İşletmelerde Motivasyonun Verimliliğe Etkisinde İletişimin Aracı Rolü Ve Buna Yönelik Bir Araştırma


Özet Görüntüleme: 17 / PDF İndirme: 20

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11503295

Anahtar Kelimeler:

MOTİVASYON, VERİMLİLİK, İLETİŞİM

Özet

Bu araştırmanın amacı işletmelerde motivasyonun verimliliğe etkisinde iletişimin aracı rolünün incelenmesidir. Bu amaçla İstanbul ilindeki özel sektöre ait 6 işletmedeki 300 çalışanın motivasyon durumlarının verimlilikleri üzerindeki etkisinde iletişimin aracı rolü değerlendirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Yılmaz (2011a) tarafından geliştirilen “Örgütsel İletişim Ölçeği”, Yılmaz (2011b) tarafından geliştirilen “Çalışanların Liderlik Tiplerine İlişkin Algı Ölçeği” nin motivasyon boyutu ve Yüksel (2023) tarafından geliştirilen “Çalışanlarda Verimlilik Ölçeği” kullanılmıştır. Anket formu katılımcılara Google Formlar uygulaması üzerinden çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programında analiz edilmiştir. Ölçeklerden edinilen puan ortalamalarını karşılaştırmak için t-testi ve ANOVA, değişenler arasındaki ilişkinin incelenmesinde Pearson Korelasyon testi uygulanmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki etkinin incelenmesinde Regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında katılımcıların yaş, eğitim durumu, çalışma şekli ve kıdem değişkenlerine göre motivasyon durumlarının verimlilikleri üzerindeki etkisinde iletişimin aracı rolü analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda çalışanların motivasyon seviyelerinin verimliliğe olan etkisinde iletişimin aracı rolünün olduğu; motivasyon seviyeleri arttıkça verimlilik durumları ve iletişim becerilerinin de artırdığı; iletişim becerileri yüksek çalışanların verimliliklerinin de artığı sonucuna ulaşılmıştır. Yaş ve eğitim düzeyi değişkenlerinin motivasyon, verimlilik ve iletişim becerilerini etkilediği, kıdem süresi değişkeninin verimliliği etkilediği, çalışma şekli değişkeninin ise herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Akduran, E. (2019). Çalışan dayanıklılığının işletmelerde verimlilik algısına etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Aktan, E. (2007). Kurumsal iletişim sürecinde liderin rolü [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Anıl, İ.A. (2010). İşletmelerde iletişim olgusu ve iletişim sürecinde dönüşüm [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Avcı, N. (1988). İletişim düşüncesinin gelişimi. Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Avcı, Ö. (2019). Duygusal zekâ ve iletişim. 2. Baskı. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Çağlar, M. E. (2014). Kişiler arası iletişimde etkinlik ve empati. Ed.: İ. Çağlar ve S. Kılıç, Genel, teknik ve etkili iletişim, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.

Demirtaş, U. ve Tokat, E. (2012). Verimlilik yönetiminde ölçme ve teşhis: bir kobi uygulaması. Verimlilik Dergisi, 3, 7-38.

Doğan, M. (2006). İşletme ekonomisi ve yönetimi, Birleşik Matbaacılık.

Durak Ataay, İ. (1988). İşletmelerde insan gücü verimliliğini etkileyen faktörler, Mess Yayını.

Genç, N. (2007). Yönetim ve organizasyon, Seçkin Yayıncılık.

Güney, S. (2020). Örgütsel Davranış, 5. Baskı, Nobel Yayıncılık.

Hökelekli, H. (2006). Günümüz iletişim teknikleri ve dinî iletişim. Diyanet İlmi Dergi, 42(1), 41-58.

Kâhya, E. ve Polat, O. (2007). Bir işletmenin mekanik işler atölyesinde oranlarla işgücü verimlilik yönetim sistemi”, Verimlilik Dergisi, (2), 9-36.

Karaçor, S., Şahin, A. (2004). Örgütsel iletişim kurma yöntemleri ve karşılaşılan iletişim engellerine yönelik bir araştırma. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 4(8), 96-117.

Ruthankoon, R., Ogunlana, S. O. (2003). Testing herzberg’s two‐factor theory in the thai construction industry. Engineering, Construction and Architectural Management, 10(5), 333-341.

Öztürk, Z., Dündar, H. (2003). Örgütsel motivasyon ve kamu çalışanlarını motive eden faktörler. Cumhuriyet Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(2), 57-67.

Saunders, M.N.K, Lewis, P., & Thornhill, A. (2016). Research Methods for Business Students, 7th edition, Pearson.

Tunçer, P. (2013). Örgütlerde performans değerlendirme ve motivasyon. Sayıştay Dergisi, (88), 87-108.

Ünlü, D. (2018). Yöneticilerin iletişim tarzı ile liderlik tarzları (türleri) arasındaki ilişki [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Uğur, A. (2013). İşletmelerde verimlilik ders notları, 2. Baskı, Sakarya Yayıncılık.

Yıldız, S., Savcı, G., Kapu, H. (2014). Motive edici faktörlerin çalışanların iş performansına ve işten ayrılma niyetine etkisi. Yönetim ve Ekonomi, 21(1), 233-249.

Yılmaz, E. (2011a). Örgütsel Bağlılığa İletişimin Etkisi: Bir Örnek Olay [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. T.C. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Yılmaz, M. K. (2011b). Çalışanların Liderlik Tiplerine İlişkin Algılamaları ile Motivasyon İlişkisi: Özel Sektör ve Kamu Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Alan Araştırması [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. T.C. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yüksel-Sahin, F. (2008). Communication skill levels in Turkish prospective teachers. Social Behavior and Personality: An International Journal, 36(9), 1283-1294. https://doi.org/10.2224/ sbp.2008.36.9.1283.

Yüksel, E. (2023). Düzce Üniversitesi İdari Personelinin Presenteeism, Örgütsel Dışlanma ve Verimlilik Algıları Arasındaki İlişki [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. T.C. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

İndir

Yayınlanmış

2024-05-31

Nasıl Atıf Yapılır

Güney, S., Duranoğlu, M., & Uğurlu, E. (2024). İşletmelerde Motivasyonun Verimliliğe Etkisinde İletişimin Aracı Rolü Ve Buna Yönelik Bir Araştırma . Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 8(42), 726–734. https://doi.org/10.5281/zenodo.11503295