İdari Dava Açma Süreleri


Özet Görüntüleme: 22 / PDF İndirme: 9

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12698872

Anahtar Kelimeler:

Dava, İdari Yargı, Dava süreleri

Özet

Hukuk devletinde bütün iş ve işlemler yargı denetimine tabi olup dava hakkı en önemli temel haklardandır. Bu hakkın herhangi bir sınırlama içinde olmaması ve kullanılabilir bir sonsuzluğa sahip olması kişilerin faydasına bir durum olsa da idarenin eylemlerinin çok uzun bir süre yargı denetimine tabi tutulması, kamu hizmetini sekteye uğratacaktır ve dengeyi bozacaktır.  Bu yüzden dünya ülkelerinde idari yargıya sahip olan tüm kurumlarda idarenin eylemlerinde ve işlerinde yargıya başvurulmasından önce belirli bir süre içerisinde dava açışmış olma şartı öngörülen idari yargıda da dava açma süreleri bu araştırma konusunda incelenmektedir.  2577 sayılı idari yargılama usulü kanununda dava açma süreleri özel kanunlarla düzenlenmiştir. Bu kanunda her farklı idari yargı mercilerinde süreler belirlenmiş olup özel kanunlarda belirtilen ve bu kanunların alanına giren kamu hizmetlerinin faaliyetlerine göre tespit edilen dava açma süreleri 1982 anayasamızdan etkilenerek belirlenmiştir.

Bu çalışmada önce birinci bölümünde; “Süre” nedir? Ne değildir? , idari yargıda dava açma süresi, dava açma süresinin gerekçeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda yer alan özel kanunlarda yer alan dava açma süreleri,  diğer kanunlarda yer alan genel dava açma süreleri ve genel esasları ile özel durumları yargı kararları incelenerek açıklanmaya çalışılmıştır.  İkinci bölümde;  İptal davalarında idareye başvuru yapıldıktan sonra tesis edilen eylemlere karşı dava açma süreleri üzerinde durulmuştur. En son üçüncü bölümde; Bu eylemlere karşı açılan iptal davaları haricindeki davalarda dava açma süreleri ele alınmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Akyıldız, A. (2001). “Memurların Yargılanmasında İdari Süreç” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, V(1,2)

Atay, E., & Hasan, O. (2003). Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları, Ankara.

Azrak, A.Ü (1982). Avrupa Topluluklarında İdari Yargının Genel Esasları, İstanbul

Azrak, A.Ü (1964). Umumi İdari Usulün Teorik Esasları Çeşitli Hukuk Sistemlerinde Gelişimi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

Bilgin, P. (1196). İdare Hukuku Dersleri. İdare Hukukuna Giriş, İstanbul.

Candan, T. (2005). Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ankara.

Coşkun, S., Müjgan, K. (2001). İdari Yargılama Usulü Örnek İçtihatlar Yorumlar, Ankara.

Çırakman, E. (1976). İdari Davalarda Süre, İdare Hukuku ve İdari Yargı ile İlgil İncelemeler. I.Danıştay Yayınları.

Demirkol, S., Önder T. & Nihat T.(2002). İdari Dava Daireleri Karar Özetleri. Ankara.

Duran, L. (1982). İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul.

Duran, L. (1964). İdare Hukuku Meseleleri, İstanbul.

Eroğlu, H. (1972). İdare Hukuku Dersleri. Genel Esaslar. İdari Teşkilat, Ankara.

Giritli, J., Pertev, B. ve Tayfun, A. (2006). İdare Hukuku, İstanbul.

Gözler, K. (2003). İdare Hukuku C:I, Bursa.

Gözler, K. (2004). İdare Hukuku C:II, Bursa.

Gözübüyük, Ş., Tan, T. (2003). İdare Hukuku, C:2, İdari Yargılama Hukuku, Ankara.

Gözübüyük, Ş. (1969). İdari Yargıda Dava Açma Süresi AİD, C:II, Sayı:4

Gözübüyük, Ş., Güven D.(2001). İdari Yargılama Usulü, Ankara.

Günday, M.(2004). İdare Hukuku, Ankara.

Güran, S. (1982). “Yönetimde Açıklık, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi” (1-3), 101-112.

Kanlıgöz, C. (1988). “İdari İşlemlerde Yazılı Bildirim” AÜHF Dergisi, XL, 1-4.

Kapani, M. (1993). Kamu Hürriyetleri, Ankara.

Karavelioğlu, C. (2006). Açıklamalı ve Son İçtihatlarla İdari Yargılama Usulu Kanunu, C:I, Ankara.

Kaya, C. (2005). “Türk Hukukunda İcrai Olmayan İdari İşlemler” GÜHF Dergisi, IX, 1-2.

Kuru, B., Aslan, R., Yılmaz, E. (1999). Medeni Usul Hukuku, Ankara.

Onar, S. (1966). İdare Hukukunun Umumi Esasları, C:III, İstanbul.

Öncel, M., Kumrulu, A., Çağan N.(1999). Vergi Hukuku, Ankara.

Özay, İ. (1998). Demokratik Yönetim ve Yönetimde Demokrasi, İdari Usul Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu, Bildiriler, 17-18 Ocak, Ankara

Özay, İ. (2002). Günışığında Yönetim, İstanbul.

Özbudun, E. (1995). Türk Anayasa Hukuku, Ankara.

Sezginer, M. (1998). “Usul Kanunlarında İdari İşlemin Dış Görünüşü” İdari Usul Kanunu Uluslararası Sempozyumu, Ankara.

Tekinsoy, M. (2006). “İdari Sözleşmelerde Ölçüt Sorunu” AÜHF Dergisi, 51(2), 181-227.

Topuz, İ. ve Özkaya, K. (2002). Açıklamalı İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ankara.

Uler, Y. (1990). “Yönetsel Yargıda Dava Süresi” I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, I.Kitap İdari Yargı, Ankara.

Yenice, K.,Yüksel E.(1983). Açıklamalı İçtihatlı İdari Yargılama Usulü, Ankara.

Yılmaz, D. (2007). İdari İşlemde Başvuru Yollarının Gösterilmesi, yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara.

Zabunoğlu, Y. (1990), “İdari Yargıda Dava Açma Süresi” I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, I. Kitap, İdari Yargı, Ankara.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Çakır, Z. (2024). İdari Dava Açma Süreleri. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 8(43), 909–919. https://doi.org/10.5281/zenodo.12698872

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri