Din Nedir? İslam Dinin Özellikleri


Özet Görüntüleme: 352 / PDF İndirme: 57

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10760403

Anahtar Kelimeler:

Din, Dinler, İslam Dininin Özellikleri

Özet

Dünyanın varoluşundan bu yana insanoğlunun dinlerle ilgili tartışmaları tarihten bu yana süregelmiştir. Bu varoluş serüveninde insanlığa ait dinlerin izlerini görebilmek mümkündür. Farklı coğrafyalarda farklı inanç ve sistemler geliştiren insanoğlu birçok inanış ortaya çıkarmıştır. Her inanış ve dinin kendini hakikatin ve gerçeğin savunucuları olarak bilmiştir. Burada insanoğlunun esas amacı değişmez olana ulaşabilmektir. Klasik açıklamalara baktığımızda her farklı dinin aslında tek bir gerçeği gösterdiği argümanıyla kendilerini ifade etmektedirler. Geleneksel dinlerden günümüze kadar bu süregelmiştir. Din hayatımızın belirleyicisi olarak varlığını sürdürmektedir. Din kavramını açıklamak, ifade edildiği gibi kolay bir durum olmayıp, net bir tanımın insanı muallakta bırakan ince ve detay bir konudur. Bu zorluk ve kapsamlılık, farklı millet ve toplulukların ve her din üyelerinin dini farklı ifade etmesi nedeniyle daha karmaşık bir hal almaktadır. Din kavramıyla belli bir din kastedilmiş olsaydı kesin bir tanım ortaya koymak kolay olacaktı. Bu bağlamda insanoğlunun hayatında büyük bir yer edinen din kavramını inceleyeceğiz. Dinin ne anlamlar ifade ettiğini ve İslam Dininin kendine özgü özelliklerini inceleyeceğiz. Çalışma iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Çalışmanın giriş bölümünde araştırmanın konusu, amacı, önemi, yöntemi ve problemi ortaya konulmuştur. İkinci bölümde Din olgusunun üzerinde durulmuş dinler üzerine yapılan incelemeler ortaya konulmuştur. Her din kendi sistematiği içerisinde incelenip dinler ile ilgili temel özelliklere kısaca yer verilmiştir. Dinlerin birbiriyle olan ilişkisi incelenip esas konumuz olan İslam Dininin özellikleri ortaya konulmuştur. Daha sonra sonuç kısmıyla da genel bir değerlendirme yapılmıştır. Bu çalışma ile uzun yıllar daha insanların hayatlarının en önemli kısmını kaplayacak olan din ile ilgili farklı bakış açıları incelenip literatüre kazandırılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yazar Biyografisi

Zafer Çakır, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyarbakır / TÜRKİYE

SINIF ÖĞRETMENİ, iSTANBUL gEDİK üNİVERSİTESİ lÜSANSÜSTÜ eĞİTİMİ Enstütüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü

Referanslar

Akseki, A.H. (1943). İslam, Diyanet İşleri Başkanlığı Neşriyatı.

Alles, G. D. (2005). “Religion (Further Considerations)” md., Encyclopedia of Religion, (Edt., L. Jones), C.: XI, USA: Thomson, Gale.

Alston, W.P.(1972). “Din”, (Çev.: G. Tümer), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.: XVIII, Ankara Üniversitesi Basımevi.

Aydın, M. S.(1987). Din Felsefesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.

Aydın, M.S. (2004). Dinler Tarihine Giriş, Din Bilimleri Yayınları.

Adıvar, A. (2000). Tarih Boyunca İlim ve Din, Remzi Kitapevi.

Cox, J. (2004). Kutsalı İfade Etmek, Din Fenomenolojisine Giriş, (Çev., F. Aydın), İz Yayıncılık.

Chevalier, J. (2000). Din Fenomeni, (Çev. M. Aydın), Din Bilimleri Yayınları.

