Stratejik Yönetim Süreçlerinin Örgütsel Bağlılık ve İşgören Performansına Etkisi: Buna Yönelik Bir Araştırma


Özet Görüntüleme: 233 / PDF İndirme: 135

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8118646

Anahtar Kelimeler:

Strateji, Stratejik Yönetim, Örgüt, Örgütsel Bağlılık, Performans, İşgören Performansı, Performans Değerlendirme

Özet

Küresel rekabet ortamında stratejik yönetim performans temelli bir yaklaşım olmasına istinaden stratejik yönetim süreçlerini uygulayan her işletmenin örgütsel bağlılık ve işgören performansı ile arasında bir ilişki vardır. İşletmelerde uygulanan stratejik yönetim süreçlerinin “örgütsel bağlılık” ve “işgören” performansına olan etkisi araştırmanın konusunu oluşturmaktadır.

Bu araştırmanın amacı, işletmelerde stratejik yönetim süreçlerinin, örgütsel bağlılık ve işgören performansı üzerine etkilerinin olup olmadığı bilimsel yöntemle ele alınacak, elde edilen sonuç ve bulgular ilgili tarafların (işletmeler, araştırmacılar, okuyucular vs.) yararına sunulacaktır. Bu araştırmanın, stratejik yönetim uygulamaları ile örgütsel bağlılık, işgören performansı arasında güçlü ve pozitif bir ilişki olup olmadığını göstermek isteyen gelecekteki araştırmacılar için de uygun olması beklenmektedir. Çalışma sonuçlarının stratejik yönetimin başarı ile uygulanabilmesine sağladığı katkı ile akademik literatür açısından, aynı zamanda başarı ile uygulanan stratejik yönetim süreçlerinin örgütsel bağlılığa ve işgören performansına olumlu etkileri açısından da çalışma önem arz etmektedir. Bu çalışma stratejik yönetim, örgütsel bağlılık ve işgören performansı kavramlarını kapsamaktadır. Araştırmaya katılan işgörenlerin verileri neticesinde; stratejik yönetim süreçlerinin örgütsel bağlılık ve işgören performansına yönelik pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu elde edilen bulgulardandır

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Ada, N., Alver, İ. & Atlı, F. (2008). Örgütsel İletişimin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Manisa Organizasyon Sanayi Bölgesinde Yer Alan ve İmalat Sektörü Çalışanları Üzerinde Yapılan Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış Dergisi, 8(2),487-518.

Arıkan, A. H. (2019). Örgüt Kültürünün Çalışanların Örgütsel Bağlılıkları ve İş Tatminlerine Etkisi ve Bir Uygulama. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Avcu, M. S. (2016). Stratejik Yönetim Süreçlerinin Örgütsel Vatandaşlık ve Çalışan Performansı Üzerine Etkileri ve Atatürk Havaalanı Ofis Çalışanları Örneği. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, İstanbul.

Balay, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Nobel Akademik Yayıncılık.

Bilgiç, H. F. (2017). Örgütsel Bağlılık-İş Tatmini İlişkisi. Akademik İzdüşüm Dergisi, 2(3)35-49.

Budak, T. (2009). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları (Kocaeli İli Örneği). [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çelik, E. (2017). Şirketlerde Mobbing Uygulaması ve Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi] Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

Çetin, M. Ö. (2004). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık. Nobel Yayın Dağıtım.

Çıkmak, S. (2012). İşletmelerde Stratejik Yönetim Sürecinin İncelenmesi ve Yeniden Yapılandırılması: Bir Örnek Uygulama. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Eğilmezkol, G. (2011). Çalışma Yaşamında Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık: Bir Kamu Bankasındaki Çalışanların Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık Algılayışlarının Analizine Yönelik Bir Çalışma. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ekinci, E. (2021). Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi: Mardin İli Örneği. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mardin.

Erdemir, N. (2021). Kamu Personeli Performans Değerlendirmesi İçin AHP ve Bulanık Topsis ile Bütünleşik Karar Destek Model Önerisi İBB Örneği. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi] İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Ersarı, G. (2018). Stratejik Girişimcilik: Girişimci Düşünme Biçimi ve Girişimci Liderliğin İşletme Performansına Etkisinde Rekabet Stratejilerinin Rolü. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Eren, E. (2004). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. Beta Basımevi.

