Su ve Hayatın Dindeki ve Medeniyetlerdeki Yeri ve Önemi


Özet Görüntüleme: 58 / PDF İndirme: 46

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10760581

Anahtar Kelimeler:

Su, Hayat, Din, Medeniyet

Özet

İnsanlık var olduğu günden beri doğaya ait birçok unsura çeşitli anlamlar yüklemiş bazılarını ise kutsallaştırmıştır. Ağaçlar, dağlar, gök cisimleri ve su bunlardan bir kaçıdır. Suyun bunlar için de çok daha özel bir anlamı vardır. İnsanlar suya temizlik, arınma, günahlardan kurtulma, şifa bulma aracı, bereket, yeniden doğuş ve hayat kaynağı olarak görmüşlerdir. Bunun yanında suyun cezalandırma ve yok etme boyutuna da inanmışlardır. İnsanlar, kuracakları medeniyetlerin yerlerini özellikle suyun bulunduğu çevrelere yapmaya özen göstermişlerdir. Birçok din ve inançta suya dair ritüeller ve ayinlerde geliştirilmiştir. Vaftiz, nehirlerde yıkanma, yemeklerden önce elleri yıkamak, ölen insanların küllerini suya savurmak ve ibadetlerden önce suya dokunmak bunlardan bir kaçıdır. Kimi uygarlıklarda su, çoğu zaman ilahlaştırılmış ve tapılan bir sembol olmuştur. Türk medeniyetlerinde her ne kadar su ilahlaştırılmamışsa da kutsal kabul edilmiş ve büyük bir önem atfedilmiştir. Su ve hayat birbirini tamamlayan iki kavram olarak insanların hayatında yerini almıştır. Bu çalışmada kutsal dinler ve diğer inanç sistemlerinde su ve hayatın insan yaşamındaki yeri, medeniyetlerin kurulumu ve uygarlıkların devamında su ve hayatın önemi araştırılmış, geçmişten günümüze medeniyetlerin ve dini inançların su ve hayata bakışı irdelenerek okuyuculara açıklanması hedeflenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Bilgiç, D. E. & Hosny E. A. (2019). Din ve İnançlarda Suyun Önemi ve Mimariye Yansıması Elhamra Sarayı Örneği. TİDSAD Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 59-76, 2019

Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. Organizational Research Methods, 12(3), 614-617.

Çaycı, A. & Akgül, M. (2012). Mitoloji ve Din. Ed. Remzi Duran, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1. Basım,.

Demirci, K. (1998). Hristiyanlık. DİA, TDV. Yayınları.

Erdem, M. (1993). Hıristiyanlıktaki Vaftiz Anlayışı Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 34, sy. 1-4 (Haziran 1993): 133-54.

Esin, O. (2018). İnanç Temelinde Suyun Yaradılış Düşüncesi Ve Geleneksel Yapı Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, XI (58), 61-69.

Heidel, A. (2000). Enuma Eliş Babil Yaratılış Destanı (çev. İsmet Birkan). Ayraç Yayınları.

Kitabı Mukaddes Şirketi (2001) Eski Ahit.

Kurt Fidan, M. (2001). Kutsal Suyun İzinde: Suya Yüklenen Dini ve Sembolik Anlamlar. İlsam Akademi Hakemli Dergisi, 1(1), 1-27.

Sezal, Z. (2007). Su Simgeciliği ve İlahi Dinlerde Arınma. [Yüksek Lisans Tezi], KSU Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Türkyılmaz, A. (2013). İslamiyet Öncesi Türklerde Su Kültü ve Günümüze Yansımaları. Bilim ve Kültür Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, 4, 83-100.

Yıldırım, A.& Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Yitik, A.İ. (2007). Hinduizm, Yaşayan Dünya Dinleri. DİB. Yayınları.

İndir

Yayınlanmış

2024-02-29

Nasıl Atıf Yapılır

Bilik, M. Şafi. (2024). Su ve Hayatın Dindeki ve Medeniyetlerdeki Yeri ve Önemi. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 8(39), 293–301. https://doi.org/10.5281/zenodo.10760581