Din, Tefsir, Mezhep, Bunlar Arasındaki Bağlam ve Tefsir’in Mezhepler Üzerindeki Etkileri


Özet Görüntüleme: 23 / PDF İndirme: 7

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11503198

Anahtar Kelimeler:

Din, Kur’an’ı Kerim, Mezhep, Tefsir

Özet

Dünyanın var oluş tarihi ile birlikte yeryüzüne gönderilen insanlar, var oldukları günden beri inanç sistemleri içinde yaşamlarını sürdürmüş ve inanç olayı hep hayatlarında önemli bir yer edinmiştir. Kendi dini inançlarının yanında diğer inanç ve geleneklere de ilgileri hep olmuştur.  Her dinsel gelenek kendi davranış yapısını ve buna dair inanç çatısını oluştururken diğer dinsel geleneklerle de daima bir iletişim içinde olmuştur. Toplumların her kesimine hitap için gönderilen Kur’an’ı Kerim; yaşanılan bölgenin imkanları, orda yaşayan insanların yetenek, zeka ve ilmî birikimleri ile anlaşılmaya çalışılmış ve buradan tefsir ilmi doğmuştur. Hz. Peygamberin vefatından sonra da hem Kur’an’ı Kerim hem de Hz. Peygamberin sünnetlerinin farklı yorumları ile birlikte mezhepler oluşmuştur. Bu makalenin amacı din olgusu, tefsir, mezhep arasındaki ilişki ve tefsirin mezhepler üzerine etkilerinin tüm yönleri ile incelenmesidir. Araştırma için bilimsel makaleler ve yüksek lisans tezleri incelenmiştir.  Mezheplerin ortaya çıkış amacı her ne kadar siyasal ve sosyal alanlarda olmuşsa da sonrasında inanç ve itikat alanlarına sirayet edildiği görülmüştür. Çok sayıda ve birbirinden farklı tefsirlerin sonucu olarak da mezheplerin ortaya çıkmasının toplumsal, siyasal, ibadet ve inanç üzerine çok sayıda etkileri olmuştur. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Asım Efendi, (1304), Kamus Tercümesi, İstanbul.

Bağlıoğlu, A.,(2021). Mezhepsel Çoğulculuk ve Temelleri, e-makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi (14/1)

Bergson, H. (2004). Ahlakın ve Dinin İki Kaynağı (Çev., M. Yakupoğlu). Doğu Batı Yayınları.

Cevheri, A. (1979), es-Sıhah, Beyrut.

Gündüz, T. (1998). Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi Ve Öğretimi Kronolojisi (1923-1998). Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (7/1)

Günay, T.& Küçük, A.M. (1993). Dinler Tarihi. 2. Baskı, Ocak Yayınları.

İbn Manzur, (1994), Lisan’ül-Arab, C.: XIII, Daru’s-Sadr Yayınevi.

Kutlu, S. (2002). Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, Diyanet Vakfı Yayınları, 2002

Kutlu, S., (1997). İslam ve Mezhepler. İslam’ın Bugünkü Meseleleri (Ankara: Türk Yurdu, 1997), 346–357.)

Macdonald, D. B., (1988), “Din” md., İslam Ansiklopedisi, C.: III, Milli Eğitim Basımevi.

Onat, H. (2003). Türkiye’de Din Anlayışında Değişim Süreci, Ankara Okulu.

Onat, H.,(2005). Mezhep Kavramı ve Mezheplerin Doğuş Sebepleri, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Oş, 2005.

Onat, H., Kutlu, S., (2014). İslâm Mezhepleri Tarihi’ne Giriş. İslâm Mezhepleri Tarihi-El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları.

Püsküllüoğlu, A. (2006).Türkçe Sözlük. Can Sanat Yayınları.

Tümer, G. (1986). Çeşitli Yönleriyle Din. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C: XXVIII, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Türkçe Sözlük, (2005). Türk Dil Kurumu Yayınları.

İndir

Yayınlanmış

2024-05-31

Nasıl Atıf Yapılır

Bilik, M. Şafi. (2024). Din, Tefsir, Mezhep, Bunlar Arasındaki Bağlam ve Tefsir’in Mezhepler Üzerindeki Etkileri. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 8(42), 713–725. https://doi.org/10.5281/zenodo.11503198