Güney, S. (2011). Davranış Bilimleri. Nobel Yayıncılık.

Güney, S. (2019). İnsan Kaynakları Yönetimi. Nobel Akademik Yayıncılık.

Güney, S. (2020a). Örgütsel Davranış. Nobel Akademik Yayıncılık.

Güney, S. (2020b). Yönetim ve Organizasyon El kitabı. Nobel Yayınevi.

Güney, S. (2020c). Liderlik. Nobel Akademik Yayıncılık.

Güney, S., Akalın, Ç. & İlsev, A., (2007). Duygusal Örgütsel Bağlılık Gelişiminde Algılanan Örgütsel Destek ve Örgüt Temelli Öz-Saygı. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2)189-211

Hoşkara, Ercan. (2007). Ülkesel Koşullara Uygun Sürdürülebilir Yapım İçin Stratejik Yönetim Modeli. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Karahan, R. (2019). Performans Değerlendirme Sürecine Yönelik Örgütsel Adalet Algısı Üzerine Bir Çalışma. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kayhan, G. (2010). İnsan Kaynakları Performans Değerlendirmesinde Bulanık Ahp/Bulanık Topsis ile Hibrit Bir Yapının Oluşturulması ve Bir Uygulama. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

Kılınç, T. D. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Okul Müdürlerinin Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik Stilleri ve Kendi Örgütsel Bağlılıklarını Algılamaları ile Okul Müdürlerinin Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıklarını Algılamaları Arasındaki İlişki: Mersin İli Tarsus İlçesi Örneği. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Khodashenas, B. (2020). Etik Liderlik Davranışlarının Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi ve İran’ın Tebriz Şehrindeki Devlet Hastanelerinde Bir Araştırma. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kutlu, Ezgi B. (2019). Bankalarda Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Zonguldak İlinde Bir Araştırma. ]Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi}, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Önder, B. (2001), Elektronik İş (E-Business) Kavramının Firmalardaki Stratejik Yönetim Uygulamalarına Etkileri. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Öztürk, M. (2013). Örgütsel Bağlılık ve Sağlık Çalışanların Örgütsel Bağlılık Düzeyleri (Kırklareli Örneği). [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi] Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Öztürk, U. C. (2014). 360 Derece ve Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Sistemlerinin Türk Kültürü Beklentileri Ekseninde Melezlenmesi: 3-D Performans Değerlendirme Sistemi ve Bir Turizm İşletmesinde Uygulama. [Yayınlanmamış Doktora Tezi], Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Isparta.

Öztürk, Y. K. (2018). Örgütsel Bağlılık ve Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeyleri (Cerrahpaşa Örneği). [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

San, İ. (2017). Örgütsel Adalet ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sarıcı, Ö. (2020). Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme: Sigorta Acentelerinde Çalışanlar Üzerine Bir Uygulama (Ankara İli Örneği). [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara.

Şeker, H. (2012). Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetimin Uygulanmasına Yönelik Bir Çalışma ve Şanlıurfa Örneği. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa.

Şentürk, B. (2015). 360 Derece Performans Değerlendirme Sisteminin E-Performans Değerlendirme Sisteminde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ünal, U. (2011). Örgütsel İletişim ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkisellik: Bir Yükseköğretim Kurumu Olarak KTMÜ Uygulama Örneği. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bişkek.

Yazkan S. (2019). İşletmelerde Yönetici Tarzlarının Çalışanların Motivasyonuna ve Örgütsel Bağlılığına Etkileri: Barter Firmasında Bir Araştırma. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yıldız, M. Ş. (2020). Stratejik Yönetim Düşüncesinin Yerel Yönetimlerde Uygulanması ve Stratejik Planlara Yansıması: Van Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Karşılaştırması. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

GÜNEY, S., & ŞAHİN, Özlem. (2023). Stratejik Yönetim Süreçlerinin Örgütsel Bağlılık ve İşgören Performansına Etkisi: Buna Yönelik Bir Araştırma. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 7(31), 555–576. https://doi.org/10.5281/zenodo.8118646