. K., ve Emeç, H. (2006). Yaşam memnuniyeti ve akademik başarıda iyimserlik etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), 129-149.

İnayet, P. (2002). İş Yaşamında Stres, Pegem Yayınları.

Languages (2023). https://languages.oup.com/google-dictionary-tr/

Luthans, F., & Thomas, L. T. (1989). The relationship between age and job satisfaction: curvilinear results from an empirical study–a research note. Personnel Review, 18(1), 23-26.

Neugarten, B. L., Havighurst, R. J. ve Tobin, S. S. (1961). The measurement of life satisfaction. Journal of Gerontology, 16, 134-143.

Seligman, M. E. P. (2006). Learned optimism. How to change your mind and your life. Vintage Books.

Şaşmaz, Ş.C. (2016). Çocuğu Olan Evli Ve Evli Olmayan Bireylerin Psikolojik Sağlamlılık Ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi. [Yüksek lisans tezi]. Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Beykent Üniversitesi.

Toprak, H. (2014). Ergenlerde Mutluluk ve Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak Psikolojik Sağlamlık ve Psikolojik İhtiyaç Doyumu. [Yüksek lisans tezi]. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi.

Welford, M. (2013). The Power of Self-compassion: Using Compassion-focused Therapy to End Self-criticism and Build Selfconfidence. New Harbinger Publications.

İndir

Yayınlanmış

2024-02-29

Nasıl Atıf Yapılır

Güzel, B., Oğur, V., Kaya, E., Karaer, H., Şılak, E., Gördes, H. M., Baş, İsmail, & Topgün, N. (2024). Öğretmenlerin Doyum Düzeyleri ile Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 8(39), 331–341. https://doi.org/10.5281/zenodo.10775608