İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Örgüt Kültürünün Aracı Rolü: Bakırköy’ Deki Devlet Hastanelerinde Bir Araştırma


Özet Görüntüleme: 228 / PDF İndirme: 201

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10627796

Anahtar Kelimeler:

İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Bağlılık, Örgüt, Sağlık Personeli, Sağlık İşletmeleri

Özet

Amaç: İnsan kaynağından en yüksek verimi almayı amaçlayan işletmeler bu departman uygulamaları ile yüksek motivasyon, enerji ve bağlılık gösterebilmesi amaçlanmaktadır. Çalıştığı kurumdan beklediği doyumu ve karşılığı alabilen çalışan örgüte bağlılığı doğal olarak oluşacak ve bireyde örgütün kültürünü kabul ederek benimsemeye başlayacaktır. Araştırmamızda insan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgütsel bağlılığa etkisinde örgüt kültürünün aracı rolü değerlendirilmektedir.

Yöntem: Sağlık sektöründe çalışan 301 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmanın modeli çerçevesinde Shapiro-Wilk Testi, çarpıklık- basıklık katsayısı ile sınanmış, ortalamaları karşılaştırmak için T-testi ve ANOVA testi ile Pearson Korelasyon testi verilerin analizi için kullanılmıştır.  Demografik bilgi formu, insan kaynakları yönetimi uygulamalarının işlevi ve etkinliği anketi, kurumunuza bağlılık anketi ve çalıştığınız kuruma yönelik düşünceler anketi kullanılmış Google forms aracılığı ile veriler toplanmıştır. Toplanılan verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programı ile analiz edilmiştir.

Bulgular: İnsan kaynakları yönetiminin, örgüt kültürü ile birlikte analize sokulmasıyla örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi devam etmiş ve azalmış (b= .24, p<.01), Örgüt kültürünün de örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi devam etmiştir. (b= .20, p<.01) Bu şartların sağlanmasının ardından aracılık etkisini teyit etmek maksadıyla Sobel testi yapılmış ve Sobel(z) anlamlı bulunmuştur (z=2,9, p<.01). Bu bulgu insan kaynakları yönetiminin örgütsel bağlılığa etkisinde örgüt kültürünün kısmi aracılık rolü üstlendiğini göstermektedir.

Sonuç: İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi, örgüt kültürünün aracılığıyla şekillenir. Örgüt kültürü, insan kaynakları uygulamalarının benimsenmesini, çalışanların motivasyonunu ve iş memnuniyetini etkileyerek, nihayetinde örgütsel bağlılığı artırmada kilit bir aracı rol oynar. Bu araştırma sonucunda insan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgütsel bağlılığa etkisinde örgüt kültürünün aracı rolünün olduğu analizlerle tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

Babayeva, M. (2018). Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının Oluşumunda İnsan Kaynakları Uygulamalarının Etkisi ve Buna Yönelik Araştırma, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], İstanbul Aydın Üniversitesi.

Biber, L. (2016). Organizasyonlarda İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi ve Uygulamadan Bir Örnek, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Marmara Üniversitesi.

Cihangiroğlu, N. (2009). Örgütsel Bağlılığın Belirleyicileri Olarak Örgütsel Adalet ve Kararlara Katılım, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Atatürk Üniversitesi.

Çakır, Z. (2019). Örgüt Kültürü Bağlamında Motivasyon ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Çalışan Anneler Üzerine Bir Araştırma, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Bahçeşehir Üniversitesi.

Çetin, M., Kayır, H. (2010). Örgütsel Bağlılık ve Halkla İlişkiler, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, 45, (1).

Dikmeçli, E. (2017). İşyeri Zorbalığı ile Örgüt Kültürü İlişkisi: Bahçelievler Devlet Hastanesi Örneği, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], İstanbul Gelişim Üniversitesi.

Eroğlu, E. (1999). İnsan Kaynakları, Bölümünün Gelişimi ve İşlevleri, Kurgu Dergisi, 16, 2627-282.