Çalışkan, İ. (2002). Kur’an’da Din Kavramı, Ankara Okulu Yayınları.

Durkheim, E. (2005). Dini Hayatın İlkel Biçimleri, (Çev., F. Aydın), Ataç Yayınları.

Emiroğlu, K., Aydın, S. (2003). Antropoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları.

Güvenç, B. (2005). İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi.

Gündüz, M. (2007). Yaşayan Dünya Dinleri, (Edt.: Şinasi Gündüz), Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Günay, Ü. Ve Güngör, H. (1998). Türk Din Tarihi, Laçin Yayınları.

Kutsalkitap (2023). https://www.kutsalkitap.org

Halil, İ. (2011). İslâm Tarihine Giriş, (Çev. Abdurrahman Şen), Mana Yayınları.

Mardin, Ş. (1992). Din ve İdeoloji. 5. bs. İletişim Yayınları.

Mardin, Ş. (1977). Din Sorunu Yeni Bir Düzeye Ulaşırken. Milliyet Gazetesi. 6.1.1977.

Mardin, Ş. (1993). Türk Tarihinde Nakşibendî Tarikatı, Çağdaş Türkiye’de İslâm. (ss. 71-98). Haz. Richard Tapper. Sarmal Yayınları.

Mardin, Ş. (2011). Türkiye, İslâm ve Sekülarizm. Makaleler 5. (Çev. Elçin Gen & Murat Bozluolcay). İletişim Yayınları.

Malinowski, B. (2000). Büyü, Bilim ve Din, (Çev., S.Özkal), Kabalcı Yayınevi.

Morris, B. (2004). Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, (Çev., T. Atay), İmge Kitapevi.

Okumuş, E. (2015). “Fârâbî’nin Medeniyet Sosyolojisine Katkıları”, Diyanet İlmi Dergi, Temmuz-Ağustos-Eylül, C. 52, S. 3.

Pettazzoni, R. (2002). Tanrı’ya Dair, (Der. ve Çev., F. Aydın), İz Yayıncılık.

Sharpe, J. E. (2000). Dinler Tarihinde Elli Anahtar Kavram, (Çev., A. Güç), Arasta Yayınları.

Serdar, M. (2017). Harun, İslam İnanç Esasları, Kimlik Yayınları,.

Schimmel, A. (1999). Dinler Tarihine Giriş, Kırkambar Yayınları.

Söderblom, N. (1930). “Holiness” md., Encyclopedia of Religion and Ethics, (Edt., J. Hastings), Edinburgh.

Taplamacıoğlu, M. (1961). Din Sosyolojisine Giriş, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.

Tümer, G. (1986). Küçük, A. (1993), Dinler Tarihi, Ocak Yayınları. Türkçe Sözlük, (2005), Türk Dil Kurumu Yayınları.

Tümer, G. (1994). “Din” md. ve “Din Bilimleri” md., İslam Ansiklopedisi, C.: IX, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Tümer,G. ve Abdurrahman, K. (1993). Dinler Tarihi, Ocak Yayınları. Türkçe Sözlük, (2005), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Vergote, A. (2002). “Kutsal”, (Çev., H. Keskin; A.Yapıcı), Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.: II, S.: II

Yaman, A. (2013). “Zimmî/Fıkıh”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. 44. ss. 434-438

Wach, J. (2004). Dinler Tarihi, Bilimsel Bir Disiplin Olarak Kuruluşuna Teorik Bir Giriş, (Çev., F. Aydın), Ataç Yayınları.

Wikipedia (2023). https://tr.wikipedia.org/wiki/

İndir

Yayınlanmış

2024-02-29

Nasıl Atıf Yapılır

Kulak, R., Çakır, Z., & Nebil, T. (2024). Din Nedir? İslam Dinin Özellikleri. Premium E-Journal of Social Science (PEJOSS), 8(39), 276–292. https://doi.org/10.5281/zenodo.10760403