Erol, H. Ö. (2022). Dijital İnsan Kaynakları Yönetiminde Büyük Veri Analitiği Uygulamaları: İşe Alım Sürecine Etkisi, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Süleyman Demirel Üniversitesi.

George, D., Paul, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step, A Simple Guide and Reference, 17.0 Update, 10th Edition, Pearson, Boston.

Gül, H. [2002]. Örgütsel Bağlılık Yaklaşımlarının Mukayesesi e Değerlendirmesi, Ege Academic Review, 2(1).

Güney,S. (2017). Örgütsel Davranış, Nobel Yayınevi.

Güney, S. (2019). İnsan Kaynakları Yönetimi Nobel Yayınevi, 3. Basım.

Güney, S. (2020). Örgütsel Davranış, Nobel Yayınevi, 5. Basım.

Güney, S. (2023). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayınevi

İzgi, C. (2013). İnsan Kaynakları Yönetiminde Çalışanların Performansının Değerlendirilmesi Süreci ve Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], İstanbul Aydın Üniversitesi.

Karaca, M. (2022). Örgüt Kültürü Modellerinin İncelenmesine Yönelik Bir Literatür Çalışması, Uluslararası Akademik Birikim Dergisi, 5(3).

Öcal, M. (2019). İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi, Samsun.

Özkan, Ö. (2006). Toplam Kalite Yaklaşımı Çerçevesinde Elektronik Ortamda İnsan Kaynakları Yönetimi ve Bir Uygulama, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Yıldız Teknik Üniversitesi.

Samadov, S. (2013). Gelişen Bir Pazarda Markalaşma Süreci ve Örgüt Kültürünün Etkisi: Azerbaycan Örneği, [Yayınlanmamış Doktora Tezi], Dokuz Eylül Üniversitesi.

Sayan, İ. (2018). Kurumsal Liderlik Tarzlarını Algılamanın Örgütsel Bağlılık ve Vatandaşlığa Etkisinde Çalışanların Motivasyon Seviyelerinin Rolü ve Bir Araştırma, [Yayınlanmamış Doktora Tezi], İstanbul Aydın Üniversitesi.

Sert, S. (2010). Katılım ve Mevduat Bankası Çalışanlarının Örgütsel Bağlılıklarına Yönelik Ampirik Bir Çalışma, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Hacettepe Üniversitesi.

Sözer, Z. (2006). Örgüt Kültürünün İşgören Motivasyonu ile İlişkisi ve Bir Uygulama, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Yıldız Teknik Üniversitesi.

Şar, İçöz, A. (2019). Örgüt Kültürü ile Girişimcilik Yönelimi Arasındaki İlişkide Kuşakların Rolü, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Yıldız Teknik Üniversitesi.

Tekne, S. (2019). Yöneticilerin Yönetim Tarzlarının Çalışanların İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Buna Yönelik Bir Uygulama, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], İstanbul Aydın Üniversitesi.

Tok, B. (2020). Kriz Yönetiminde İnsan Kaynaklarının Bireysel ve Örgütsel Analizi: Sağlık Sektöründen Bir Uygulama, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Dokuz Eylül Üniversitesi.

Uçar, B. (2016). Kültür ile Yaratıcı Örgüt İklimi Arasındaki İlişki ve Bir Araştırma, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], İnönü Üniversitesi.

Ünlü, U. (2017). Kamu Kurumlarında Örgütsel Bağlılık Açısından Örgütsel Sadakatin Önemi, Sayıştay Dergisi, Sayı:106.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-31

Nasıl Atıf Yapılır

Güney, S., Sayman, M., & Uğurlu, E. (2024). İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Örgüt Kültürünün Aracı Rolü: Bakırköy’ Deki Devlet Hastanelerinde Bir Araştırma. Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 8(38), 110–124. https://doi.org/10.5281/zenodo.10627796